eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie chodnika na DK52 w m. Bujaków"Ogłoszenie z dnia 2022-10-06

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie chodnika na DK52 w m. Bujaków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Myśliwska 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-017

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 258 62 81

1.5.8.) Numer faksu: (32) 259 87 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie chodnika na DK52 w m. Bujaków”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ee6b50e-2d22-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00381678

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00077675/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.43 Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie chodnika na DK52 w m. Bujaków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00333915/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z ww. przepisem Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: „w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały
odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”. W dniu 30.06.2022 r. Zamawiający wszczął w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy PZP postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie chodnika na DK52 w m. Bujaków” ( znak postępowania: O/KA.D-3. 2421.27.2022). W postępowaniu nie została złożona żadna oferta, dlatego w dniu 20.07.2022 postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp (nie złożono żadnej oferty).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/KA.D-3.2421.42.2022.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 657250,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów i decyzji administracyjnych, stanowiących podstawę do rozpoczęcia robót ( zwanej dalej: „Dokumentacja projektowa”),
b) budowy chodnika,
c) wyznaczenia przejścia dla pieszych wraz z budową doświetlenia oraz sygnalizacją ostrzegawczą,
d) budowy kanału technologicznego,
e) uaktualnienia oraz dostosowania do wymogów istniejącej organizacji ruchu.
f) zapewnienia, na polecenie Zamawiającego, alternatywnego źródła zasilania w energię elektryczną dla budowanej infrastruktury w przypadku braku możliwości pozyskania docelowego źródła energii elektrycznej od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na dzień odbioru ostatecznego prac, o których mowa w punktach b)-e) wraz z kosztami podłączenia do punktu przyłączeniowego zapewnionego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wykonawca zapewni dostarczenie energii elektrycznej z alternatywnego źródła do czasu podpięcia docelowego źródła zasilania, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany w Umowie. Polecenie, o którym mowa wyżej, zostanie wydane przez Zamawiającego nie później niż w dniu odbioru częściowego Robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 819159,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 819159,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 819159,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INŻBUD TT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 642-320-64-79

7.3.3) Ulica: ul. Jerzego Giedroycia 8

7.3.4) Miejscowość: RYBNIK

7.3.5) Kod pocztowy: 44-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 819159,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Ciąg dalszy uzasadnienia faktycznego trybu zamówienia z wolnej ręki:

Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Projektowane postanowienia umowne dla zamówienia prowadzonego w trybie
zamówienia z wolnej ręki zawierają takie same warunki jak w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym ( znak
O/KA.D-3. 2421.27.2022).

Zakres zamówienia obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów i decyzji administracyjnych,
stanowiących podstawę do rozpoczęcia robót,
b) budowę chodnika,
c) wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z budową doświetlenia oraz sygnalizacją ostrzegawczą,
d) budowę kanału technologicznego,
e) uaktualnienie oraz dostosowanie do wymogów istniejącej organizacji ruchu.
f) zapewnienia, na polecenie Zamawiającego, alternatywnego źródła zasilania w energię elektryczną dla budowanej
infrastruktury w przypadku braku możliwości pozyskania docelowego źródła energii elektrycznej od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) na dzień odbioru ostatecznego prac, o których mowa w punktach b)-e) wraz z kosztami podłączenia
do punktu przyłączeniowego zapewnionego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wykonawca zapewni
dostarczenie energii elektrycznej z alternatywnego źródła do czasu podpięcia docelowego źródła zasilania, lecz nie dłużej
niż przez okres wskazany Umowie.
Termin realizacji nie ulegnie zmianie:
a) w zakresie wskazanym powyżej w pkt a) - do 3 miesięcy licząc od dnia podpisania Umowy,
b) w zakresie wskazanym powyżej w pkt b) – e) – do 3 miesięcy licząc od dnia przekazania placu budowy ;
c) w zakresie wskazanym powyżej w pkt f) – do 4 miesięcy licząc od dnia odbioru ostatecznego Robót.
Maksymalny termin realizacji Przedmiotu umowy nie przekroczy 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem
terminów wskazanych w punktach a), b) i c) powyżej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.