eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia - sprzętu rehabilitacyjnego do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie i Dziennego Domu Pomocy w BratkowicachOgłoszenie z dnia 2024-06-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia – sprzętu rehabilitacyjnego do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie i Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690010308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 168

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops.swilcza@intertele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gops.swilcza.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia – sprzętu rehabilitacyjnego do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie i Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-611c72e3-fdbb-11ee-b81b-aebd110f5279

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00382663

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00571847/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Zakup doposażenia do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie i Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach na potrzeby realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027; Projekt pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00292331

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GOPS.26.16.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 59593,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Część 1: Zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia - sprzętu rehabilitacyjnego do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie (36-071 Trzciana 193c) na potrzeby realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 1 określa:
1) Załącznik nr 4a – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części 1,
2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

37441300-4 - Rowery stacjonarne

4.5.5.) Wartość części: 34308,94 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia – sprzętu rehabilitacyjnego do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach (36-055 Bratkowice 400) na potrzeby realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 2 określa:
1) Załącznik nr 4b – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części 2,
2) Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

4.5.3.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

37441300-4 - Rowery stacjonarne

4.5.5.) Wartość części: 25284,55 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne:
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte w dniu 18 kwietnia 2024 r. Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 26 kwietnia 2024 r. do godz. 08:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, tj. kwotę w wysokości 42 200,00 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert na tę część zamówienia wpłynęło łącznie 7 ofert. Mając na uwadze fakt, że cena z najkorzystniejszej oferty dla tej części zamówienia (53 487,50 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia (42 200,00 zł brutto) oraz wobec braku możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2004 roku Prawo zamówień publicznych zgodnie z którym to przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28652,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48223,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28652,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6211772122

7.3.4) Miejscowość: Gorzeszów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28652,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.