eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych w bud. nr 2 skrz. A, B, D - O/ZUS Legnica.Ogłoszenie z dnia 2022-10-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych
w bud. nr 2 skrz. A, B, D – O/ZUS Legnica.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1.2.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ W LEGNICY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600450

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Władysława Grabskiego 26

1.4.2.) Miejscowość: Legnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.7.) Numer telefonu: 768764434

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zap_legnica@zus.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ubezpieczenia społeczne.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00382393

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00361483/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie posiadania doświadczenia zawodowego:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, tj. zakończył (rozpoczęcie może mieć miejsce wcześniej) co najmniej jedno zadanie polegające na kompleksowym remoncie pokrycia dachowego o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto.
2) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub zgodnie
z art. 118 ustawy będzie dysponował:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub zgodnie z art. 118 ustawy, będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą rolę kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1117).

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) w zakresie posiadania doświadczenia zawodowego:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, tj. zakończył (rozpoczęcie może mieć miejsce wcześniej) co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu pokrycia dachowego o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto.
2) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub zgodnie
z art. 118 ustawy będzie dysponował:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub zgodnie z art. 118 ustawy, będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą rolę kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1117).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-10 09:00

Po zmianie:
2022-10-12 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-10 09:30

Po zmianie:
2022-10-12 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-08

Po zmianie:
2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.