eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łask › Remont schodówOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont schodów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730097572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 9 - go Maja 95

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261554428

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32bltprz@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://32blt.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont schodów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c11fde3-44b0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379389

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064530/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont schodów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=34648558

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: [1] W trakcie procedowania postępowania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Portal e-Usług SmartPZP, dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/32blt/
[2] W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 32bltprz@ron.mil.pl (nie dotyczy składania ofert). Zaleca się aby w korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej Wykonawca posługiwał się nazwą i numerem postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: [1] Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
[2] Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
[3] Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
[4] Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
[5] Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
[6] Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem zakładki „Oferty”. Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przygotowania i składania ofert opisuje ROZDZIAŁ 11. i ROZDZIAŁ 12. SWZ.
[7] Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
[8] Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
[9] Poprzez Portal e-Usług SmartPZP, Zamawiający będzie przekazywał wezwania i zawiadomienia, informacje, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania, itp. W trakcie procedowania postępowania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym w sprawie wyjaśnień w zakresie złożonej oferty. Co więcej, Wykonawca ma obowiązek śledzić powiadomienia w skrzynce odbiorczej swojego konta na Portalu SmartPZP.
[10] Instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Portalu e-Usług SmartPZP znajdują się w zakładce E-LEARNING, dostępnej pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/elearning
[11] Korzystanie z Systemu możliwe jest, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
[11.1] Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości, nie mniejszej niż 1Mb/s.
[11.2] Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje.
[11.3] Przeglądarki internetowe: Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11. Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
[11.4] Dodatkowe oprogramowanie: zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://portal.smartpzp.pl/32blt/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): [1] Administratorem danych osobowych jest: 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, 98-100 Łask, ul. 9-go Maja 95.
[2] Inspektorem ochrony danych osobowych w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest Pan Paweł Rogala, tel. 261 554 639, email: p.rogala@ron.mil.pl.
[3] Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania.
[4] Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”.
[5] Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
[6] Obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy lub osób występujących w jego imieniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
[7] W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
[8] Wykonawcy przysługuje:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
[9] Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 52/TP1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 73000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

[1] Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie schodów przy budynku wielofunkcyjnym, zlokalizowanym pod adresem: Gucin 58A, 98-113 Buczek.
[2] Zakres robót budowlanych obejmuje:
[2.1] usunięcie uszkodzonej nawierzchni żywicznej,
[2.2] wykonanie powłoki poliuretanowej o fakturze antypoślizgowej w systemie Sika,
[2.3] położenie tynku mozaikowego na ścianach sąsiadujących ze schodami,
[2.4.] malowanie kątownika opasającego podest schodów w ukośne pasy w kolorze żółto-czarnym.
[3] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIOR) − załącznik nr 7 do SWZ;
Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SWZ.
[4] Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami technicznymi przy zachowaniu obowiązujących przepisów bhp oraz standardami i zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy (załącznik nr 8 do SWZ).
[5] Materiały użyte do wykonania roboty budowlanej oraz technologia wykonania zostały szczegółowo określone w STWIOR − załącznik nr 7 do SWZ.
[6] Do realizacji zamówienia dopuszcza się użycie materiałów lub rozwiązań równoważnych (lecz o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentach zamówienia). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
[7] Wykonawca zapewnia wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie. Ich koszt powinien zostać wliczony w cenę oferty.
[8] Na wykonane roboty i zamontowane materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi na warunkach i w terminach wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium „cena oferty” (waga − 100%).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat należycie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości min. 45 000,00 zł brutto polegającą na remoncie lub wykonaniu nawierzchni systemowej (np. schodów zewnętrznych) narażonej na oddziaływanie warunków atmosferycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych Wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza. Wówczas Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie ze wzorem - załącznik nr 6 do SWZ) wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
[1] formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do SWZ;
[2] formularz cenowy zawierający kalkulację ceny oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem – załącznik nr 2 do SWZ, opatrzony podpisem Wykonawcy;
[3] oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 3 do SWZ;
[4] oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy) składają także odrębnie:
[4.1] każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
[4.2] podmiot udostępniający, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy;
[5] zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – według załącznika nr 5 do SWZ − dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w ROZDZIALE 6 pkt 4. SWZ.
[6] oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ - jeśli dotyczy
[7] pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w oryginale albo w formie cyfrowego odwzorowania – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

[1] W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawcy ustanawiają lidera/pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Powyższe nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie do występowania w imieniu tej spółki wynika z umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
[2] W przypadku warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać zdolności tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
[3] W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy obowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ, z którego będzie wynikać które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
[4] Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
[5] Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
[6] Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w niniejszym rozdziale zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, których sposób i warunki zostały zawarte we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej: https://portal.smartpzp.pl/32blt/public/postepowanie?postepowanie=34648558

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

[1] W okresie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości min. 30 000,00 zł brutto. Stosowny dokument Wykonawca winien przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego.
[2] Wykonawca przed zawarciem umowy obowiązany jest podać wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego.
[3] Zamawiający wymaga zawarcia umowy na piśmie.
[4] Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o sposobie lub/i miejscu i terminie podpisania umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny okazać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
[5] Zamawiający preferuje zawarcie umowy na odległość. Umowa zostanie zawarta w następujący sposób:
[5.1] Zamawiający przesyła do Wykonawcy treść umowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
[5.2] Wykonawca sprawdza poprawność zawartych w umowie danych, drukuje dokument w trzech (3) egzemplarzach, parafuje każdą stronę, składa odręczny podpis, pieczęć i wysyła do Zamawiającego.
[5.3] Umowa zostaje podpisana i zarejestrowana przez Zamawiającego – wówczas umowa nabiera mocy prawnej.
[5.4] Zamawiający informuje o powyższym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną i odsyła trzeci egzemplarz umowy pocztą (lub przekazuje do rąk własnych Wykonawcy).
[6] Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą na piśmie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną. Umowa może zostać zawarta przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
[7] Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców i wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. Przez uchylenie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotny brak reakcji ze strony Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.