eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Usługi edukacyjne w zakresie kursów języka polskiego i zajęć kompensacyjnych dla obywateli Ukrainy w ramach projektu: "Gmina Miasto Koszalin - PomagaMy Ukrainie" - część 1Ogłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi edukacyjne w zakresie kursów języka polskiego i zajęć kompensacyjnych dla obywateli Ukrainy w ramach projektu: “Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie” – część 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOSZALINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003801829

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Monte Cassino 2

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-412

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontrola@cuskoszalin.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://cus.koszalin.ibip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi edukacyjne w zakresie kursów języka polskiego i zajęć kompensacyjnych dla obywateli Ukrainy w ramach projektu: “Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie” – część 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35009a35-4552-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00328004/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługi edukacyjne w zakresie kursów języka polskiego i zajęć kompensacyjnych dla obywateli Ukrainy w ramach projektu: "Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie” - część 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

“Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, numer projektu: RPZP.07.06.00-32-P005/22.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:
1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2) korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zaawansowany podpis elektroniczny);
2) podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy;
4) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować;
5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

Pozostałe informacje w Rozdziale II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
z siedzibą przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie
adres e-mail: sekretariat@cuskoszalin.eu
tel. 94 316 03 00
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie:
- adres korespondencyjny: al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin
- adres e-mail: iod@cuskoszalin.eu
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy). Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;
- przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym
w przepisach o archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

Pozostałe informacje w Rozdziale IV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK.260.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1: Kurs języka polskiego dla dzieci (poziom podstawowy
i średniozaawansowany).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie 1 wraz z dokumentami wymaganymi przy realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium I - Cena
Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
P = Cn : Cb x 100 pkt x Wg
gdzie :
- P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
- Cn - oznacza cenę ofertową brutto oferty najtańszej
- Cb - oznacza cenę ofertową brutto badanej oferty
- Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.

b) Kryterium II - Doświadczenie osoby prowadzącej kursy w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego
Oferty oceniane będą w następujący sposób:
Oferta otrzyma punkty za dodatkowe doświadczenie osoby prowadzącej kursy w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, skierowanej do realizacji Zadania na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).

Zamawiający przydzieli punkty w kryterium w następujący sposób:
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 155-214 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 0 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 215-414 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 25 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 415-614 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 50 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 615-814 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 75 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 815 i więcej godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 100 pkt

Zamawiający przez 1 h dydaktyczną rozumie 45 minut.
Przyznane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium, tj. Wg.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

c) Kryterium III - Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia
Kryterium „Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
- jeżeli zadeklarowana przez Wykonawcę liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia to co najmniej 1 osoba – 10 punktów,
- brak zadeklarowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia - 0 punktów.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby prowadzącej kursy w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2: Kurs języka polskiego dla dorosłych (poziom podstawowy
i średniozaawansowany).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie 2 wraz z dokumentami wymaganymi przy realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium I - Cena
Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
P = Cn : Cb x 100 pkt x Wg
gdzie :
- P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
- Cn - oznacza cenę ofertową brutto oferty najtańszej
- Cb - oznacza cenę ofertową brutto badanej oferty
- Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.

b) Kryterium II - Doświadczenie osoby prowadzącej kursy w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego
Oferty oceniane będą w następujący sposób:
Oferta otrzyma punkty za dodatkowe doświadczenie osoby prowadzącej kursy w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, skierowanej do realizacji Zadania na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).

Zamawiający przydzieli punkty w kryterium w następujący sposób:
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 105-214 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 0 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 215-324 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 25 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 325-434 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 50 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 435-549 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 75 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 550 i więcej godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 100 pkt

Zamawiający przez 1 h dydaktyczną rozumie 45 minut.
Przyznane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium, tj. Wg.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

c) Kryterium III - Aspekt społeczny – zatrudnienie osób niepełnosprawnych
do realizacji zamówienia
Kryterium „Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
- jeżeli zadeklarowana przez Wykonawcę liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia to co najmniej 1 osoba – 10 punktów,
- brak zadeklarowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia - 0 punktów.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby prowadzącej kursy w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3: Zajęcia indywidualne z języka polskiego dla dzieci.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie 3 wraz z dokumentami wymaganymi przy realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium I - Cena
Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
P = Cn : Cb x 100 pkt x Wg
gdzie :
- P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
- Cn - oznacza cenę ofertową brutto oferty najtańszej
- Cb - oznacza cenę ofertową brutto badanej oferty
- Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.
b) Kryterium II - Doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego. Oferty oceniane będą w następujący sposób: Oferta otrzyma punkty za dodatkowe doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, skierowanej do realizacji Zadania na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
Zamawiający przydzieli punkty w kryterium w następujący sposób:
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 400-549 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 0 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 550-1550 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 25 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 1551-2550 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 50 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 2551-3550 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 75 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 3551 i więcej godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 100 pkt
Zamawiający przez 1 h dydaktyczną rozumie 45 minut.
Przyznane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium, tj. Wg.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

c) Kryterium III - Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia
Kryterium „Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
- jeżeli zadeklarowana przez Wykonawcę liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia to co najmniej 1 osoba – 10 punktów,
- brak zadeklarowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia - 0 punktów.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4: Zajęcia indywidualne z języka polskiego dla dorosłych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie 4 wraz z dokumentami wymaganymi przy realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7d do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium I - Cena
Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
P = Cn : Cb x 100 pkt x Wg
gdzie :
- P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
- Cn - oznacza cenę ofertową brutto oferty najtańszej
- Cb - oznacza cenę ofertową brutto badanej oferty
- Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.

b) Kryterium II - Doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego
Oferty oceniane będą w następujący sposób:
Oferta otrzyma punkty za dodatkowe doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, skierowanej do realizacji Zadania na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).

Zamawiający przydzieli punkty w kryterium w następujący sposób:
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 200-279 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 0 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 280-780 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 25 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 781-1280 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 50 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 1281-1800 godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 75 pkt
- doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze 1801 i więcej godzin dydaktycznych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – 100 pkt

Zamawiający przez 1 h dydaktyczną rozumie 45 minut.
Przyznane punkty zostaną pomnożone przez wagę kryterium, tj. Wg.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

c) Kryterium III - Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia
Kryterium „Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
- jeżeli zadeklarowana przez Wykonawcę liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia to co najmniej 1 osoba – 10 punktów,
- brak zadeklarowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia - 0 punktów.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 7: Zajęcia kompensacyjne (korepetycje).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zadanie 7 wraz z dokumentami wymaganymi przy realizacji zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7e do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Kryterium I - Cena
Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
P = Cn : Cb x 100 pkt x Wg
gdzie :
- P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
- Cn - oznacza cenę ofertową brutto oferty najtańszej
- Cb - oznacza cenę ofertową brutto badanej oferty
- Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = Wg
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów.

b) Kryterium II - Znajomość języka ukraińskiego przez osobę odpowiedzialną za koordynowanie zajęć kompensacyjnych i kontakt z uczestnikami, skierowaną do realizacji zamówienia
Kryterium „Znajomość języka ukraińskiego przez osobę odpowiedzialną za koordynowanie zajęć kompensacyjnych i kontakt z uczestnikami, skierowaną do realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty dotyczącego znajomości języka ukraińskiego przez osobę odpowiedzialną za koordynowanie zajęć kompensacyjnych i kontakt z uczestnikami, skierowaną do realizacji zamówienia.
Znajomość języka ukraińskiego jest rozumiana jako znajomość tego języka na poziomie umożliwiającym koordynowanie zajęć kompensacyjnych i kontakt z uczestnikami w języku ukraińskim. Podstawą tej znajomości może być ukończony kurs językowy, sytuacja, gdy język ukraiński jest językiem ojczystym lub inna podstawa umożliwiająca koordynowanie zajęć kompensacyjnych i kontakt z uczestnikami w języku ukraińskim.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

c) Kryterium III - Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia
Kryterium „Aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu oferty dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
- jeżeli zadeklarowana przez Wykonawcę liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia to co najmniej 1 osoba – 10 punktów,
- brak zadeklarowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia - 0 punktów.

Pozostałe informacje w Rozdziale XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Znajomość języka ukraińskiego przez osobę odpowiedzialną za koordynowanie zajęć kompensacyjnych i kontakt z uczestnikami, skierowaną do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt społeczny – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zadanie 1: Kurs języka polskiego dla dzieci (poziom podstawowy
i średniozaawansowany).
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia minimum 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze co najmniej 155 godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 45 minut) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

Dla Zadania 2: Kurs języka polskiego dla dorosłych (poziom podstawowy
i średniozaawansowany)
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia minimum 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze co najmniej 105 godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 45 minut) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

Dla Zadania 3: Zajęcia indywidualne z języka polskiego dla dzieci.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia minimum 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze co najmniej 400 godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 45 minut) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

Dla Zadania 4: Zajęcia indywidualne z języka polskiego dla dorosłych.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia minimum 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą doświadczenie w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego, w wymiarze co najmniej 200 godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 45 minut) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

Dla Zadania 7: Zajęcia kompensacyjne (korepetycje).
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia minimum 1 osobą odpowiedzialną za koordynowanie zajęć kompensacyjnych i kontakt z uczestnikami, która musi legitymować się wykształceniem co najmniej średnim.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz projektowanych postanowień umowy.

Ze względu na ograniczenie liczby znaków w ogłoszeniu o zamówieniu, szczegółowe zapisy dotyczące zmian do umowy opisane zostały w Załącznikach 6a, 6b, 6c, 6d, 6e.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca składa za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /mopskoszalin/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.