eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia - sprzętu rehabilitacyjnego do Gminnego Klubu Seniora w TrzcianieOgłoszenie z dnia 2024-06-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia – sprzętu rehabilitacyjnego do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690010308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 168

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops.swilcza@intertele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gops.swilcza.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia – sprzętu rehabilitacyjnego do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e712b78-1399-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00382668

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00571847/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Zakup doposażenia do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie i Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach na potrzeby realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027; Projekt pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00327756

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOPS.26.18.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 34308,94 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia – sprzętu rehabilitacyjnego do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie na potrzeby realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” w zakresie:
1) Rolmasaż z podczerwienią - 2 szt.
2) Maty masujące - 10 szt.
3) Orbitrek - 5 szt.
4) Rowerek magnetyczny - 1 szt.
5) Maty rehabilitacyjne - 10 szt.
6) Materace rehabilitacyjne - 10 szt.
7) Kije Nordic Walking - 20 kpl
8) Masażer do stóp - 5 szt.
9) Sensoryczne piłki - 10 kpl
10) Zestaw gum oporowych - 10 zestawów
11) Rowerek stacjonarny - 2 szt.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
1) Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia,
2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

37441300-4 - Rowery stacjonarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41888,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53425,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41999,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe REHABMED Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7543068520

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41999,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.