eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Traugutta 25 w Łodzi w części wynajmowanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Traugutta 25 w Łodzi w części wynajmowanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004308002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodz.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-03a5ef87-f38c-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Traugutta 25 w Łodzi w części wynajmowanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03a5ef87-f38c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064406/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Traugutta 25 w Łodzi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295889/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KPB-V.272.25.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające wykonaniu sieci komputerowej i dedykowanej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Traugutta 25 w Łodzi w części wynajmowanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji wynikają z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących Załącznik Nr 1 do SWZ, a także ze wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.
3. Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach, przy pomocy których dokonano opisu przedmiotu zamówienia, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczana przez konkretnego wykonawcę, powinno to być interpretowane jako przywołanie określonych standardów, a nie jako wymóg zastosowania konkretnych rozwiązań – Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne.
4. Jeżeli w jakichkolwiek dokumentach, przy pomocy których dokonano opisu przedmiotu zamówienia, odniesiono się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający w każdym takim przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne.
5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
1) Główny kod CPV: 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
2) 45314300-4 instalowanie infrastruktury okablowania
3) 45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego
6. Gwarancja:
1) Termin gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zamontowane urządzenia i materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ.
2) Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zamontowane urządzenia i materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.
3) Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na zamontowane urządzenia i materiały na okres 72 miesięcy lub maksymalnie 84 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wzór dokumentu gwarancji stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
4) Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania 25-letniego certyfikatu gwarancyjnego producenta systemu okablowania strukturalnego, obejmującego wykonaną w ramach przedmiotu niniejszego postępowania część okablowania.
7. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) tj. osób wykonujących czynności związanych z realizacją zamówienia.
8. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1) w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych;
2) Wymóg nie dotyczy osób wykonujących wolne zawody, w tym kierowników budowy i kierowników robót.
3) Sposób weryfikacji zatrudnienia wskazanych w pkt 1 osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
9. Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w wizji lokalnej powinni przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego stosowny wniosek.
10. PODWYKONAWSTWO:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3) Zamawiający wymaga, w myśl art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218940,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 307500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 218940,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "SCREEN 7" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252256351

7.3.3) Ulica: Połczyńskiej 21A lok. 10

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-377

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 218940,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.