eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bojanów › OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWĄ: MODERNIZACJA SIECI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE BOJANÓWOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWĄ: MODERNIZACJA SIECI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE BOJANÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bojanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Bojanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-433

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@bojanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.bojanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWĄ: MODERNIZACJA SIECI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE BOJANÓW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5910fa86-44a9-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00379276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025298/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWĄ: MODERNIZACJA SIECI INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE BOJANÓW”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.bojanow.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.bojanow.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://zamowienia.bojanow.pl/
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z bieżącymi instrukcjami dostawcy kanału komunikacji (Platformy). Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych znajduje się na Platformie zakupowej, w zakładce „Pomoc”.
5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej, pod adresem https://zamowienia.bojanow.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
6. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://zamowienia.bojanow.pl/#/authentication/login (LOGOWANIE);
b) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie
https://zamowienia.bojanow.pl /#/authentication/register (ZAŁOŻENIE KONTA) gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;
c) Proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca konto reprezentuje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : GMINA BOJANÓW z siedzibą ul. Parkowa 5,
37-433 Bojanów tel.fax. 15 870 83 26 /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/;

 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bojanów jest Pani Joanna Karbarz-Górka kontakt: adres e-mail: jkarbarzgorka@bojanow.pl, tel. 15 870 83 26
 Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z udzieleniem zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą - Modernizacja sieci infrastruktury drogowej w gminie Bojanów” prowadzonym
w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa;
 obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/ Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 Zamawiający ponadto informuje:
− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
− skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPB.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 101169 R Przyszów Ruda oraz budowy i przebudowy drogi gminnej nr 101113R Stany - Krochowa .

Szczegółowy zakres tej części zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 101169R Przyszów Ruda na odcinku ok. 770 m. w miejscowości Ruda zgodnie z poniższym zakresem.
1. Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie w miejscowości Ruda, na obszarze zaznaczonym na mapie poglądowej (załącznik nr 8 do SWZ) przebudowy drogi o następujących parametrach:
a. Klasa techniczna drogi – D
b. Kategoria ruchu – KR1.
c. Liczba pasów ruchu – 2
d. Szerokość pasa ruchu 2,5m
e. Szerokość obustronnego pobocza z kruszywa 2x0,75m

b) Opracowanie dokumentacji projektowej dla Przebudowa drogi gminnej nr 101113R Stany - Krochowa na odcinku ok 300 m. w miejscowości Stany, ul. Krochowa oraz budowa drogi na działkach nr ew. 1268/3, 1279/3, 1280/3, 1352/1,1378, 1379/2, na długości ok 500 metrów zgodnie z poniższym zakresem.
Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie w miejscowości Stany, na obszarze zaznaczonym na mapie poglądowej przebudowy i budowy drogi o następujących parametrach:
a. Klasa techniczna drogi – D
b. Kategoria ruchu – KR1.
c. Liczba pasów ruchu – 2
d. Szerokość pasa ruchu 2,5m
e. Szerokość obustronnego pobocza z kruszywa 2x0,75m

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rekojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki polegającej na budowie chodnika w km 2+820 do km 4+320 strona lewa w miejscowości Korabina.

Stan istniejący drogi: nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6 m. pobocza, zjazdy do posesji, rowy odwadniające.
Należy wypełnić warunki techniczne PZDW/WD/6010-861/2022/29 z dnia 28.06.2022 r. opracować projekt stałej organizacji ruchu. (załącznik nr 8 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przez wykonawców dodatkowych, innych niż oświadczenie wymienione w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w drodze wyjątku z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p., tj. gdy na tę samą część zamówienia odrębne oferty złożą wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – zgodnie z postanowieniem pkt. 11.5 poniżej.

Na podstawie art. 274 ust. 1 u.p.z.p. w związku z § 3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przez wykonawców dodatkowych, innych niż oświadczenie wymienione w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w drodze wyjątku z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p., tj. gdy na tę samą część zamówienia odrębne oferty złożą wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – zgodnie z postanowieniem pkt. 11.5 poniżej.

Na podstawie art. 274 ust. 1 u.p.z.p. w związku z § 3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki, które pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) formularz ofertowy

2. Wraz z ofertą Wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2) oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia –składane odrębnie przez Wykonawcę lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -załącznik nr 2 do SWZ.

3) oświadczenie na podstawie art. 125ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia –podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby-załącznik 3 do SWZ (jeżeli dotyczy)

4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)- załącznik 5 do SWZ –podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby.

5) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy (dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) –podpisane wspólnie przez Wykonawców - załącznik 4 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt. 2 ppkt. 2) pkt. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.


3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:1. W zakresie zmiany terminu realizacji Dokumentacji w przypadku:
1.1. wystąpienia braków w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją,1.2. w związku z rozszerzeniem warunków technicznych,1.3. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe,1.4. w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania warunków technicznych przebudowy kolidującego uzbrojenia od właścicieli/użytkowników mediów zlokalizowanych na obszarze objętym pracami projektowymi,1.5. z uwagi na konieczność oczekiwania na wydanie właściwych decyzji, opinii lub uzgodnień wymaganych przepisami prawa lub niniejszą umową z przyczyn niezależnych od Projektanta,1.6. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacji, pomimo spełnienia przez Projektanta warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Projektanta prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie1.7. konieczności koordynacji prac projektowych z innymi pracami projektowymi, działaniami , przedsięwzięciami realizowanymi przez osoby trzecie1.8. konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie Dokumentacji (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Projektanta wynikających z Umowy,1.9. wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie Dokumentacji, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,1.10. wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Dokumentacji przez Projektanta, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacji,1.11. realizacji w drodze odrębnej umowy prac projektowych powiązanych z Dokumentacją, wymuszającej konieczność skoordynowania prac projektowych i uwzględnienia wzajemnych powiązań, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jego realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
1.14. zmiany umowy dokonywanej na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub niniejszej umowy, w tym powierzenie prac dodatkowych, uzupełniających, powodującej konieczność wydłużenia terminu realizacji Dokumentacji,
1.15. zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie Projektanta w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy,
1.16. wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy,
1.17. zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Projektantowi dokumentów niezbędnych do wykonania Dokumentacji, których obowiązek przekazania Projektantowi wynika z Umowy,
1.18. zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania Dokumentacji, w tym w szczególności nałożenia na Projektanta obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacji, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert, 1.19.wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły lub uniemożliwiają wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
2. Dopuszczalna jest zmiana Dokumentacji w przypadku:
2.1. zmniejszenie zakresu Dokumentacji w razie zaistnienia istotnej zmiany
2.2. w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu Dokumentacji,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://zamowienia.bojanow.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.