eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolsztyn › "Usługa koordynacji pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym"Ogłoszenie z dnia 2022-11-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługa koordynacji pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE

1.3.) Oddział zamawiającego: SPZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970773426

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wschowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Wolsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzozwolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozwolsztyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_wolsztyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa koordynacji pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7f55cb8-3e36-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00420891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038863/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 usługa koordynacji pracy na SOR

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378455/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP/17/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 456250,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn: „Usługa koordynacji pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Wolsztynie
-Przedmiot Umowy obejmuje organizację i koordynację oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem SOR, opracowywanie harmonogramów pracy, nadzór nad dyscypliną pracy, organizację zastępstw, kontrolę i analizę przyczyn nieprawidłowości występujących w nadzorowanej komórce, weryfikację poprawności pracy, monitorowanie kondycji finansowej komórki, poszukiwanie rozwiązań zapewniających wzrost jakości i optymalną rentowność nadzorowanej komórki, doradztwo merytoryczne i ścisłą współpracę z Udzielającym zamówienia celem prawidłowej realizacji umów zwłaszcza z Narodowym Funduszem Zdrowia.
-Zadania w zakresie nadzoru i koordynacji wykonywane są całodobowo we wszystkie dni tygodnia w okresie obowiązywania Umowy.
-W ramach realizacji przedmiotu Umowy Przyjmujący zamówienie ustanawia osobę koordynującą/ osoby koordynujące, zobowiązane do osobistego wykonywania zadań, z wymaganą obecnością co najmniej w godzinach ordynacji SPZOZ w Wolsztynie tj. od poniedziałku do piątku 7.00-14.35, w łącznym wymiarze stanowiącym nie mniej niż równoważnik etatu.
-Wszelkie działania Przyjmującego zamówienie muszą być zgodne z aktualnymi przepisami prawa, w szczególności z zapisami: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2022 poz. 633), ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.0.1285), ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2022. poz. 551,583,830,1733), ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1720), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. 2019, poz. 1213), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2021, poz. 290), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j.Dz,U.2021 poz. 540) oraz stosownych Zarządzeń Prezesa NFZ i zapisów umów z NFZ w danym zakresie.
-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ oraz wzorze umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 456250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 456250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 456250,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZESPÓŁ R MICHAŁ WOŹNIAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7772977916

7.3.4) Miejscowość: Białe Piątkowo 8a

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 456250 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.