eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie usług pielęgniarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni)Ogłoszenie z dnia 2023-09-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pielęgniarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających
w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050440036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. J. Bema 100

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.posg@strazgraniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/posg

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pielęgniarskich na potrzeby cudzoziemców przebywających
w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku (dorośli mężczyźni)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f93951d-0063-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00379565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137012/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Usługi pielęgniarskie SOdC Białystok

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu„4/9-2018/BK-FAMI Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców – część II”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245190

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 22/ZP/SZ/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pielęgniarskich przez co najmniej 3 osoby na potrzeby cudzoziemców (dorośli mężczyźni) przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214608,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214608,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214608,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Elżbieta Waluk reprezentująca Indywidualną Praktykę Pielęgniarską Elżbieta Waluk, 16-001 Ignatki Osiedle ul. Przejezdna 6 m 29,

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Grażyna Anna Kaczan reprezentująca Indywidualną Praktykę Pielęgniarską Grażyna Anna Kaczan, 15 - 521 Zaścianki ul. Letnia 3, Marta Milewska - Buzun reprezentująca Indywidualną Praktykę Pielęgniarską Marta Milewska- Buzun, 15-623 Krupniki ul. Kruszewska 9, Jolanta Brunejko - Struniewicz reprezentująca praktykę pielęgniarską pod nazwą Jolanta Brunejko-Struniewicz 15-352 Białystok, ul. Wiejska 60/23

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 366041142

7.3.3) Ulica: Przejezdna 6 m 29

7.3.4) Miejscowość: Ignatki Osiedle

7.3.5) Kod pocztowy: 16-001

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214608,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.: rok od dnia podpisania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.