eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku E i F Akademii Nauk Stosowanych w TarnowieOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku E i F Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851634303

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 63 16 500

1.5.8.) Numer faksu: 14 63 16 600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@anstar.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://anstar.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku E i F Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f1fb65f-44b6-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00237715/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku E i F Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/669050

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ans_tarnow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje są określone w Rozdziale 12 SWZ tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta została w rozdziale 25 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: K-dzpz/382-13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na dachu budynku E i budynku F Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie fabrycznie nowych instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą i niezbędnymi do montażu elementami oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz uruchomienie i przyłączenie do sieci zgodnie z warunkami przyłączenia.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
1) Dostawę i montaż konstrukcji wsporczej modułów fotowoltaicznych na dachu budynku,
2) Dostawę i montaż inwerterów,
3) Dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych,
4) Dostawę i montaż rozdzielnic,
5) Dostawę elementów do rozbudowy i rozbudowa RGNN,
6) Dostawę materiałów i wykonanie linii zasilania i tras kablowych,
7) Dostawę i montaż masztów odgromowych wraz z podłączeniem do instalacji odgromowej,
8) Dostawę elementów pomiarowych i zapewnienie zdalnego monitoringu,
9) Wykonanie pomocniczych prac budowlanych,
10) Wykonanie prac porządkowych,
11) Dokonanie rozruchu instalacji,
12) Dostawę gaśnic,
13) Oznakowanie do prowadzenia działań ratowniczych w związku z instalacją PV,
14) Wykonanie prób, kontroli i pomiarów instalacji,
15) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
16) Przyłączenie instalacji PV do sieci elektroenergetycznej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym określenie materiałów, urządzeń oraz sposobu wykonania zamówienia, znajduje się w dokumentacji stanowiącej załączniki nr 3A-F:
1) Załącznik nr 3A - Projekt budowlany,
2) Załącznik nr 3B - Projekt wykonawczy,
3) Załącznik nr 3C - Przedmiar robót
4) Załącznik nr 3D - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
5) Załącznik nr 3E - Pozwolenie na budowę,
6) Załącznik nr 3F - Warunki przyłączenia do sieci,
4. Wszystkie materiały i urządzenia będące przedmiotem dostawy muszą być fabrycznie nowe.
5. Zamawiający wymaga, żeby panele fotowoltaiczne dostarczone na miejsce montażu były jednego typu oraz posiadały datę produkcji nie starszą niż 1 rok od daty montażu.

10. Wizja lokalna:
1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaleca złożenie oferty po odbyciu wizji lokalnej.
2) Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do odbycia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia, która odbędzie się w dniu 12.10.2022 r. o godz. 10:00, spotkanie, przy ul. Mickiewicza 8, wejście główne budynek A. Osoba do kontaktu: Janusz Kozioł, tel. 14 63 10 710. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty nie jest wymagana obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej.
11. Minimalny okres gwarancji producenta modułów fotowoltaicznych: 12 lat. Okres gwarancji producenta modułów fotowoltaicznych stanowi kryterium oceny ofert.
12. Minimalny okres gwarancji Wykonawcy na montaż i zastosowane materiały: 5 lat. Okres gwarancji Wykonawcy stanowi kryterium oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena 60%
2) Gwarancja producenta modułów fotowoltaicznych 20%
3) Gwarancja Wykonawcy na montaż i zastosowane materiały 20%

2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą liczone według następujących wzorów:
1) Cena:
Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * Wc * 100, gdzie:
Cmin – najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert
Cof – cena zł brutto podana w badanej ofercie
Wc – waga kryterium cena

2) Gwarancja producenta modułów fotowoltaicznych:
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
Gwarancja producenta modułów fotowoltaicznych na okres powyżej 12 lat – 20 pkt
Gwarancja producenta modułów fotowoltaicznych na okres 12 lat – 0 pkt
Uwaga! W przypadku zaoferowania gwarancji producenta modułów fotowoltaicznych na okres poniżej 12 lat – oferta zostanie odrzucona. Brak podania okresu gwarancji producenta w formularzu oferty jest jednoznaczny z zaoferowaniem najkrótszego możliwego okresu gwarancji i spowoduje przyznanie 0 punktów w tym kryterium. W przypadku podania wartości innych niż pełny rok, Zamawiający zaokrągli wartość w dół do pełnego roku.

3) Gwarancja Wykonawcy na montaż i zastosowane materiały:
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
Gwarancja Wykonawcy na montaż i zastosowane materiały na okres powyżej 5 lat – 20 pkt
Gwarancja Wykonawcy na montaż i zastosowane materiały na okres 5 lat – 0 pkt
Uwaga! W przypadku zaoferowania gwarancji Wykonawcy na montaż i zastosowane materiały na okres poniżej 5 lat – oferta zostanie odrzucona. Brak podania okresu gwarancji Wykonawcy w formularzu oferty jest jednoznaczny z zaoferowaniem najkrótszego możliwego okresu gwarancji i spowoduje przyznanie 0 punktów w tym kryterium. W przypadku podania wartości innych niż pełny rok, Zamawiający zaokrągli wartość w dół do pełnego roku.

3. Po dokonaniu ocen, punkty przyznane w ramach każdego z kryteriów oceny ofert zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę oferty.
4. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja producenta modułów fotowoltaicznych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja Wykonawcy na montaż i zastosowane materiały

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1). Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2). Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3). Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4). Zdolność techniczna i zawodowa:
Zdolność techniczna i zawodowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali co najmniej jedną dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, o mocy nie mniejszej niż 50 kWp każda.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w Rozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw – załącznik nr 10 do SWZ. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dostaw dotyczy dostaw, które Wykonawca ten bezpośrednio wykonał.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) dokumenty potwierdzające parametry oferowanych modułów fotowoltaicznych: karta katalogowa producenta (jeśli karta katalogowa nie będzie potwierdzała wszystkich oferowanych parametrów należy dołączyć inny dokument równoważny),
2) dokumenty potwierdzające parametry oferowanego inwertera: karta katalogowa producenta (jeśli karta katalogowa nie będzie potwierdzała wszystkich oferowanych parametrów należy dołączyć inny dokument równoważny).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) dokumenty potwierdzające parametry oferowanych modułów fotowoltaicznych: karta katalogowa producenta (jeśli karta katalogowa nie będzie potwierdzała wszystkich oferowanych parametrów należy dołączyć inny dokument równoważny),
2) dokumenty potwierdzające parametry oferowanego inwertera: karta katalogowa producenta (jeśli karta katalogowa nie będzie potwierdzała wszystkich oferowanych parametrów należy dołączyć inny dokument równoważny).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców – załącznik nr 4 do SWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do SWZ,
3) oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (o ile dotyczy) – Załącznik nr 6 do SWZ,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy (o ile dotyczy) – Załącznik nr 7 do SWZ,
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (o ile dotyczy) – Załącznik nr 8 SWZ,
6) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – konsorcja, spółki cywilne),
7) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (o ile dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej/konsorcja firm) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika) o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej/konsorcja firm) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Adres profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/ans_tarnow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.