eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Letnie i zimowe utrzymanie w czystości pl Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarow. odpadówOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Letnie i zimowe utrzymanie w czystości pl Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarow. odpadów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ESTRADA POZNAŃSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: EP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Masztalarska, 8

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-767

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@estrada.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.estrada.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Letnie i zimowe utrzymanie w czystości pl Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarow. odpadów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a168165-4312-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027198/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Letnie i zimowe utrzymanie w czystości płyty Placu Wolności w Poznaniu opróżn. koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

platformazakupowa.pl/pn/estrada.poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środki komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/estrada.poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z § 11ust. 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczenia czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,
w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie
oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip b) .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Estrady Poznańskiej z siedzibą Estrady Poznańskiej, Poznań 61-767, ul. Masztalarska 8.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych,iod@estrada.poznan.pl Siedziba: Estrada Poznańska, ul. Masztalarska 8, 61 – 767 Poznań.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz w celu archiwizacji.
Państwa dane oferentów będą ujawnione podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych
umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek
pocztowych oraz będą udostępniane w ramach postępowania w oparciu o przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub dłużej tj.
przez okres obowiązywania umowy chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania, z uwagi na dochodzenie roszczeń
lub inny obowiązek wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (np.: przez kolejne 10 lat z uwagi na
konieczność archiwizacji dokumentacji dotyczącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego).
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Przetwarzane dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania, stosowanie do art.
22 RODO oraz nie będą przekazywane poza EOD i organizacji międzynarodowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO); prawo do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO); prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych na (zgodnie z art. 18 RODO); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba
której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Prawa o których mowa w art. 15, 16, 18
RODO podlegają wyłączeniu o których mowa w art. 19, 74 i 75 ustawy Pzp.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach postępowania o zamówienie
publiczne przysługuje:
Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku skorzystania przez osobę,
której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, Zamawiający
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników).
Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
Ponadto osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EP.ZP/271-8/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest letnie i zimowe utrzymanie w czystości placu Wolności w Poznaniu wraz z opróżnianiem koszy na odpady, konserwacją wybranych elementów małej architektury i utrzymaniem zieleni oraz zagospodarowaniem odpadów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp w kwocie do 60 000 zł netto. W szczególności: powtórzeniu usług opisanych w przedmiocie niniejszego zamówienia oraz zwiększeniu liczebności służby patrolowej na placu Wolności.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi czyszczenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (z terenu miasta Poznania) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) w obrębie kategorii odpadów objętych zamówieniem. oraz
b) posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych zamówieniem. oraz
c) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów wydaną przez właściwy organ ze względu na miejsce zbierania odpadów,

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi, które trwały nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 miesięcy (każda), obejmowały (każda) utrzymanie czystości terenów zewnętrznych (ogólnie dostępnych) i ich odśnieżanie, konserwacji małej architektury o wartości każdej z usług równej co najmniej 100 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT. W przypadku usług nadal wykonywanych pod uwagę brana będzie tylko wartość wykonanej usługi do dnia złożenia oferty,
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: pojazdem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, samojezdną zamiatarką komunalną do zamiatania ulic, myjką ciśnieniową oraz pojazdem mechanicznym do usuwania śniegu.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
a) w przypadkach określonych w pkt. 1) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek,
b) w przypadkach określonych w pkt. 2) lit a) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie (nie sumuje się doświadczenia zawodowego - arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: KIO 1495/14]).
c) w przypadkach określonych w pkt. 2) lit b) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (z terenu miasta Poznania) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w obrębie kategorii objętych zamówieniem,
2) zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.). prowadzonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach (BDO) czy zakres wpisu obejmuje transport odpadów komunalnych objętych zamówieniem.
3) aktualna decyzja na zbieranie odpadów (zbieranie, czasowe magazynowanie odpadów) wydaną przez właściwy organ ze względu na miejsce zbierania odpadów,
4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy– załącznik nr 4 do SWZ,
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do upływu terminu składania ofert należy złożyć:
1) ofertę, która musi być zgodna w treści z Formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie z art. 125 ust. 1 pzp – załącznik nr 2 do SWZ;
3) pełnomocnictwo – jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest reprezentowany przez Pełnomocnika;
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:
1) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu usługi wraz z odpowiednim
zmniejszeniem wynagrodzenia umownego, przy czym zamawiający gwarantuje realizację umowy na poziomie
odpowiadającym co najmniej 65% wynagrodzenia netto wskazanego w §3 ust. 1 umowy;
2) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od
Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć,
poza zdarzeniami zwykłymi - Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny
do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od
Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie
mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości
jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy.
3) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby
wybór innych ofert niż ta, która została pierwotnie wybrana;
b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w
postanowieniach pierwotnego zamówienia.
4) Warunki dokonania zmian:
a) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
okoliczności, o których mowa powyżej,
b) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę
postanowień umowy,
c) Wniosek, o którym mowa w lit. b) musi zawierać:
- opis propozycji zmiany,
- uzasadnienie zmiany,
- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/estrada.poznan, w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.