eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbie Chrobakowe › Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w DąbiuOgłoszenie z dnia 2022-10-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001199392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pocztowa, 39

1.5.2.) Miejscowość: Dąbie Chrobakowe

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-504

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spdabie@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://psary.pl/www/epsary/spdabie/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa56164c-3e44-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa56164c-3e44-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00384978

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00347592/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365686/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP.3510.01.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na przygotowaniu i dostarczaniu gorących posiłków, w postaci dwudaniowego obiadu wraz z napojem (kompot lub sok) dla około 150 uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, w tym:
• około 40 posiłków w każdym dniu żywieniowym dla dzieci w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat oraz
• około 110 posiłków w każdym dniu żywieniowym dla dzieci w wieku szkolnym, tj. 7-15 lat

Dostawy będą odbywać się do budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39, 42-504 Będzin, przez okres około 175 dni żywieniowych [od poniedziałku do piątku w godz. od 10:30 do 11:00], licząc od podpisania umowy do dnia 23.06.2023 r.
Posiłki muszą zostać właściwie dobrane przez Wykonawcę do wieku dzieci, w tym powinny spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci szkolnych w wieku od 7 do 15 lat oraz Instytut Żywności i Żywienia.
W każdym tygodniu obowiązywania Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i dostarczenia obiadów z:
• z drugim daniem mięsnym - w każdy poniedziałek i środę;
• z drugim daniem jarskim - w każdy wtorek i czwartek;
• z drugim daniem rybnym - w każdy piątek.

Szacunkowa ilość posiłków [tj. dwudaniowych obiadów wraz z napojem] w okresie obowiązywania Umowy wynosi ogółem: 26.250 szt., z czego ilość posiłków:

 dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi ogółem: 7.000 szt., w tym:
o 2.800 szt. obiadów z drugim daniem mięsnym;
o 2.800 szt. obiadów z drugim daniem jarskim;
o 1.400 szt. obiadów z drugim daniem rybnym

 dla dzieci w wieku szkolnym wynosi ogółem: 19.250 szt., w tym:
o 7.700 szt. obiadów z drugim daniem mięsnym;
o 7.700 szt. obiadów z drugim daniem jarskim;
o 3.850 szt. obiadów z drugim daniem rybnym

W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia dziennej ilości posiłków, z tym zastrzeżeniem, że:
 minimalna ilość posiłków w dniu żywieniowym nie będzie mniejsza, niż:
o 20 posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz
o 55 posiłków dla dzieci w wieku szkolnym,

UWAGA: ograniczenie dziennej ilości posiłków, o którym mowa powyżej nie dotyczy sytuacji wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego [np. nauki zdalnej]. Wówczas dzienna ilość dostarczanych posiłków może być mniejsza, zgodna z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego lub w ogóle nie zachodzić.

 Zamawiający poinformuję Wykonawcę o dokładnej dziennej ilości posiłków, wynikającej
z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego i uczyni to, co najmniej na 24 godziny przed wymaganą dostawą posiłków, oznaczoną jako godz. 11:00 każdego dnia.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 308000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 308000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 308000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U GRINEX JUSTYNA HOŁUBOWSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 629-22-55-826

7.3.3) Ulica: Stara 40

7.3.4) Miejscowość: Sarnów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-512

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 308000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.