eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bia貫 B這ta › Adaptacja lokalu biurowego zlokalizowanego w Bia造ch B這tach przy ul. Szubi雟kiej 1 na potrzeby funkcjonowania Urz璠u Gminy Bia貫 B這ta...Og這szenie z dnia 2023-09-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Adaptacja lokalu biurowego zlokalizowanego w Bia造ch B這tach przy ul. Szubi雟kiej 1 na potrzeby funkcjonowania Urz璠u Gminy Bia貫 B這ta...

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Bia貫 B這ta

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350636

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Szubi雟ka 7

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bia貫 B這ta

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-005

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toru雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 311 17 00

1.5.8.) Numer faksu: 52 311 17 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@bialeblota.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.bip.bialeblota.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Adaptacja lokalu biurowego zlokalizowanego w Bia造ch B這tach przy ul. Szubi雟kiej 1 na potrzeby funkcjonowania Urz璠u Gminy Bia貫 B這ta...

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f6ba2bf5-4d5c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00386436

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-09-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus
Sp. z o.o. (http://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin)
Minimalne wymagania techniczne umo磧iwiaj帷e korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to:
• Przegl康arka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dost瘼nej wersji
• W陰czona obs逝ga j瞛yka Javascript, akceptuj帷a pliki typu „cookies”
• ㄠcze internetowe o przepustowo軼i co najmniej 256 kbit/s
• Zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytuj帷y pliki pdf
• Zainstalowany program Microsoft Office lub inny odczytuj帷y pliki doc, docx, xls, xlsx
Platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczo軼i ekranu 1024x768 piksel
Pozosta貫 dane zosta造 okre郵one w pkt 13 SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.37.2023.ZP2

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Adaptacja lokalu biurowego zlokalizowanego w Bia造ch B這tach przy ul. Szubi雟kiej 1 na potrzeby funkcjonowania Urz璠u Gminy Bia貫 B這ta - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Doposa瞠nie i dostosowanie Biura Rady Gminy do obs逝gi klient闚 zgodnie z wymogami ustawy o zapewnieniu dost瘼no軼i osobom ze szczeg鏊nymi potrzebami.
Przedmiotem zam闚ienia s roboty budowlane polegaj帷e na adaptacji pomieszcze w budynku przy ul. Szubi雟kiej 1 w Bia造ch B這tach na potrzeby Biura Rady Gminy z pomieszczeniami przynale積ymi. Szczeg馧owy zakres przedmiotu zam闚ienia opisany zosta w projekcie umowy, kosztorysie ofertowym oraz Tomie III SWZ.
Specyfikacj Warunk闚 Zam闚ienia oraz wszelkie dokumenty stanowi帷e jej za陰czniki Zamawiaj帷y udost瘼nia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe irenowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty wzakresie burzenia

45421141-4 - Instalowanie przegr鏚

45442100-8 - Roboty malarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi iokien, ipodobnych element闚

45431000-7 - K豉dzenie p造tek

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 2 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Zamawiaj帷y, dokona oceny ofert, a nast瘼nie zbada czy wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 oceniona najwy瞠j, nie podlega wykluczeniu oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. Ocenie wed逝g kryteri闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 19.1 SWZ, poddane zostan jedynie oferty nieodrzucone.
3. Zamawiaj帷y dokona oceny ofert w oparciu o kryteria oceny ofert, przyznaj帷 ka盥ej z nich ilo嗆 punkt闚 obliczon zgodnie z pkt 19.3 SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielenia gwarancji jako軼i na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

7.1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu oraz spe軟iaj okre郵one przez zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
7.2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie okre郵a warunku udzia逝 w post瘼owaniu w tym zakresie.
3) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wiedza i do鈍iadczenie
Wykonawca zobowi您any jest wykaza si do鈍iadczeniem w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegaj帷 na remoncie lub/i przebudowie lub/i adaptacji pomieszcze.
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia (np. konsorcjum, sp馧ka cywilna), ww. warunek udzia逝 w post瘼owaniu spe軟iaj nast瘼uj帷o: przynajmniej jeden z tych wykonawc闚 musi posiada do鈍iadczenie w zakresie okre郵onym powy瞠j z tym, 瞠 wym鏬 posiadania ww. do鈍iadczenia dotyczy wykonawc闚 zamierzaj帷ych bezpo鈔ednio realizowa zam闚ienie.
W przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si
o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu: O鈍iadczenie wst瘼ne, o kt鏎ym mowa w pkt 9.1.a) IDW, jest
jednocze郾ie o鈍iadczeniem ostatecznym. Zamawiaj帷y nie 膨da od Wykonawcy z這瞠nia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej, o kt鏎ych mowa w pkt. 7.2.3) IDW, Zamawiaj帷y zgodnie z art. 274 ustawy Pzp wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzie sk豉dania nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
a) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest wstanie uzyska tych dokument闚 –inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.
Propozycj tre軼i zobowi您ania stanowi Formularz zamieszczony w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SWZ.
Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze i dokument闚 wskazano m.in. w pkt 14 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, 瘸den z nich nie mo瞠 podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o kt鏎ych mowa w pkt 8.2. i pkt 8.3 IDW, natomiast spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Wykonawcy wykazuj zgodnie z pkt 7.2. IDW.
11.3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt. 9.1. IDW sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 (art. 125 ustawy Pzp). O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
11.4. O鈍iadczenia podmiot闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊nie sk豉dane s w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez ka盥ego z nich w zakresie, w jakim potwierdzaj okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp.
11.5. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 s oni zobowi您ani z這篡 dokumenty i o鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w pkt 9, przy czym:
1) dokumenty i o鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w pkt 9.3. sk豉da odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, kt鏎y/kt鏎zy wykazuje/ spe軟ianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW.
2) dokumenty i o鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w pkt 9.4. sk豉da ka盥y z nich.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany umowy wy陰cznie w zakresie wskazanym we wzorze umowy, stanowi帷ym integraln cz窷 SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-09-22 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Oferty nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem formularza dost瘼nego na platformie zakupowej. Przy sk豉daniu oferty nale篡 post瘼owa zgodnie z instrukcjami wy鈍ietlanymi na platformie zakupowej. Ryzyko b喚dnego przeslania oferty obci捫a Wykonawc. Adres: https://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-22 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-10-21

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.