eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbkowice Śląskie › "MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ARENY PRZYSZŁYCH MISTRZÓW SPORTU "Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ARENY PRZYSZŁYCH MISTRZÓW SPORTU ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ząbkowice Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Ząbkowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zabkowiceslaskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ARENY PRZYSZŁYCH MISTRZÓW SPORTU ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db0dba2c-0526-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252133

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006870/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.1.1 MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ARENY PRZYSZŁYCH MISTRZÓW SPORTU

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne,
organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym dokumentów i oświadczeń elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń (tj. cyfrowego odwzorowania dokumentów, oświadczeń w postaci papierowej
opatrzone podpisem elektronicznym) oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są na stronie:
https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) zwanego dalej RODO,
uprzejmie informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Ząbkowice Śląskie, z siedzibą przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP
887-16-35-243, REGON 890718461, tel. +48 (74) 816-53-00, email: urzad@zabkowiceslaskie.pl (dalej Zamawiający, Administrator).
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt
pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na wskazany w poprzednim punkcie adres, pocztą elektroniczną na adres email:
iod@zabkowiceslaskie.pl. Funkcję IOD pełni Tomasz Trzciałkowski.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i wykonania umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Administratorze.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) dalej
PZP, a także podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
PZP.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do brzmienia art. 22
RODO.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa wynikające z przepisów RODO:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z tym jednak
zastrzeżeniem, że zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; d)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie i na zasadach opisanych na stronie Urzędu
pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie informujemy, że osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w na art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie modernizacji stadionu miejskiego
w Ząbkowicach Śląskich, zgodnie z dokumentacją projektową i decyzją pozwoleniem na budowę nr 142/2022 z dnia 30.05.2022 r. w zakresie działek o numerach ewidencyjnych 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, AM-6, Obręb Osiedle Wschód, ul. Janusza Kusocińskiego m. Ząbkowice Śląskie oraz decyzją pozwoleniem na budowę nr 176/2022 z dnia 13.07.2022 r. w zakresie działki o numerze ewidencyjnym 3, AM – 6, Obręb Osiedle Wschód, ul. Janusza Kusocińskiego, m. Ząbkowice Śląskie.
Lokalizacja inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ząbkowice Śląskie, ul. Janusza Kusocińskiego, m. Ząbkowice Śląskie, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, działki o numerach ewidencyjnych 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, AM-6, Obręb Osiedle Wschód.

Stan istniejący:

Stadion miejski w Ząbkowicach Śląskich wymaga kompleksowej modernizacji. Budynek administracyjny nie spełnia aktualnych potrzeb i wymogów (brak szatni spełniających obowiązujące wymagania, sal wykładowych, sanitariatów). Dostosowanie istniejącego budynku administracyjnego do obowiązujących przepisów pożarowych oraz sanitarnych jest konieczne. Budowa parkingu poprawi skomunikowanie obiektu. Wykonanie miejsca wypoczynkowego dla rodzin z dziećmi jest niezbędne.
Zakres robót:
W ramach zadania przewiduje się rozbiórkę istniejącego budynku administracyjnego, budowę nowego budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami szatni dla klubów sportowych, sędziów, ogólnodostępnymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, salą wykładową
i pomieszczeniami biurowymi, częściową przebudowę istniejącego parkingu zgodnie
z załączonym zakresem strona prawa, budowę miejsca wypoczynkowego dla rodzin z dziećmi, toru typu pumptrack, budowę studni wraz z systemem magazynowania wód opadowych i roztopowych, montaż instalacji fotowoltaicznej, w tym zagospodarowanie terenu przyległego zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją pozwolenie na budowę nr 142/2022 z dnia 30.05.2022 r. w zakresie działek o numerach ewidencyjnych 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, AM-6, Obręb Osiedle Wschód, ul. Janusza Kusocińskiego m. Ząbkowice Śląskie oraz decyzją pozwoleniem na budowę nr 176/2022 z dnia 13.07.2022 r. w zakresie działki o numerze ewidencyjnym 3, AM – 6, Obręb Osiedle Wschód, ul. Janusza Kusocińskiego, m. Ząbkowice Śląskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1. Dokumentacji projektowej - decyzja pozwolenie na budowę nr 142/2022 z dnia 30.05.2022 r. w zakresie działek o numerach ewidencyjnych 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, AM-6, Obręb Osiedle Wschód, ul. Janusza Kusocińskiego m. Ząbkowice Śląskie oraz decyzją pozwoleniem na budowę nr 176/2022 z dnia 13.07.2022 r. w zakresie działki o numerze ewidencyjnym 3, AM – 6, Obręb Osiedle Wschód, ul. Janusza Kusocińskiego, m. Ząbkowice Śląskie.
2. STWIORB.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262310-7 - Zbrojenie

45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45442100-8 - Roboty malarskie

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

42416100-6 - Windy

37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zmawiający
przewiduje możliwość zastosowania art. 305 ustawy Pzp. tj. udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki przy spełnieniu warunków,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, robót budowlanych oraz ewentualnych dostaw o wartości 50 %
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, która to wartość została uwzględniona przy ustaleniu wartości
zamówienia. Zamówienie polegać będzie m.in. na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz będzie zgodne z
przedmiotem zamówienia podstawowego. Opis przedmiotu niniejszego zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści pierwotnej umowy (załącznik do SWZ) określają w
szczególności jakie roboty budowlane, usługi Zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych robót, usług.
Podstawą do wszczęcia negocjacji będą średnie ceny w cennikach np. Intercenbud lub Sekocenbudu dla województwa, w którym
roboty budowlane są wykonywane, obowiązujące w danym kwartale. Dla dostaw i usług podstawą do wszczęcia negocjacji będzie
cennik obowiązujący w danym momencie u Wykonawcy, Podwykonawcy lub innego podmiotu. Całkowita wartość niniejszego
zamówienia uwzględnia również wartość zamówienia ustalonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. Całkowita
wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od wartości określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: maksymalna ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.
b) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.
c) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje warunku.
d) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
- Zdolność techniczna:
- osoby skierowane do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
- Kierownikiem budowy - 1 (jedna) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno -
budowlanej
oraz posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
oraz pełnił funkcję jako kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej na co najmniej 1 robocie budowlanej, polegającej na
budowie/przebudowie/rozbudowie lub modernizacji obiektów kubaturowych o wartości co najmniej 8 mln złotych brutto
Jednocześnie osoby spełniające powyższy warunek to również osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa prawna art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
Przez doświadczenie zawodowe (w przypadku osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych,
doświadczenie liczone jest za okres faktyczny kierowania robotami budowlanymi.
Wykonawca może wykazać się doświadczeniem na kilku robotach budowlanych a okresy tych robót będą podlegały
sumowaniu także w przypadku gdy różne roboty były wykonywane w tym samym czasie.)
Wszystkie wskazane osoby powinny posiadać biegłą znajomość języka polskiego.
W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego wykonawca jest zobowiązany
zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między
zamawiającym a wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia.
- Zdolność zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegające na budowie / przebudowie / rozbudowie lub modernizacji
obiektów kubaturowych.
Wartości roboty budowlanej minimum 8.000.000,00 zł brutto.
Zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu sumował roboty
o określonej przez zamawiającego wartości tak aby łącznie wykazać minimalną wartość.
W przypadku Wykonawców, którzy wykażą roboty budowlane w innych walutach niż złoty polski Zamawiający przeliczy
podane kwoty po średnim kursie NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności zawodowej oraz zdolności technicznej dopuszcza się łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany
jest dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania ofert) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SWZ.
Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) zgodnie
z wzorem załącznika nr 8 do SWZ,
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z w/w
oświadczeniami, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenia składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
oświadczenia Wykonawcy (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 tj. ze zm.) z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.) sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru załącznika nr 4 do
SWZ;
4) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta - na ofertę składa się:
a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ.
Do przygotowania oferty Zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do SWZ. W treści oferty należy zamieścić
informacje zawarte w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do SWZ).
Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty zawarto w części X SWZ.
2) Pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej, bądź cyfrowe jego odwzorowanie, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) MOCODAWCY, o ile ofertę składa
pełnomocnik. Zamawiający dopuszcza również złożenie kopii pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w trybie art.
97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 tj. ze zm.) tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez upełnomocnionego.
3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami SWZ.
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.) zgodnie z wzorem załącznika nr 8
do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum):
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) - art. 58 ust.1 ustawy Pzp. W takim
przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo (przygotowanie zgodnie z zapisami ust. 9 pkt 2
części VII SWZ) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy sposób spełniania warunków udziału w
postępowaniu dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w części VI SWZ
„warunki udziału w postępowaniu”. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem (liderem).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączą do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do
SWZ.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać przedłożenia umowy współpracy (np. umowa konsorcjum),
zawierającą, co najmniej: - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów wobec Zamawiającego za
wykonanie umowy, a także
w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych umową zawartą z Zamawiającym.
- wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum jako partnera kierującego (lidera), który będzie upoważniony do zaciągania
zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
zawiera załącznik nr 9 do SWZ.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych
postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
3. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w projektowanych
postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
5. Postanowienia które stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na
podstawie aneksu do umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA
PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST.
2 USTAWY PZP., JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO
ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW.
1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem
dokumentów dotyczących zamówienia, jakie znajdują się w dyspozycji zamawiającego, a jakie będą udostępniane
podmiotom zgłaszającym chęć udziału w postępowaniu.
Uwaga: Jeżeli zamawiający w dokumentach zamówienia jedynie umożliwił lub zaleca odbycie wizji lokalnej lub sprawdzenie
dokumentów dotyczących zamówienia, jakie znajdują się na miejscu u zamawiającego – brak jest sankcji odrzucenia oferty
w okolicznościach, gdy wykonawca nie skorzystał z przysługującej mu możliwości.
11. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI:
Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:
Zgodnie z intencjami wyrażonymi w Dyrektywie zamawiający powinien mieć obowiązek rozważenia celowości podziału
zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką
uzna za stosowną. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części z których jedna była przedmiotem odrębnego
postępowania.
W zakresie niniejszego postępowania zamawiający uzasadnia brak podziału zamówienia na części.
Zamówienie jest spójne w zakresie przedmiotu prac przeznaczonych do wykonania. Zakres zamówienia obejmuje głównie
roboty związane z modernizacją stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Całość zadania obejmuje prace w zakresie
jednego obiektu. Ponadto Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji na całość wykonanych prac. Wykonanie
kolejnych robót jest od siebie zależne i ściśle ze sobą powiązane, zasadne jest wiec nie dzielenie zamówienia i przekazanie
go jednemu wykonawcy. Odpowiedzialność wykonawcy za wadliwe roboty to zagadnienie złożone zarówno pod względem
faktycznym (istotność, usuwalności wad), jak również prawnym. Każdy więc przypadek ujawnienia się wady wymaga
współdziałania inwestora oraz wykonawcy oraz wsparcia ze strony ekspertów budowlanych oraz prawników, tak aby spór
nie zakończył się długotrwałym i kosztownym procesem sądowym. Przerzucanie odpowiedzialności z wykonawcy na
wykonawcę biorąc pod uwagę że roboty budowlane są ze sobą ściśle powiązane skutkuje poważną groźbą nieprawidłowej
realizacji zamówienia poprzez egzekwowanie warunków gwarancji czy tez rękojmi za wady. W związku z powyższym
zasadny jest brak podziału zamówienia na części.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.