eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych w bud. nr 2 skrz. A, B, D - O/ZUS Legnica.Ogłoszenie z dnia 2022-11-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych
w bud. nr 2 skrz. A, B, D – O/ZUS Legnica.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ W LEGNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysława Grabskiego 26

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768764434

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zap_legnica@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://portal.smartpzp.pl/zus

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Ubezpieczenia społeczne.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych
w bud. nr 2 skrz. A, B, D – O/ZUS Legnica.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbcb9ab1-3289-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451174

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00247095/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych w bud. nr 2 skrz. A, B, D - O/ZUS Legnica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361483/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 190000.271.9.2022-ZAP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 442662,13 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą rynien i rur spustowych w bud. nr 2 skrz.
A,B,D. Roboty budowlane należy prowadzić odcinkami, w sposób zapewniający całkowitą szczelność dachu w przypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niedopuszczalne jest zawilgocenie lub zalanie izolacji termicznej bądź przegród budowlanych. Nie należy prowadzić prac dekarskich podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac określają:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Przedmiar robót;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 490029,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 567055,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 490029,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Genner Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272692724

7.3.3) Ulica: ul. Grudniowa 44

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49002934 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.