eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prudnik › Przebudowa dachu budynku internatu Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku.Ogłoszenie z dnia 2024-06-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dachu budynku internatu Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000312811

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska26

1.5.2.) Miejscowość: Prudnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@zskorczak-prudnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zskorczak-prudnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40b3d0cf-10f6-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dachu budynku internatu Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40b3d0cf-10f6-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00382630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00316151/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Przebudowa dachu budynku internatu Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00320396

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZS/VI/320/399/24

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 198174,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dachu budynku internatu Zespołu Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku przy ul. Piastowskiej 26 w Prudniku w zakresie:
- montaż okien połaciowych termoizolacyjnych,
- zamontowanie ławy kominiarskiej ze wspornikiem do dachówki ceramicznej,
- zamontowanie płotków przeciwśniegowych,
- zamontowanie włazu dachowego,
- naprawę i przemurowanie istniejącego ogniomuru na ścianie szczytowej,
- wymiana rynien dachowych oraz rur spustowych,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich ogniomurów, obróbek kominów, pasów okapowych,
- wymiana pokrycia dachowego na nowe, dachówka karpiówka barwiona w masie,
- montaż foli dachowych, nowych kontr łat, łat wraz z prostowaniem płaszczyzny dachu,
- wymiana uszkodzonych elementów dachowych konstrukcyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261320-3 - Kładzenie rynien

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 198906,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 486000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 198906,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlana Damian Badura

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 161485461

7.3.4) Miejscowość: Olbrachcice 55

7.3.5) Kod pocztowy: 48-210

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 198906,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.