eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bądkowo › Dostawa opału do budynku Urzędu Gminy w Bądkowie, GOK w Bądkowie oraz budynków mienia komunalnego zlokalizowanych na terenie gminy Bądkowo.Ogłoszenie z dnia 2022-10-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa opału do budynku Urzędu Gminy w Bądkowie, GOK w Bądkowie oraz budynków mienia komunalnego zlokalizowanych na terenie gminy Bądkowo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BĄDKOWO

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Włocławska 82

1.5.2.) Miejscowość: Bądkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-704

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.badkowo@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.badkowo.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/badkowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 891-000-57-48

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Włocławska 30

1.5.2.) Miejscowość: Bądkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-704

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gokbadkowo@o2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gokbadkowo.naszgok.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa opału do budynku Urzędu Gminy w Bądkowie, GOK w Bądkowie oraz budynków mienia komunalnego zlokalizowanych na terenie gminy Bądkowo.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a5337a4-3983-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380429

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015219/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa opalu do budynku Urzędu Gminy w Bądkowie, GOK w Bądkowie oraz budynków mienia komunalnego zlokalizowanych na terenie gminy Bądkowo.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357557/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.ZPF.271.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 234281,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do budynku Urzędu Gminy w Bądkowie, GOK w Bądkowie oraz budynków mienia komunalnego zlokalizowanych na terenie gminy Bądkowo.
2. Zamówienie obejmuje dostawę
􀀀 ekogroszku luz o kaloryczności min. 25 MJ/kg w łącznej ilości szacunkowej: 90 ton
􀀀 80 ton do Urzędu Gminy w Bądkowie oraz mienie komunalnego znajdującego się na terenie gminy.
􀀀 10 ton do Gminnego Ośrodka kultury w Bądkowie. Przedłożona przez Wykonawcę w ofercie cena za tonę opału obowiązywać będzie przez cały okres realizacji dostawy. Wykonawca winien uwzględnić w zaoferowanej cenie przewidywaną w trakcie sezonu podwyżkę cen opału, koszty
dostawy, jak i inne nieprzewidziane koszty.
3.Dostawy opału odbywać się będą sukcesywnie wg każdorazowych zamówień:
􀀀 w ilościach zgłaszanych pisemnie (e-mail ) przez Zamawiającego;
􀀀 w ciągu 72 godzin od złożonego zamówienia;
􀀀 bezpośrednio do miejsc wskazanych przez Zamawiającego;
􀀀 opał dostarczany będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:45 do 15:00;
􀀀 Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do odbioru dostawy;
􀀀 dostarczenie opału potwierdza każdorazowo palacz na drukach WZ.
4.Wykonawca zobowiązuje się dokonywać dostawy opału zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami,
pojazdem samowyładowczym , przy czym jednorazowa dostawa nie może być wyższa niż 5 ton. Do każdorazowej dostawy Wykonawca dostarczy kwit wagowy oraz dokument potwierdzający, że dostarczany opał posiada wymagane właściwości.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeważenia dostarczonego opału oraz do wysłania dostarczonego opału do
ekspertyzy celem sprawdzenia parametrów jakościowych.
W przypadku gdy jakość dostarczonego opału nie będzie odpowiadała normom jakościowym i wymogom parametrów grzewczych Zamawiający obciąży kosztami ekspertyzy Dostawcę.
W takim wypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy, żądania wymiany towaru. Jeżeli jednak ekspertyza będzie odpowiadała normom jakościowym i wymogom parametrów grzewczych to Zamawiający pokryje koszt ekspertyzy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE PRAWNE
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE
Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 73 436,00 zł.
W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, z czego oferta z najniższą ceną wynosiła brutto 314 941,50 zł.
Mając na uwadze fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty zaplanowanej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 314941,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 340806,43 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.