eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Komańcza › Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówki) wraz z budową przydomowego ganku - etap IOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówki) wraz z budową przydomowego ganku – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO KOMAŃCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 125

1.5.2.) Miejscowość: Komańcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-543

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134677014

1.5.8.) Numer faksu: 134677114

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komancza@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://komancza.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_komancza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówki) wraz z budową przydomowego ganku – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4520c20c-09a2-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379447

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00259268/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówki) wraz z budową przydomowego ganku - etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00275557/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (leśniczówki). Obecnie budynek składa sie z lokalu mieszkalnego oraz lokalu użytkowego - kancelarii leśnictwa. W ramach przebudowy na parterze powstanie pomieszczenie socjalne oraz łazienka z przeznaczeniem pod potrzeby lokalu użytkowego - kancelarii. Będzie wiązać się to z przebudową elementów konstrukcyjnych – stropu i ścian nośnych, oraz przegród zewnetrznych – drzwi wejściowe oraz okno od strony kancelarii. W lokalu mieszkalnym na parterze zostaną wykonane w nowym miejscu schody na poddasze.
Na poddaszu zostaną przebudowane ścianki działowe w związku z czym powstanie pomieszczenie garderoby i schowek.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został dodatkowo opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45431000-7 - Kładzenie płytek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214739,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214739,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214739,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlana Paweł Kramarczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361933812

7.3.3) Ulica: Płowiecka

7.3.4) Miejscowość: Sanok

7.3.5) Kod pocztowy: 38-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty budowlane - wykończenia ścian, podłóg i sufitów - malowania; Roboty branży instalacyjnej - instalacje sanitarne; Roboty branży instalacyjnej - instalacje elektryczne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214739,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-16

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.