eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Budowa instalacji oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15 w Stalowej WoliOgłoszenie z dnia 2023-09-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa instalacji oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15
w Stalowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86dcfd37-f54d-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15
w Stalowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86dcfd37-f54d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00378741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224815

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-II.271.102.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 63301,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15 przy ul. Obrońców Westerplatte 9
w Stalowej Woli. dz. nr ewid. 709, obszar
1818001_1.0003
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowa instalacja oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli. Do
oświetlenia placu przy przedszkolu wykorzystać oprawy uliczne ze źródłem LED 36W.
2. Stosować słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości
5m, instalowane na prefabrykowanym fundamencie.
3. Lampy zasilić kablem YKYżo3x4mm2 układanym w gruncie.
4. Podejście instalacji do tablicy T-3 wykonać w rurce instalacyjnej mocowanej do ściany budynku.
5. Projektowany kabel układać w gruncie na dnie wykopu jeżeli grunt jest
piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o
grubości co najmniej 10cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości co
najmniej 10cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, a
następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (koloru niebieskiego dla kabli nN). Folia powinna mieć grubość co najmniej
0,3mm. Szerokość folii powinna być taka, aby
przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm.
6. Głębokość ułożenia kabli: 0,7m. Na kablu przed zasypaniem należy założyć opaski zawierające następujące informacje:
􀀀 typ kabla
􀀀 długość
􀀀 rok ułożenia
􀀀 trasę kabla
􀀀 symbol wykonawcy
7. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem około 3%.
8. Skrzyżowanie kabla z urządzeniami podziemnymi można wykonać z zachowaniem
minimalnej odległości pionowej 0,3m pod warunkiem zastosowania osłon rurowych typu HDPE Ø50 na długości minimum
0,5m z każdej strony skrzyżowania. W/w rury należy stosować w miejscach skrzyżowań bez względu na odległość kabla od
gazociągu, wodociągu lub kanalizacji.
9. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) Opracowanie materiałów do wniosków o wszystkie wymagane decyzje (od podpisania umowy do uzyskania skutecznego
zezwolenia na użytkowanie),
2) Dokonanie uzgodnień z właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia nieruchomości użytkowanych przez
Wykonawcę w czasie budowy/robót, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz realizacja ww.
zobowiązań,
3) Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
4) Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST,
5) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową, z uwzględnieniem wymagań określonych w SST
oraz obowiązujących przepisów prawa,
6) Kontrola, jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST,
7) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów, zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego,
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót,
8) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy/robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich
urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
9) Informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w
terminach i w zakresie określonym w SST,
10) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość robót lub termin
zakończenia robót,
11) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
12) Opracowanie Programu Zapewnienia, Jakości i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu,
13) Zabezpieczenie w sposób trwały oraz odseparowanie miejsca prowadzenia prac od pozostałej części budynku
administracyjnego,
14) Organizacja zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac wraz z przygotowaniem harmonogramu dostosowanego do
pracy budynków urzędu,
15) Opracowanie i uaktualnianie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
16) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy
Prawo budowlane,
17) Prowadzenie prac poza godzinami pracy urzędu.
18) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających użytkowanie wykonanej
inwestycji, np. zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej,
19) Codzienne sprzątanie po robotach budowlanych
10. Wykonawca w celu prawidłowego wycenienia usługi ma możliwość wizji lokalnej obiektów. Uczestnictwo w wizji lokalnej
nie jest obowiązkowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

71314100-3 - Usługi elektryczne

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67035,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 74056,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67035,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Elektrycznych ”EL-KAM” Kamil Kowalski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 181089181

7.3.3) Ulica: Jeżowe 690 B

7.3.4) Miejscowość: Jeżowe

7.3.5) Kod pocztowy: 37-430

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67035,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.