eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › DOSTARCZENIE USŁUGI TECS DLA TRZECH LICENCJI LOKALNYCH WRAZ Z ROZSZERZENIEM DLA OPROGRAMOWANIA ANSYS STK I ANSYS ODTKOgłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTARCZENIE USŁUGI TECS DLA TRZECH LICENCJI LOKALNYCH WRAZ Z ROZSZERZENIEM DLA OPROGRAMOWANIA ANSYS STK I ANSYS ODTK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360992221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Trzy Lipy 3

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-172

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@polsa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polsa.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTARCZENIE USŁUGI TECS DLA TRZECH LICENCJI LOKALNYCH WRAZ Z ROZSZERZENIEM DLA OPROGRAMOWANIA ANSYS STK I ANSYS ODTK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1657d93e-458b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383552

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068398/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawy oprogramowania w ramach pozyskania komponentów oprogramowania specjalistycznego dla SSAC-PL (zakup/opracowanie)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polsa.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pomocą Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/polsa .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Minimalne wymagania techniczne
związane z udziałem w postępowaniu.
a) Zamawiający informuje, że dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o
których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346,0568,0695,01517 2320).
b) Używanie Platformy w pełnym zakresie wymaga spełnienia minimalnych wymagań sprzętowo ‐ aplikacyjnych w tym:
˗ stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
˗ komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
˗ zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
˗ włączona obsługa JavaScript,
˗ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
˗ Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
˗ Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych”.
3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
4) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
5) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar.gif.bmp.numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
6) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
7) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
8) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
9) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
10) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość
do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
11) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
12) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP Zamawiający zaleca wcześniejsze podpisanie
każdego ze skompresowanych plików.
13) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Szczegółowy opis wymagań został opisany w SWZ w Rozdziale XV.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencji Kosmicznej z siedzibą w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3, 80-172
Gdańsk. Z administratorem danych można skontaktować się pod
adresem e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl, tel. 22 380 15 50 lub korespondencyjnie, pisząc na adres siedziby administratora.
2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@polsa.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
wymagane do spełnienia warunków udziału w postępowaniu/realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa,
oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte, będą przetwarzane w celu:
1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
2) wyłonienia Wykonawcy oraz udzielenia zamówienia poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione
organy i podmioty,
4) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej brakowania (trwałego usunięcia i
zniszczenia).
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Agencję jest art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy czym za prawnie
uzasadniony interes Agencji wskazuje się konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.
6. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego)
lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia
na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego z warunków:
1) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony
danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO,
2) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa
osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO,
3) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO.
przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii
tych zabezpieczeń pod wskazanym w ust. 2 adresem e-mail;
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie
Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Agencja będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych
interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej
jednak bez ich podania nie jest możliwe dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia.
2.Polska Agencja Kosmiczna nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na
podstawie podanych danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BO/26/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostarczenie usługi TECS dla trzech licencji lokalnych wraz z rozszerzeniem dla oprogramowania Ansys STK i Ansys ODTK.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

Cena – 60%
C=Cena oferty najtańszej niepodlegającej odrzuceniu/cena oferty badanej x60%x100
Termin dostawy 40%
Termin=/najkrótszy termin dostawy spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu/termin oferty badanej x40%x100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA, SPÓŁKI CYWILNE
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności wskazanie:
− postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
− wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
− ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Zakres umocowania musi obejmować przede wszystkim: reprezentowanie Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w ich imieniu zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.
3. Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 SWZ, mogą załączyć do oferty odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa do oferty:
 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. Oświadczenie te wstępnie potwierdza brak podstaw do wykluczenia.
 Wstępne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zgodnie ze wzorem Załącznik nr 3 do SWZ.
6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na, sposób lub zakres realizacji przedmiotu Umowy;
b) w zakresie zmiany w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia polegającej na zastąpieniu określonych składników przedmiotu Umowy innymi (w szczególności dotyczy to kolejnych, nowszych wersji oprogramowania), pod warunkiem, że nowa licencja oprogramowania spełnia wszystkie wymagania określone dla urządzenia albo licencji, która podlega wymianie, a Zamawiający wyraził na piśmie zgodę na dokonanie tej zmiany i zmiana ta nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, w szczególności nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
c) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy.
2. Nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych teleadresowych;
b) będące następstwem sukcesji generalnej po jednej ze stron Umowy, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy.
3. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/polsa, za pośrednictwem „Formularza składania oferty”, udostępnionego na ww. Platformie w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 09:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.