eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › "Najem fabrycznie nowej śmieciarki o pojemności min. 14m3 "Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Najem fabrycznie nowej śmieciarki o pojemności min. 14m3 ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: ZUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072112533

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Bema 12A

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-602

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zuk.oswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk.oswiecim.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Najem fabrycznie nowej śmieciarki o pojemności min. 14m3 ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1972dfd6-2530-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00322407/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 06/PZ/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 528000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest najem fabrycznie nowej śmieciarki o zabudowie 14m3
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.6 do SWZ.
4. Zamawiający, zwany dalej również „Najemcą” wymaga, aby zaoferowana śmieciarka spełniała minimalną normę Europejskiego Standardu Emisji Spalin EURO 6.
5. Umowa najmu zostanie zawarta z wybranym wykonawcą na okres 48 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu umowy.
6. Z zastrzeżeniem pkt 8 wybrany Wykonawca obowiązany będzie przekazać zaoferowaną śmieciarkę na koszt Wykonawcy (bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu) w siedzibie Zamawiającego tj. w 32-600 Oświęcim, ul. Bema 12A, najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień najmu.
7. Z zastrzeżeniem pkt 8 najmowana śmieciarka zostanie zwrócona wybranemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy (bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu) w siedzibie Najemcy w 32 - 600 Oświęcim, ul. Bema 12A w pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu najmu.
8. W dniu przekazania najmowanej śmieciarki Zamawiającemu wybrany Wykonawca przeprowadzi bez osobnego wynagrodzenia szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego (w liczbie do 6 osób) z zakresu obsługi i eksploatacji śmieciarki oraz zainstalowanych w nim urządzeń.
1.1. Wymagania techniczne dla podwozia pojazdu:

1) Podwozie musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się dostawy prototypów lub pierwszych urządzeń w danej serii, nie dopuszcza się pojazdów już rejestrowanych,
2) Rok produkcji 2022,
3) Dmc. min. 18 ton,
4) Rozstaw osi w przedziale 3550-3650 mm,
5) Homologacja pojazdu kompletnego lub dopuszczenie jednostkowe,
6) Układ napędowy pojazdu 4x2,
7) Zawieszenie pojazdu mechaniczne przód (min. 3 resory) oraz pneumatyczne tył (min. 2 miechy),
8) Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min. 280 KM, spełniający wymagania Euro 6 przy zastosowaniu technologii SCR, w szczególności w zakresie zużycia energii oraz dla emisji CO2, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych,
9) Układ wydechowy - wylot powietrza wyprowadzony do tyłu,
10) Blokada mechanizmu różnicowego,
11) Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana bez pedału sprzęgła,
12) Układ ABS, ASR, wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi,
13) Zbiornik paliwa o min. 200 litrów,
14) Kabina dzienna krótka 3 osobowa w kolorze białym,
15) Centralny zamek z pilotem,
16) Światło ostrzegawcze zamontowane na kabinie pojazdu z napisem „ZUK” w kształcie cienkiej belki,
17) Fotel kierowcy regulowany z zawieszeniem pneumatycznym,
18) Siedzenia w układzie 1+1+1 (pojedynczy fotel kierowcy + pojedyncze fotele dla dwóch pasażerów
19) Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego- Zakres generowanego dźwięku min. w zakresie 70-95 decybeli; system automatycznie (bez udziału operatora i ręcznej rekonfiguracji) dopasowuje poziom głośności alarmu do głośności otoczenia (zachowana zostaje możliwość zmiany algorytmu głośności od 5dB do 10dB powyżej głośności otoczenia),
20) Sygnał alarmu charakteryzujący się szybkim rozproszeniem, kierunkowy (emisja kierunkowa z możliwością lokalizacji kierunku źródła dźwięku), zorientowany wyłącznie na strefę zagrożenia i słyszalny tylko w polu zagrożenia,
21) Zróżnicowana częstotliwość sygnału alarmu, przy jednoczesnym szybkim rozproszeniu dźwięku poza strefą zagrożenia,
22) Dźwięk alarmu o niskiej uciążliwości,
23) Silnik wyposażony w przystawkę odbioru mocy odsilnikową napędzającą zabudowę bezpylną,
24) Lusterko przednie dojazdowe po stronie pasażera,
25) Przednia szyba przyciemniana lub wyposażona w osłonę przeciwsłoneczną,
26) Legalizowany tachograf (instrukcja w języku polskim),
27) Regulowana wielofunkcyjna przekładnia kierownicza ze wspomaganiem,
28) Opony dla osi przedniej 315/80R22.5 R, bieżnik szosowy,
29) Opony dla osi tylnej napędowej 315/80R22.5, bieżnik typu kostka,
30) Immobilizer fabryczny,
31) Komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim,
32) Dodatkowe miejsce na zamontowanie CB z wyprowadzoną instalacją elektryczną 12V,
33) Gniazdo elektryczne 12 V,
34) Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów,
35) System centralnego smarowania obejmująca min przednią oś, tylną oś, przednie resory (nie mniej niż 14 punktów smarowania), przystosowana do smaru EPX -00,
36) Zderzak przedni plastikowy lub metalowy,
37) Pojazd wyposażony w osłony boczne anty-rowerowe oraz błotniki,
38) Akumulatory min. 2x140Ah,
39) Alternator min. 100A,
40) Elektrycznie sterowane szyby,
41) Elektrycznie regulowane z kabiny podgrzewane lusterka wsteczne lewe i prawe,
42) Reflektory halogenowe H7 z LED światłami do jazdy dziennej,
43) Światła przeciwmgielne przednie,
44) Radio z odtwarzaczem MP3 oraz zestawem głośnomówiącym,
45) Pojemnik na wodę z kranikiem min. 10l,
46) Kabina klimatyzowana,

1.2. Wymagane parametry techniczne zabudowy pojazdu:

1) Skrzynia ładunkowa poj. min. 14 m3, o konstrukcji stalowej, zamknięta, szczelna, z jednego arkusza blachy, nie ulegająca odkształceniom, ze spawami wykonanymi spoiną ciągłą, gruntowana i lakierowana w kolorze białym,
2) Rok produkcji 2021 lub 2022,
3) Tablica rejestracyjna tył, montowana nad zasypem, z oświetleniem LED,
4) Skrzynia ładunkowa wyposażona w mechanizm zagęszczający, mechanizm do opróżnienia skrzyni ładunkowej, umożliwiająca załadunek pojemników poprzez urządzenie z tylnym zasypem,
5) Podłoga skrzyni ładunkowej półokrągła lub w kształcie kila wykonana ze stali o grubości min. 4 mm,
6) Dno wanny zasypowej wykonane ze stali Hardox 400 lub równoważnej o grubości min. 8 mm,
7) Pozostałe elementy dna odwłoka wykonane ze stali o grubości min. 6 mm,
8) Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi kontrolne,
9) Stopnie robocze dla pracowników obsługi składane, z wbudowanym czujnikiem obciążenia,
10) Blokada jazdy pojazdu do tyłu w przypadku, gdy ze stopni korzysta pracownik (ładowacz), wraz z automatyczną informacją do kabiny kierowcy,
11) Zabudowa przystosowana do obsługi zgodnych z normami europejskimi pojemników 2 kołowych zgodnych z EN840/1, 4 kołowych z płaską pokrywą zgodnych z EN840/2 oraz 4 kołowych z wypukłą pokrywą zgodnych z EN843/3,
12) Pompa o zmiennej wydajności zamontowana bezpośrednio na przystawce odsilnikowej, o przepływie min. 95 l/min lub pompa o stałej wydajności,
13) Osłona rozdzielacza głównego w odwłoku śmieciarki. Osłona rozdzielacza głównego w odwłoku śmieciarki nie będzie wymagana, jeżeli ofertowana przez Wykonawcę zabudowa będzie posiadać trzy oddzielne rozdzielacze oddzielnie dla skrzyni ładunkowej, wrzutnika i prasy. Żaden z nich nie może mieć styczności z odpadami i winien być usytuowany tak, aby zminimalizować możliwość uszkodzenia mechanicznego. W tym przypadku Zamawiający dopuści rozwiązanie bez dodatkowej osłony rozdzielacza głównego.
14) Układ uwalniania zakleszczonych pojemników,
15) Przycisk alarmowy dla pracowników obsługi z możliwością wyłączania z kabiny, min. 1 szt.
16) Automatyczne sterowanie prędkości obrotowej silnika w zależności od obciążeń,
17) Włączanie i wyłączanie z kabiny kierowcy układów sterujących pracą mechanizmu do obsługi pojemników i mechanizmu zagęszczającego,
18) Możliwość sterowania urządzeniem zasypowym ręcznie,
19) Możliwość sterowania układem hydraulicznym do pracy przy odbiorze różnego typu odpadów, w tym obligatoryjnie: odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów segregowanych,

20) Zawór odpływowy w wannie zasypowej,
21) Zbiornik na odcieki o pojemności min. 80l umieszczony w przedniej części zabudowy.
22) Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone na bocznej ścianie odwłoka, z możliwością automatycznego blokowania pracy urządzenia zasypowego w razie awarii lub niebezpieczeństwa,
23) Sterowanie urządzeniem opróżniającym skrzynię ładunkową z pulpitu sterującego umieszczonego w kabinie kierowcy lub z pulpitu umieszczonego na bocznej ścianie skrzyni ładunkowej,
24) Dźwiękowy sygnał podczas opuszczania odwłoka skrzyni ładunkowej,
25) Możliwość wykonania autodiagnostyki układu elektrycznego zabudowy bez konieczności używania urządzeń zewnętrznych,
26) Oświetlenie zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami: światła hamowania, kierunkowskazy, postojowe oraz dwa światła ostrzegawcze z tyłu pojazdu - wyłącznie w systemie LED,
27) Pasy odblaskowe na kabinie i z tyłu pojazdu,
28) Reflektor roboczy umieszczony na odwłoku w celu doświetlenia stanowiska obsługi pojemników, min. 1 szt.,
29) Błotniki kół tylnych wyposażone w chlapacze,
30) Lampa ostrzegawcza z tyłu zabudowy – w systemie LED – dodatkowo zabezpieczona osłoną typu „siatka” – min. 1 szt.,
31) Uchwyt na łopatę i miotłę,
32) Zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadająca znak CE,
33) Instrukcja w języku polskim z wyszczególnieniem wszystkich punktów do ręcznego smarowania,

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 814220,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 814220,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 814220,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fraikin Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 140540038

7.3.3) Ulica: ul. Cybernetyki 10

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-677

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 814220,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia - ofertę Wykonawcy:

Fraikin Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa

Cena ofertowa brutto: 814 220,64 zł brutto
Cena ofertowa netto: 661 968,00 zł netto
Termin dostawy: do 7 dni od dnia podpisania umowy

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania podane w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.