eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolsztyn › "Usługa koordynacji pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym"Ogłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa koordynacji pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE

1.3.) Oddział zamawiającego: SPZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970773426

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wschowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzozwolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozwolsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa koordynacji pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7f55cb8-3e36-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378455

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038863/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 usługa koordynacji pracy na SOR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
 przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
 przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
 przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
 przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
 przesyłania odwołania/inne
 odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Pełne informacje ze względu na ograniczona ilość znaków zostały określone w Rozdz. 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie ;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzozwolsztyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Pełne informacje ze względu na ograniczona ilość znaków zostały określone w Rozdz. 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/17/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn: „Usługa koordynacji pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Wolsztynie
-Przedmiot Umowy obejmuje organizację i koordynację oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem SOR, opracowywanie harmonogramów pracy, nadzór nad dyscypliną pracy, organizację zastępstw, kontrolę i analizę przyczyn nieprawidłowości występujących w nadzorowanej komórce, weryfikację poprawności pracy, monitorowanie kondycji finansowej komórki, poszukiwanie rozwiązań zapewniających wzrost jakości i optymalną rentowność nadzorowanej komórki, doradztwo merytoryczne i ścisłą współpracę z Udzielającym zamówienia celem prawidłowej realizacji umów zwłaszcza z Narodowym Funduszem Zdrowia.
-Zadania w zakresie nadzoru i koordynacji wykonywane są całodobowo we wszystkie dni tygodnia w okresie obowiązywania Umowy.
-W ramach realizacji przedmiotu Umowy Przyjmujący zamówienie ustanawia osobę koordynującą/ osoby koordynujące, zobowiązane do osobistego wykonywania zadań, z wymaganą obecnością co najmniej w godzinach ordynacji SPZOZ w Wolsztynie tj. od poniedziałku do piątku 7.00-14.35, w łącznym wymiarze stanowiącym nie mniej niż równoważnik etatu.
-Wszelkie działania Przyjmującego zamówienie muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawa, w szczególności z zapisami: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2022 poz. 633), ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.0.1285), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022. poz. 551,583,830,1733), ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1720), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. 2019, poz. 1213), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2021, poz. 290), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j.Dz,U.2021 poz. 540) oraz stosownych Zarządzeń Prezesa NFZ i zapisów umów z NFZ w danym zakresie.
-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ oraz wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z PRAWA OPCJI. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący takie same usługi (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”) załączniku nr 2. Przedmiotem Opcji będą usługi analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym część Oferty).
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Usługi będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w okresie trwania umowy. Podstawą dobowego określenia wartości usług zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie iloczyn dni świadczonych usług razy dobowy ryczałt za świadczenie usług zawarty w formularzu ofertowym stanowiącym część Oferty.
3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy wskutek braku decyzji co do dalszej sytuacji prawnej szpitala w związku z planowanymi przez władze państwowe lub samorządowe zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu szpitala, zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zmiany warunków epidemiologicznych, zwiększenia ilości przyjmowanych pacjentów, w przypadku zlecenia lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań, jak również w sytuacji braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych usługodawców przedmiotu zamówienia w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnych usług oraz w przypadku powierzania wykonawcy usług stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do usług realizowanych przez innego wykonawcę.
4. Wartość usług zleconych w ramach opcji nie przekroczy 50% wartości brutto umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
CENA – 60 %
TERMIN PŁATNOŚCI - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na warunkach określonych w rozdziale 6 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje co najmniej jedną usługę polegającą na koordynowaniu pracy co najmniej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez okres nie krótszy 12 miesięcy.
b) Wykaże, że dysponuje przynajmniej:
-jedną osobą koordynatora SOR zdolną do wykonania zamówienia, tj. osobą, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. 2019 poz. 1213) tj pielęgniarkę oddziałową będącą pielęgniarką systemu albo ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu, posiadającym wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letni staż pracy w oddziale SOR.

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach z zachowaniem postanowień obowiązujących przepisów dotyczących wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych dla zawodów medycznych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji przez osoby w literze b).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w zakresie art 108 ust 1 pkt 3, 108 ust.1 pkt. 4, 108 ust.1 pkt.5, 108 ust.1 pkt.6 , 109 ust 5,7.
6) Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 UOBN na podstawie:
a) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
b) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.
Z uwagi na okoliczność, że wskazane w literze a) i b) informacje są ogólniedostępne Zamawiający pobierze je samodzielnie.
c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby do dyspozycji wykonawcy - załącznik nr 3 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:
1) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1. pkt. 5) informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Dokument, o których mowa w pkt 9.7 pkt. 1 powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.7 pkt. 1 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
-W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt mowa w pkt 9.1. pkt 4 i 5) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu 1)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarz. się lub ciągłych również wykonywanych, w okr. ost. 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działal. jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz usług stanowi zał.nr 5 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświad. w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami inf., o których mowa wyżej dotyczą usług fakt. przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również fakt. przez niego wykonywanych. 2)dowody, że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 m-cy. 3)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- na wzorze stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ.5)Odpis lub informacja z KRS lub z CEiIDGo, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. pkt 4) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. pkt 4) składa wraz z ofertą:1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podm. udostęp. zasoby; (2)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępn. te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostęp. zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postęp. dotyczących wykształ., kwalifikacji zawod. lub dośw., zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobow. do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb. zasobów na potrzeby wykonania zamów. - zał. 7 do SWZ.2)ośw. podmiotu udostępn. zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odp. spełnianie war. udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (zał. nr 3 do SWZ).UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub syt. podmiotów udostęp. zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdoln. lub syt. podmiotów udostępniających zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2) podpisany załącznik nr 2 OPZ (Opis przedmiotu zamówienia),
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania oraz o spełnianiu warunków uczestnictwa - zgodnie z załącznikiem nr 3A do SWZ.
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z prowadzonego postępowania oraz o spełnianiu warunków uczestnictwa - zgodnie z załącznikiem nr 3B do SWZ (o ile dotyczy).
5) Oświadczenie członków konsorcjum załącznik nr 4
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 7.3 SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ),
7) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
8) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, (podmiotu udostępniającego zasoby) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych.
9) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
10) oświadczenia w zakresie kryterium oceny ofert - na formularzu oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1 powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem punktu 7.1 pkt. 4 litera a), który to warunek jeden z członków konsorcjum musi spełnić samodzielnie.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Udzielającym zamówienia przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z oko-liczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż opisane w Umowie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wa-dliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;
b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących u Udzielającego Zamówienie
Żadna ze zmian wskazanych w lit. a) – b) nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należ-nego Wykonawcy.
2) Udzielającym zamówienia dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Przyj-mujący zamówienie przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Przyjmujący zamówienie nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Przyjmują-cemu zamówienie.
3) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia dopuszcza się wskazanie członka lub członków konsorcjum upoważnionych do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia.
4) dopuszcza się zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowo-dować braku informacji niezbędnych Udzielającemu zamówienia do prawidłowej realizacji Umowy.
5) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie co najmniej części Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ;
2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.