eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbkowice Śląskie › "MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ARENY PRZYSZŁYCH MISTRZÓW SPORTU "Ogłoszenie z dnia 2023-09-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ARENY PRZYSZŁYCH MISTRZÓW SPORTU ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ząbkowice Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zabkowiceslaskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ARENY PRZYSZŁYCH MISTRZÓW SPORTU ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db0dba2c-0526-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00386786

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006870/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.1.1 MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ARENY PRZYSZŁYCH MISTRZÓW SPORTU

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252133

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie modernizacji stadionu miejskiego
w Ząbkowicach Śląskich, zgodnie z dokumentacją projektową i decyzją pozwoleniem na budowę nr 142/2022 z dnia 30.05.2022 r. w zakresie działek o numerach ewidencyjnych 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, AM-6, Obręb Osiedle Wschód, ul. Janusza Kusocińskiego m. Ząbkowice Śląskie oraz decyzją pozwoleniem na budowę nr 176/2022 z dnia 13.07.2022 r. w zakresie działki o numerze ewidencyjnym 3, AM – 6, Obręb Osiedle Wschód, ul. Janusza Kusocińskiego, m. Ząbkowice Śląskie.
Lokalizacja inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ząbkowice Śląskie, ul. Janusza Kusocińskiego, m. Ząbkowice Śląskie, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, działki o numerach ewidencyjnych 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, AM-6, Obręb Osiedle Wschód.

Stan istniejący:

Stadion miejski w Ząbkowicach Śląskich wymaga kompleksowej modernizacji. Budynek administracyjny nie spełnia aktualnych potrzeb i wymogów (brak szatni spełniających obowiązujące wymagania, sal wykładowych, sanitariatów). Dostosowanie istniejącego budynku administracyjnego do obowiązujących przepisów pożarowych oraz sanitarnych jest konieczne. Budowa parkingu poprawi skomunikowanie obiektu. Wykonanie miejsca wypoczynkowego dla rodzin z dziećmi jest niezbędne.
Zakres robót:
W ramach zadania przewiduje się rozbiórkę istniejącego budynku administracyjnego, budowę nowego budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami szatni dla klubów sportowych, sędziów, ogólnodostępnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, salą wykładową
i pomieszczeniami biurowymi, częściową przebudowę istniejącego parkingu zgodnie
z załączonym zakresem strona prawa, budowę miejsca wypoczynkowego dla rodzin z dziećmi, toru typu pumptrack, budowę studni wraz z systemem magazynowania wód opadowych i roztopowych, montaż instalacji fotowoltaicznej, w tym zagospodarowanie terenu przyległego zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją pozwolenie na budowę nr 142/2022 z dnia 30.05.2022 r. w zakresie działek o numerach ewidencyjnych 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, AM-6, Obręb Osiedle Wschód, ul. Janusza Kusocińskiego m. Ząbkowice Śląskie oraz decyzją pozwoleniem na budowę nr 176/2022 z dnia 13.07.2022 r. w zakresie działki o numerze ewidencyjnym 3, AM – 6, Obręb Osiedle Wschód, ul. Janusza Kusocińskiego, m. Ząbkowice Śląskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1. Dokumentacji projektowej - decyzja pozwolenie na budowę nr 142/2022 z dnia 30.05.2022 r. w zakresie działek o numerach ewidencyjnych 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, AM-6, Obręb Osiedle Wschód, ul. Janusza Kusocińskiego m. Ząbkowice Śląskie oraz decyzją pozwoleniem na budowę nr 176/2022 z dnia 13.07.2022 r. w zakresie działki o numerze ewidencyjnym 3, AM – 6, Obręb Osiedle Wschód, ul. Janusza Kusocińskiego, m. Ząbkowice Śląskie.
2. STWIORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262310-7 - Zbrojenie

45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45442100-8 - Roboty malarskie

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

42416100-6 - Windy

37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19164384,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20907952,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19164384,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budimex s.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5261003187

7.3.3) Ulica: Siedmiogrodzka

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-204

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19164384,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.