eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap 2Ogłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Polkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 746 15 00

1.5.8.) Numer faksu: 76 746 15 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatpolkowicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Starostwo Powiatowe w Polkowicach

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 3906800449

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.11.4.) Miejscowość: Polkowice

1.11.5.) Kod pocztowy: 59-100

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.11.9.) Numer telefonu: 76 746 15 00

1.11.10.) Numer faksu: 76 746 15 01

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://powiatpolkowicki.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie - etap 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a70eda0-195b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302507

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017391/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie – etap 2” w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałania nr 3.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne” RPO WD 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postęp. o udz.zam., w
tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekaz.dokum. lub oświadczeń między Zamaw. a Wyk. odbywa się przy użyciu środków komun.elektr. tj.: a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - strona internetowa prowadzonego postępowania (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla wykonawców o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap)b) ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularze do komunikacji,SKŁADANIE OFERT) c) poczty elektronicznej (korespondencja oprócz Ofert):
agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl i/lub iwona.rosinska@powiatpolkowicki.pl DW karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl, jak również przy użyciu: d) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu) Przez środki kom.elektr. rozumie się środki kom.elektr. zdef.w ustawie z dnia 18.07. 2002 r.o świad.usług drogą
elektron. 2.Wyk.zamierzający wziąć udział w post. o udz. zam.publ. musi posiadać konto na ePUAP.Wyk.posiad.konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3. Wym.tech.i organ.wysył.i odb.dokum.elektr., elekt.kopii dokum.i ośw. oraz inf.przekazyw. przy ich użyciu opisane zostały w Regul.korzystania z systemu miniPortal oraz War.korzyst.z elektr.platformy usług admin. publ. (ePUAP). Regul.dostęp.są odpow.o na miniPortalu ,
ePUAPu . Przed przystąp.do wysył.i odb. w/w dokum.Wyk.powinien zapoz. się z aktual. i bieżącymi regul.i instruk.korzystania z miniPortalu oraz ePUAP, oraz do postęp. zgodnie z nimi. 4.Za datę przekaz.Oferty, oświadcz., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiot.sr.dowod, przedm.środ.dowod.
oraz innych informacji, ośw.lub dok., przekaz.w postęp., przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku komunikacji za pomocą poczty e-mail, datę wpływu na serwer poczty Zam. 5.Sposób sporządzenia dokum.elektr. oświadczeń lub elektr. kopii dokum.lub ośw. musi być zgodny z wymag.określ. w rozporz.Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12. 2020 r. w sprawie spos.
sporządz.i przekaz.infor. oraz wymagań techn. dla dokum.elektr.oraz środków komunikacji elektr. w postęp. o udziel.zam.publ.lub konkursie. 6. W celu skrócenia m.in. czasu udziel.odp. na pytania Zamaw.zaleca,aby korespond. elektr.(inna niż Oferta Wykonawcy i załączniki do Oferty) odbywała się za
pomocą poczty elektronicznej na adres: agnieszka.mietlinska@powiatpolkowicki.pl i/lub iwona.rosinska@powiatpolkowicki.pl DW
karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl, Maks.rozm.plik.przesył.za pośred. poczty elektr.wynosi 20MB. 7.Jeżeli Zamaw.lub Wykon.przekazują oświad., wnioski, zawiadom. oraz info. za pomocą poczty elekt.j, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwł.potwierdza fakt ich otrzym.8.Wykon.ma także
możliwość komunik.się elektr.za pomocą dedy. form.dostęp.na ePUAP oraz udostęp.przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Koresp.przesłana za pomocą tego form.(poza ofertą i zał.do niej ośw., dokum.itd.) nie może być szyfrowana. Adres skrzynki ePUAP Zamaw. na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postęp: /a445t5dwsw/SkrytkaE.oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. 9.We wszelkiej koresp. związ. z niniej.postęp. Zamaw. i Wykon.posług.się nr postęp. nadanym przez Zamaw.10. Zamawiający zaleca, aby przy korzystaniu z Formularzy do komunikacji lub składania ofert w miniPortalu przy wyborze rodzaju identyfikatora postępowania (krok 1 Formularza do komunikacji lub Formularza do składania ofert) posługiwać się numerem opublikowanego w BZP Ogłoszenia o zamówieniu (numer Ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w treści opublikowanego Ogłoszenia o zamówieniu w Sekcji II pkt. 2.5) wybierając
opcję 2 tj. „Numer ogłoszenia BZP”. Działanie takie spowoduje automatyczne zaczytanie danych Zamawiającego i prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp.Parl.Europej.i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04.2016 r. w sprawie ochr.osób fiz. w związku z przetw.danych osob. i w sprawie swobod. przepł.takich danych orazuchyl.dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”)informujemy, że:1) admin. Pani/Pana danych osob. jest Starosta Polkowicki z siedzibą ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, 2)admin. wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adr.email:iod@powiatpolkowicki.pl bądź ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice,3) Pani/Pana dane osob.przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związ.z przedm.postęp. udz.amów.publ. prowadz. trybie podst. z możl.negocjacji,4) odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokument. postęp. w oparciu o art. 18 i 74 ustawy p.z.p. Panią / Pana dane udostępniane będą podm. świadczącym Administr. usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadcz. usługi inform., wsparcia technicznego i organizacyjnego, 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechow. przez okres wynikający z Rozporz. w sprawie instrukcji kanc., jedn. rzecz. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. jest wymogiem ustaw. określ.w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postęp. o udziel. zamów. pub. 7) w odnies.do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejm.e w sposób zautomatyz., stosownie do art. 22 RODO, 8) posiada Pani/Pan: a) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana dot. (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administ.niewspół.dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobow. do wskazania dodat. inf. mających na celu sprecyz.żądania, w szczegól. podania nazwy lub daty postęp. o udziel. zamów.publ. lub konkursu albo sprecyz.nazwy lub daty zakończ.postępowania o udzielenie zamówienia), b) na podstawie art. 16 RODO prawo do spros. Pani/Pana danych osob. (skorzyst. z prawa do spr. nie może skutkować zmianą wyniku postęp.o udziel. zamów.publ.ani zmianą postan.umowy w zakresie niezg.z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integral. protokołu oraz jego załączn., c) na podst.art. 18 RODO prawo żądania od admin. ogran. przetwarz.danych osob.h z zastrzeż. okresu trwania postęp. o udz.zamów.publ. oraz przyp. o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarz. nie ma zastos. w odniesieniu do przechow., w celu zapewn.korzystania ze środków ochr.praw. lub w celu ochrony praw innej osoby fiz. lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publ. UE lub państwa członk., d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetw.danych os. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw.danych osob. gdyż podst.prawną przetwarz.Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 10) przysługuje Pani/Panu prawo wnies. skargi do organu nadzor. na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osob. przez admin. Organem właściwym dla przedm. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.2.Jednocześnie Zamaw. informuje, że Wykonawca jest zobow.wypełnić obow. inform.przewidz. w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporz.Parl.Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr.ochrony osób fiz.w związku z przetwarz.danych osob. i w sprawie swobod.przepływu takich danych oraz uchylenia dyr. 95/46/WE (ogólne rozporz.o ochr.danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fiz., od których dane osob.bezpośr.lub pośred.pozyskał w celu ubieg.się o udz.zamów.publi.w niniej.postęp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DR.272.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Zespołu Szkół w Chocianowie (lokalizacja:
ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów, dz. Nr 40/8).
2. Zamówienie obejmuje zakres zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zamówienia objętego prawem opcji.
3. Zakres robót:
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE (GWARANTOWANE) /wg dokumentacji/
1. Docieplenie ścian budynku dydaktycznego styropianem
2. Wymiana stolarki zewnętrznej budynku dydaktycznego, demontaż krat okiennych.
3. Montaż instalacji centralnego ogrzewania dla budynku dydaktycznego
4. Modernizacja oświetlenia w budynku dydaktycznym, kontynuacja
5. Docieplenie styropapą i wykonanie nowej hydroizolacji daszków budynku dydaktycznego
6. Wykonanie wentylacji dla budynku dydaktycznego
7. Wymiana płyt warstwowych dachu i docieplenie ścian hali sportowej
8. Wymiana stolarki zewnętrznej hali sportowej
9. Montaż instalacji centralnego ogrzewania dla hali sportowej
10. Montaż centrali wentylacyjnych i wykonanie wentylacji dla hali sportowej
11. Montaż kotłowni
12. Montaż pomp ciepła
13. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
14. Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją
15. Malowanie korytarzy szkoły po pracach termomodernizacyjnych
ZAMÓWIENIE OBJĘTE PRAWEM OPCJI (Zakres robót, który Zamawiający ma prawo zlecić do wykonania, a Wykonawca zobowiązany będzie je wykonać na warunkach opisanych w umowie (§15 projektowanych postanowień umowy), opisany w przedmiarach i dokumentacji jn.:
16. Malowanie pomieszczeń dydaktycznych po pracach termomodernizacyjnych.
17. Remont sanitariatów w hali sportowej ze wzmocnieniem ściany korytarza, modernizacji natrysków.
18. Wymiana wykładzin.
19. Modernizacja instalacji wodnych – wymiana baterii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

ZAMÓWIENIE OBJĘTE PRAWEM OPCJI (Zakres robót, który Zamawiający ma prawo zlecić do wykonania, a Wykonawca zobowiązany będzie je wykonać na warunkach opisanych w umowie (§15 projektowanych postanowień umowy), opisany w przedmiarach i dokumentacji jn.:
16. Malowanie pomieszczeń dydaktycznych po pracach termomodernizacyjnych.
17. Remont sanitariatów w hali sportowej ze wzmocnieniem ściany korytarza, modernizacji natrysków.
18. Wymiana wykładzin.
19. Modernizacja instalacji wodnych – wymiana baterii.
Szczegółowe zapisy dot. prawa opcji zawierają dokumenty zamówienia, w szczególności SWZ i projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik do do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia w przypadku konieczności wykonania powtórzenia podobnych do udzielonych robót budowlanych. Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane zostały określone w umowie podstawowej w szczególności: w zakresie okresów gwarancji, wysokości kar umownych i obowiązków stron pod warunkiem, że wystąpi potrzeba ich realizacji, a Zamawiający będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi na ich wykonanie. Cena za wykonanie robót podobnych zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: nieodpłatny serwis w deklarowanym okresie

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 różne zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem
przedmiotowym do niniejszego zamówienia w zakresie rozbudowy, przebudowy, termomodernizacji obiektu o kubaturze min. 10.000 m3.
4.2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) kierownikiem robót branży budowlanej, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami w ww. specjalności i robót budowlanych i przynależącego do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
b) kierownikiem robót branży sanitarnej, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności i przynależącego do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
c) kierownikiem robót branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności i przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający uzna również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021.1646 t.j).
UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o ile jest on znany na tym etapie, przedstawia do oferty oświadczenie tego podmiotu potwierdzające brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne na dzień skład.ofert oświad.o speł.war.udziału w postęp. o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy Pzp . Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkur.i konsum.(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadcz. o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w niniejszym punkcie, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.2)Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównyw.z rob.budowl.stanow. przed.zam. (co najmniej 2 różne zamów. o charakt. i złoż. porówn. z zakres.przedm. do nin. zamów. w zakresie rozbudowy, przebudowy, termomod.obiektu o kub. min. 10.000 m3), wraz z pod.ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykon. i podmiotów, na rzecz których rob.te zostały wykon..oraz zał. dowod. określaj. czy te rob.budowl. zostały wykon. należ., w szczeg. informacji o tym czy roboty zostały wykon.zgodnie z przepis.pr. budowl. i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego rob.bud.były wykonyw. a jeżeli z uzasad.przyczyny o obiektyw.charakterze Wykon.nie jest w stanie uzyskać tych dokum. – inne odpow.dokumenty; Jeżeli Wykon.powołuje się na doświad. w realiz. robót bud., wykonyw. wspólnie z innymi Wykon., wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowl., w których wykon.Wykonaw.ten bezpoś. uczestniczył;Wykaz osób, skierowanych przez Wykon.do realizacji zamów.publ, (obejm.w szczeg. kier.robót branży budowl., kier.robót branży sanit. kierow. robót branży elektr.) wraz z inform. na temat ich kwalif. zawod., upraw.i doświad.niezbęd.do wykon.zamówi. publ. a także zakr.wykonyw.przez nie czynności oraz infor.o pods.do dyspon.tymi osob.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego) Wykonawca WRAZ Z OFERTĄ składa propozycję Harmonogramu Rzeczowo-Terminowo-Finansowego (zwanego dalej Harmonogramem robót podstawowych), z uwzględnieniem płatnych dostaw do miejsca wbudowania materiałów i/lub urządzeń.
Wykonawca WRAZ Z OFERTĄ składa kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) potwierdzający oferowaną cenę brutto dla zamówienia objętego prawem opcji (wynagrodzenie kosztorysowe).

Wykonawca, wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada w swojej dyspozycji, jeżeli Wykonawca wskaże te środki dowodowe oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność -
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej.
W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania tych Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także spółki cywilne), w oparciu o art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100);
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. nr rachunku 25 1240 3464 1111 0010 4690 9469 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania DR.272.16.2022”.
UWAGA: Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na w/w rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1)musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2)z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3)powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4)termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5)w przypadku składania wadium w formie poręczenia lub gwarancji z treści dokumentu musi wynikać możliwość skutecznego zaspokojenia roszczenia zamawiającego, w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium, które wystąpią w terminie związania ofertą;
6)w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
7)beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Polkowicki;
8)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. B pkt. 2 ppkt. 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców.
6.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają z zastrzeżeniem art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, tj. „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” – co winno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniu składanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
7.Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy bowiem traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1)Zamawiający może udzielić zaliczki do wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 umowy wyłącznie na pisemny wniosek Wykon. 2)Wniosek o udziel.zaliczki powinien wskazyw. kwotę zaliczki, ostateczny termin rozliczenia zaliczki odpowiad. Harmon. r.p., proponowaną formę zabezp. zaliczki. 3)Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku o jej przyznanie. 4)Po otrzymaniu pisemnej informacji o przyznaniu zaliczki Wykonawca składa Zamawiającemu fakturę zaliczkową wraz z dokumentem zabezpieczenia zaliczki w wysokości równej udzielonej zaliczce.
5)Zapłata zaliczki przez Zamaw.nastąpi w terminie do 7 dni od wpływu do Zamaw.prawidł.wystaw. faktury zaliczk.wraz z dokum.zabezp., o którym mowa w pkt 4. 6) Warunk.przyzn.zaliczki jest wnies.100 % zabezp. jej wartości.7)Zabezp.zaliczki może być wniesione w formie:a)gwarancji bankowych,b) gwarancji ubezp. 8) Z treści zabezp.zaliczki powinno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamaw., zobow.gwaranta do wypłaty zamaw.pełnej kwoty zabezp.zaliczki bez konieczności przedkład. dodat.dokumentów. Wypłata nie może być uzależ. od złożenia żądania wypłaty za pośred.banku Zamaw., który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważ. w imieniu Zamaw. Treść zabezp.zaliczki musi zostać zaakcept.przez Zamaw. przed udziel.zaliczki. Ważność dokum.gwar.powinna mijać nie wcześniej niż 30 dni od dnia, w którym przypada termin rozliczenia zaliczki określony w harmonogr.we wniosku, o którym mowa w pkt 3. 9)W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezp., zmiany formy zabezp.zaliczki na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 7. 10)Za rozliczenie zaliczki uznaje się datę zapłaty ostatniej z faktur obejmujących udzieloną zaliczkę. Rozliczenie dokonywane będzie sukcesywnie z płatności częściowych o których mowa w ust. 1 poprzez pomniejszenie nominalnej kwoty wynagrodzenia przypadającej do zapłaty zgodnie z Harmonog. Wysokość rozliczanej zaliczki zostanie każdorazowo opisana w odpowiednich protokołach odbioru częściowego robót. 11)W nieprzewidz., wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający na wniosek Wykonawcy może dopuścić rozliczenie zaliczki w innym terminie niż we wniosku. Przedłużenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek wykonawcy jest uwarunkowane przedłużeniem terminu ważności zabezpieczenia zaliczki i wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 12) W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wskazanym w pkt. 10 lub w pkt 11, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty upływu terminu rozliczenia zaliczki oraz do zrealizowania zabezpieczenia zaliczki. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do pełnego zwrotu zaliczki. 13) Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 7 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamaw.przechow. na oprocent.rachunku bankowym i zwraca w terminie 14 dni roboczych po ostat.ozli.zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 14)Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego do chwili całkowitego rozliczenia się Wykonawcy z otrzymanej zaliczki.15)Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni licząc od dnia jej rozliczenia.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę dostępną pod adresem: www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena ofertowa brutto” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
Uwaga: Cena ofertowa brutto wskazana w Formularzu ofertowym jest sumą cen brutto: dla zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz dla zamówienia objętego prawem opcji.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 12 miesięcy od podpisania umowy, nie później niż do 18.09.2023.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.