eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Budowa instalacji oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15 w Stalowej WoliOgłoszenie z dnia 2023-05-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa instalacji oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15
w Stalowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa instalacji oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15
w Stalowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86dcfd37-f54d-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86dcfd37-f54d-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Centralny Zamawiający, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub przy użyciu poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym (SCUW) a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-zamówienia, która
jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, lub przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na
Platformie e-zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowania użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od
posiadanego na Platformie konta.
Użytkownik zalogowany jako konto uproszczone ma dostępne formularze:
- Wniosek – służący do zadawania pytań do SWZ,
- Inne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej korzystania z platformy
ezamówienia
pod adresem:
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Komunikacji-wpostepowaniu-3.2_20211016.pdf
4. Składanie ofert/wniosków/prac konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi
uprawnienie do składania ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu założenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania,
wybrać zakładkę oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę.
5. Ofertę należy złożyć na właściwym formularzu (aktualnym formularzu ofertowym pobranym z platformy do tego postępowania) –
jeśli formularz będzie nieprawidłowy system poinformuje o tym w trakcie składania oferty.
6. W celu pobrania wzorców formularza (ofertowego, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursowego) oraz
pozostałych dokumentów postępowania należy przejść do szczegółów postępowania.
7. Funkcjonalność wypełnienia formularza dostępna jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami posiadającymi uprawnienie
do Przygotowania ofert/wniosków/prac konkursowych.
8. Ofertę należy złożyć przed terminem składania ofert – oferta złożona po terminie nie zostanie przyjęta.
9. Formularz ofertowy i złączniki należy podpisać cyfrowo. Dokumenty można podpisać podpisem kwalifikowanym. Wypełniony
formularz oferty podpisujemy podpisem wewnętrznym. Załączniki można podpisać podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
Dokumenty spakowane należy podpisać zewnętrznym. Jeśli będzie brakowało podpisu system poinformuje o tym w trakcie składania
dokumentów, zostaną one przyjęte przez Platformę mimo braku podpisu.
10. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
rkordyka@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl.
11. Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert dostępna jest pod adresem:
https://epzpygmggrsicd.blob.core.windows.net/pod/2021/10/Oferty-3.2¬¬_20211016.pdf
12. Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się
z Wykonawcami są:
 Rafał Kordyka – Dział Zamówień Publicznych Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych ul. Jana Pawła II 25 A, tel. (15) 819-47-
44, adres email: rkordyka@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl - w sprawach proceduralnych;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych al. Jana Pawła II 25A,
37-450 Stalowa Wola – Pani Danuta Bednarz.
 inspektorem ochrony danych osobowych w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych jest Pan Grzegorz Madej prowadzący
działalność gospodarczą pn. IURATUS Grzegorz Madej, z siedzibą pod adresem Bodzanów 467, 32-020 Wieliczka, adres e-mail:
iod.scuw@stalowawola.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług serwisowych i konserwacji systemów oraz sprżetu komputerowego na
stadionie PCPN w Stalowej Woli” prowadzonym w trybie zamówienia podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy - Usługi
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-II.271.102.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15 przy ul. Obrońców Westerplatte 9
w Stalowej Woli. dz. nr ewid. 709, obszar
1818001_1.0003
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowa instalacja oświetlenia terenu przy Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli. Do
oświetlenia placu przy przedszkolu wykorzystać oprawy uliczne ze źródłem LED 36W.
2. Stosować słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości
5m, instalowane na prefabrykowanym fundamencie.
3. Lampy zasilić kablem YKYżo3x4mm2 układanym w gruncie.
4. Podejście instalacji do tablicy T-3 wykonać w rurce instalacyjnej mocowanej do ściany budynku.
5. Projektowany kabel układać w gruncie na dnie wykopu jeżeli grunt jest
piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o
grubości co najmniej 10cm. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości co
najmniej 10cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, a
następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego (koloru niebieskiego dla kabli nN). Folia powinna mieć grubość co najmniej
0,3mm. Szerokość folii powinna być taka, aby
przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm.
6. Głębokość ułożenia kabli: 0,7m. Na kablu przed zasypaniem należy założyć opaski zawierające następujące informacje:
􀀀 typ kabla
􀀀 długość
􀀀 rok ułożenia
􀀀 trasę kabla
􀀀 symbol wykonawcy
7. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem około 3%.
8. Skrzyżowanie kabla z urządzeniami podziemnymi można wykonać z zachowaniem
minimalnej odległości pionowej 0,3m pod warunkiem zastosowania osłon rurowych typu HDPE Ø50 na długości minimum
0,5m z każdej strony skrzyżowania. W/w rury należy stosować w miejscach skrzyżowań bez względu na odległość kabla od
gazociągu, wodociągu lub kanalizacji.
9. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) Opracowanie materiałów do wniosków o wszystkie wymagane decyzje (od podpisania umowy do uzyskania skutecznego
zezwolenia na użytkowanie),
2) Dokonanie uzgodnień z właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia nieruchomości użytkowanych przez
Wykonawcę w czasie budowy/robót, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz realizacja ww.
zobowiązań,
3) Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
4) Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST,
5) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową, z uwzględnieniem wymagań określonych w SST
oraz obowiązujących przepisów prawa,
6) Kontrola, jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST,
7) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów, zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego,
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót,
8) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy/robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich
urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
9) Informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w
terminach i w zakresie określonym w SST,
10) Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość robót lub termin
zakończenia robót,
11) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
12) Opracowanie Programu Zapewnienia, Jakości i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu,
13) Zabezpieczenie w sposób trwały oraz odseparowanie miejsca prowadzenia prac od pozostałej części budynku
administracyjnego,
14) Organizacja zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac wraz z przygotowaniem harmonogramu dostosowanego do
pracy budynków urzędu,
15) Opracowanie i uaktualnianie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
16) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy
Prawo budowlane,
17) Prowadzenie prac poza godzinami pracy urzędu.
18) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających użytkowanie wykonanej
inwestycji, np. zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej,
19) Codzienne sprzątanie po robotach budowlanych
10. Wykonawca w celu prawidłowego wycenienia usługi ma możliwość wizji lokalnej obiektów. Uczestnictwo w wizji lokalnej
nie jest obowiązkowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

71314100-3 - Usługi elektryczne

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
• Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
• Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości
min. 50 000,00 zł
• Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę, co
najmniej 100 000,00 zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykonać zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. minimum:
• dwa zadanie w zakresie: Wykonania oświetlenia zewnętrznego o
wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda.
b) Wykonawca winien dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.:
• Kierownik robót branży instalacyjnej – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektronicznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
• co najmniej 3 osobami zatrudnionymi na stanowisku elektromontera (dwie ze świadectwem kwalifikacyjnym „E” oraz jedna
z „D”).
c) W zakresie dysponowania sprzętem, wykonawca winien dysponować:
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Centralny Zamawiający nie
żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Centralny Zamawiający nie
żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności, składa się w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) formularz ofertowy; - dokument wygenerowany i wypełniony na Platformie e-Zamówienia.
2) kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną – dokument nieobowiązkowy;
2. Wraz z ofertą wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – składane odrębnie przez
wykonawcę lub każdego z wykonawców konsorcjum - załącznik nr 2;
3) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający
zasoby - załącznik nr 3;
4) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy (dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie) – podpisane wspólnie przez wykonawców - załącznik nr 4;
5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 5 – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby -
załącznik nr 5;
6) Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek
wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 u.o.s.r. załącznik nr 7;
7) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014
oraz art. 7 ust. 1 u.o.s.r. załącznik nr 8.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany zakresu zgodnie z wzorem umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: SCUW Stalowa Wola Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.