eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach'' - 2Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach’’ - 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003545711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 138

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-523

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zzm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zzmkce.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach’’ - 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a66d290-4499-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061327/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb ZZM w latach 2023-2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zzm

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zzm

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wskazane w Rozdziale VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): tak

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZI.261.63.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych bezpośrednio do zbiorników pojazdów oraz do kanistrów dla sprzętu spalinowego użytkowanego w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach, przy użyciu kart paliwowych.
2. Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne zakupy paliwa na stacjach paliw Wykonawcy, realizowane z wykorzystaniem elektronicznych, bezgotówkowych kart paliwowych, do pojazdów, maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego.
3. Przewidywana ilość kart paliwowych:
- 50 kart paliwowych przypisanych konkretnemu pojazdowi z jego numerem rejestracyjnym;
- 20 kart imiennych wystawionych na Zakład Zieleni Miejskiej w celu zaopatrzenia w paliwo maszyn i sprzętu spalinowego.
Szczegółowe ustalenia w zakresie ilości kart paliwowych, ich rodzajów oraz wprowadzonych limitów i opcji uzgodnione zostaną z wybranym Wykonawcą, z którym Zamawiający podpisze umowę. Opłaty za karty paliwowe zgodnie z cenami Wykonawcy podanymi w ofercie.
4. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo w okresie realizacji zamówienia:
- olej napędowy ON - 79 500 [l]
- benzyna bezołowiowa Pb 95 - 24 200 [l]
Podane w SWZ ilości asortymentu są wielkościami orientacyjnymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia przewiduje prawo opcji. W ramach prawa opcji Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w wysokości do 20% polegającego na zwiększeniu podstawowej wartości umowy lub na zmniejszeniu podstawowej wartości umowy
do 50%.
2) Wynagrodzenie brutto za podstawowy przedmiot umowy zostanie wskazane przez Wykonawcę w pkt A ppkt 2 na druku „OFERTA WYKONAWCY” stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.
3) Zmiana wynagrodzenia, w ramach prawa opcji, może być związana z:
- zmniejszeniem / zwiększeniem zapotrzebowania na paliwo wiążącym się ze zmniejszeniem / zwiększeniem zakresu prac Zamawiającego na terenie miasta Katowice,
- zmniejszeniem / zwiększeniem taboru samochodowego / sprzętowego Zamawiającego,
- ewentualną zmianą cen paliw.
Rabat podany na druku oferty będzie obowiązywał także dla prawa opcji.
4) W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu prawa opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji bądź skorzystania z prawa opcji polegającym na zmniejszeniu podstawowej wartości umowy.
5) Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający winien złożyć Wykonawcy na piśmie nie później niż do dnia 30 listopada 2023 roku.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z udziału w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 ustawy Pzp. Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: RABAT

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „CZAS WYDANIA KART PALIWOWYCH LICZONY W DNIACH ROBOCZYCH”

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Określenie warunków udziału w zakresie:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada koncesję na obrót paliwami płynnymi, o której mowa w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1385 z późn.zm.),
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoży oświadczenie w tym zakresie,
3. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada minimum 3 stacje na terenie miasta Katowice umożliwiające tankowanie pojazdów i maszyn, w tym jedna stacja musi znajdować się w odległości nie przekraczającej 2,5 km od siedziby Zamawiającego – Katowice, przy ul. Kościuszki 138.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ).
2. Oświadczenie (Załącznik Nr 5 do SWZ) Wykonawcy:
- o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat wobec urzędu skarbowego, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wykonawca składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania ofert, wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wobec ZUS lub KRUS, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed terminem składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.).
3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ).
2.Koncesja na obrót paliwami płynnymi, o której mowa w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1385 z późn.zm.).
3. Wykaz stacji paliw na terenie miasta Katowice (Załącznik Nr 4 do SWZ) zgodnie z Rozdziałem XVII pkt 3 ppkt 3.3. SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) (podpisującą ofertę w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, ustanowioną do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego)nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów, Zamawiający wymaga złożenia (wraz z Ofertą) oryginału Pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym osoby (lub osób) uprawnionej do udzielania pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z Rozdziałem XIX pkt 3

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wskazane w § 10 wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zzm

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.