eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świekatowo › "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego Urzędu Gminy na przedszkole"Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego Urzędu Gminy na przedszkole”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świekatowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 20A

1.5.2.) Miejscowość: Świekatowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-182

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 48 52 332 22 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@swiekatowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiekatowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego Urzędu Gminy na przedszkole”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73d9c72d-44d8-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379480

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047219/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Gminy w Świekatowie na przedszkole publiczne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postęp. o udziel. zamów. Komun. między Zadamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który dostęp. jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostęp. pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.; ug@swiekatowo.pl Wykonawca zamierzający wziąć udział w postęp. o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto ePUAP. Wyk. posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: ”Form. do złożenia, zmiany, wycofania of. lub wniosku” oraz do „Form. komunik.”. Sposób komunik. się Zam. z Wyk. (nie dot. skład. ofert). W postęp. o udzielenie zam. korespondencja (inna niż oferta Wyk. i zał. do of.) odbywa się elektr. za pośred. dedykowanego formul. dostęp. na ePUAP oraz udostęp. przez miniPortal „Formularza do komunik.”. Koresp. przesłana za pomocą tego form. nie może być szyfrowana. W koresp. zw. z postęp. należy posług. się nr. ogł. z BZP, identyfik. postęp z ogł. BZP lub nr ref. postęp. ZP.271.12PŁ.2022.RC.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organ.
wysyłania i odbierania dokum. elektr., elektr. kopii dokumentów i oświadczeń oraz inform. Przekaz. przy ich użyciu, opisane zostały w
Instrukcji użytk. miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
oraz Instrukcjach ePUAP dostępnych na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 7. Sposób komunik. się
Zam. z Wyk. (nie dot. skład. oof.).
Dokum. elektron., oświadczenia lub elektron. kopie dokum. lub oświadczeń składane są przez Wyk. za pośred. „Form. do komunik.”
jako zał. Zam. dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektron. kopii dokum. lub
oświadczeń za pomocą poczty elektron., na adres email: ug@swiekatowo.pl
Sposób sporządzenia dokum. elektr., oświadczeń lub elektr. kopii dokum. lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozp. Prezesa Rady Min. z 30.12.2020 r. w/s sposobu sporządzania i przekazywania inform. oraz wymagań techn. dla
dokum. elektron. oraz środków komun. Elektron. w postęp. o udzielenie zam. publ. lub konkursie oraz rozp. Min. Rozwoju, Pracy i
Techn. z 23.12.2020 r. w/s podmiotowych środków dowod. oraz innych dokum. lub oświad., jakich może żądać zam. od wyk. Oferta
pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie elektron. lub w postaci elektron. opatrzonej kwalifik. podpisem elektron.,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym /wszystkie trzy możliwości są równorzędne/. W formacie danych .txt, rtf, .pdf, .ods,
.odp, .xls, . ppt, .doc, .docx, .xlsx, .pptx, .xps, .odt, .csv. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z obwieszczeniem Prezesa Rady Min. z 9.11.2017 r. w/s ogł. Jedn. tekstu rozp. Rady Min. w/s Krajowych Ram Interoperacyjności, min. wymagań dla rejestrów publ. i wymiany inform. w postaci elektron. oraz min. wymagań dla systemów teleinform. Zam. rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zam. rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip albo .7Z. Jeśli Wyk. pakuje dokumenty np. w plik ZIP, Zam. zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Oferta składana w formie elektron. musi zostać podpisana kwalifik. podpisem elektron., natomiast oferta składana w postaci elektronicznej musi zostać podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wśród formatów powszechnych a NIE występ. w rozp. występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. W przypadku zastosowania innego formatu Zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. Sposób złożenia, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/ Do przygotowania ofert konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Świekatowo, ul. Dworcowa 20A, 86-182 Świekatowo; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych pana Łukasza Rybarczyk, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: l.rybarczyk@swiekatowo.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego Urzędu Gminy na przedszkole” /nr referencyjny
postępowania ZP.271.12PŁ.2022.RC/ prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawo wniesienia skargi nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12PŁ.2022.RC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 981322,28 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącego budynku urzędu gminy w Świekatowie na potrzeby przedszkola” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego został określony w zał. nr 7 do SWZ, w szczególności w: projekcie budowlanym zagospodarowania terenu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, projekcie wykonawczym architektury wnętrz oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 3 do SWZ. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262700-8 - Przebudowa budynków

45314310-7 - Układanie kabli

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45422100-2 - Stolarka drewniana

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442110-1 - Malowanie budynków

45442120-4 - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1) Cena oferty brutto – „C” – waga 60% - 60 pkt.
Sposób oceny wg wzoru
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

2) Okres udzielonej gwarancji – „G” – waga 40% - 40 pkt.
- 60 miesięcy - 40 pkt.
- 48 miesięcy - 25 pkt.
- 36 miesięcy - 15 pkt.
- 24 miesiące - 5 pkt.
Wykonawca dokona wpisu deklarowanego terminu gwarancji w Formularzu Oferty w pkt. 3.3
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w formularzu ofertowym okresu oferowanej gwarancji, Zamawiający przyjmie, że zaoferował minimalną wymaganą gwarancję. Tacy Wykonawcy w kryterium oceny ofert „okres oferowanej gwarancji” uzyskają 5 punktów.
RAZEM 100% 100 X
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L= C+G gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena oferty brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Okres udzielonej gwarancji”
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, stanowiąca sumę punktów przyznanych w kryterium oceny ofert „cena” oraz kryterium oceny ofert „okres oferowanej gwarancji”.
2. Ocena punktowa w kryterium „Cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
3. Ocena punktowa w kryterium „Okres udzielonej gwarancji” dokonana zostanie na podstawie podanej przez Wykonawcę w pkt Formularza Oferty informacji.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny, zamawiający wybiera ofertę: z niższym kosztem nabycia albo z niższymi innymi kosztami cyklu życia pod warunkiem dopuszczenia takiego rozwiązania w dokumentach zamówienia. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych zawierających nowy koszt nabycia, w terminie określonym przez zamawiającego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i SWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
11. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 10, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie sytuacji technicznej i zawodowej : 1.1 posiadają doświadczenie, tj.: wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na przebudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto;
1.2 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych. w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn. Dz. U. 2020 poz. 220).
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż cena brutto oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu [wg zał. nr 2 do SWZ]; oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu zał. nr 10 (jeżeli dotyczy); oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – zał. nr 6.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu służą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [wg zał. nr 2a do SWZ]; 2.)wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień spełniających warunki określone w rozdziale IV pkt 1.1 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane [wg zał. nr 4 do SWZ]; 3) dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty); 4) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami [wg załącznika nr 4 do SWZ]; 5) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem na kwotę nie mniejszą niż oferowana cena brutto za realizację zamówienia zaoferowaną w niniejszym postępowaniu. 6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 266 w zw. z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) – wg zał. nr 9 do SWZ. 7) oświadczenie Wykonawcy o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zał. nr 8 (jeżeli dotyczy); 8) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – zał. nr 9 (jeżeli dotyczy); 9) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 10 (jeżeli dotyczy);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dot. spółek cywilnych, konsorcjów) - jeżeli dotyczy;
pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub poświadczania zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej (jeżeli dot.); Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) .
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj.: 73 8168 0007 0000 1182 2000 0007 wpisując w tytuł przelewu nazwę zadania na jakie jest wnoszone – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego Urzędu Gminy na przedszkole” /nr referencyjny: ZP.271.12PŁ.2022.RC /.
5. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2), 3), 4), powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.
6. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 21 października 2022 r. do godz. 10:30.
8. Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia (o których mowa w pkt 2 lit. b – d) występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
3) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem miniPortalu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie oświadczenia wymienione w pkt 1.1 i 1.2. Oświadczenia te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Podmioty udostępniające zasoby składają oddzielnie oświadczenia wymienione w pkt 1.1 i 1.2, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcą są wykonawcy wykonujący zamówienie wspólnie na podstawie art. 58 ustęp 1 ustawy Pzp (Konsorcjum), wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do
pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za
wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. Pełnomocnik wykonawców (Lider Konsorcjum) jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem na
cele budowlane związane z niniejszym zadaniem wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zam. przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy na podst. art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Pzp w zw. z postan. ustawy z 02.03.2020 r. o szczeg. rozw. zw. z zapobieg., przeciwdz. i zwalcz. COVID-19, in. chorób zakaź. oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 2. Wykonawca ma prawo występowania do Zam. z wnioskiem o zmianę treści zawartej umowy. 3. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zam. i Wyk. w formie pisem. w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnej
zmiany Umowy następ. zmiany: 1) danych zw. z obsługą administ.-organ. Umowy; 2) danych teleadres.; 3) danych rejestr.; 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy; 5) zmiana nr. rachunku Wyk., 5) dot. popraw. błędów i oczywistych omyłek słownych, liter. i liczb., zm. układu graf. umowy lub nr jedn. redak., nie powodujące zm. celu i istoty umowy. 5. Zam. przewiduje możliwość dokonania zm. postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podst. której dokonano wyboru wyk., w przypadku wystąp. co najmniej 1 z okoliczn. wymien. poniżej, z uwzg. podawanych warunków ich wprowadze,: 5.1 ZMIANY OGÓLNE 5.1.1 Możliwa jest zmiana osób występ. po str. Zam./ Wyk.. W przypadku osób spraw. nadzór nad realizacją umowy ze str. Wyk. zm. którejkolwiek z osób musi być uzasad. przez Wyk. na piśmie i zaakcept. pisemnie przez Zam. Zam. zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifik. i doświad. wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifik. i doświad. osób wskazanych w ofercie Wyk., a dokonana zm. nie spowoduje wydłużenia terminu wykon. przedmiotu umowy. 5.1.2. Zm. podwyk.-na pisemny wniosek Wyk., dopuszcza się zm. podwyk., wprowadz. nowego podwyk. lub rezygnację z udziału
podwyk. przy real. przedmiotu zam. Zm. może nastąpić wył. po przedst.. przez Wyk. oświad. Podwyk. o jego rezyg. z udziału w real. przedmiotu zam. oraz o braku roszczeń podwyk. wobec Wyk.z tytułu realizacji robót. W szczeg. wypadkach Zam. może dopuścić możliwość wykazania rozliczenia z podwyk. w inny sposób niż wskazany powyżej. Jeżeli zm. dot. podmiotu 3-go, na zasobach którego Wyk. opierał się wykaz. Spełn. warunków udziału w postęp., Zam. dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwyk. wykaże spełn. Warun. w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postęp. o udzielenie zam. przez dotychczas. Podwyk. Zm. podwyk. można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez podwyk.
zostało wskazane przez Wyk. w ofercie, 5.1.3. Zm. osób odp. za kontakty i nadzór nad przedm. umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyf. i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykon. umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy. W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wyk. zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wyk. na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez
Zam. Zam. zaakceptuje zmianę wył. wtedy, gdy kwalifikacje i doświad. wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświad. osób wskazanych w ofercie Wyk., a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykon. przedmiotu umowy. 5.1.4. Zmiany uzasad. okoliczn., o których mowa wart. 357 1 k.c. (t. j. Dz. U z 2020, poz. 1740, 2320 z późn. zm.) Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego str. nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów str., zgod. z zasadami współżycia społ., oznaczać sposób wykon. zobow., wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. 5.1.5 Zmiana umowy w zakresie materiał., parametrów techn.,
technologii wykon. robót bud., sposobu i zakresu wyk. przed. umowy w następ. sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem...

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl za pośrednictwem platformy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.