eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa polskich czasopism naukowych w prenumeracie na lata 2023-2024 dla Uniwersytetu w BiałymstokuOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa polskich czasopism naukowych w prenumeracie na lata 2023-2024 dla Uniwersytetu w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050562207

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świerkowa 20B

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-328

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uwb.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwb.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa polskich czasopism naukowych w prenumeracie na lata 2023-2024 dla Uniwersytetu w Białymstoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ca3e359-409c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016882/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostaw polskich gazet i czasopism naukowych w prenumeracie na lata 2023-2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uwb.ezamawiajacy.pl/pn/uwb/demand/86365/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uwb.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie oświadczeń, wniosków,
zawiadomień, odwołań oraz informacji między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet, znajdującej się pod adresem
internetowym https://uwb.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej przetargi@uwb.edu.pl. 2. e)
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w
zakładce " Korespondencja". Za datę przekazania zawiadomień, informacji przyjmuje się ich datę
wczytania do Systemu. 3. 4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 5. Zamawiający
określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf
,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi,
mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl,
xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
7. Wymagania techniczne oraz organizacyjne, dotyczące komunikacji Zamawiającego z
Wykonawcami, zasady funkcjonowania platformy zakupowej Marketplanet, a także sposób składania
ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień,
odwołań oraz informacji określa również Instrukcja dla Wykonawców, dostępna na Platformie
Zakupowej Marketplanet w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Dzp.2510.40.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 147353,5 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papierowej wersji krajowych gazet i czasopism naukowych w prenumeracie za lata 2023-2024 dla Uniwersytetu w Białymstoku oraz elektronicznego dostępu do gazet i czasopism naukowych. Alfabetyczny wykaz gazet i czasopism, które będą podlegały prenumeracie i dostawie znajduje się w „Szczegółowym formularzu cenowym” (zał. nr 2 do SWZ). Zamówienie dotyczy tytułów posiadających w numeracji nadanej przez wydawcę odpowiednio rok 2023 i 2024.

4.2.5.) Wartość części: 45176,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22200000-2 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22212000-9 - Czasopisma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru oferty:
- cena ofertowa brutto (C) – 60 pkt
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

Cmin
C = ———— x 60 pkt.,
Cx gdzie: C = liczba punktów za kryterium „cena”;
Cmin = najniższa cena wynikająca z ofert
niepodlegających odrzuceniu;
Cx = cena oferty badanej.

- dostęp online do zamawianych tytułów – 40% (O)
Wykonawca, który zaoferuje najwyższą liczbę tytułów online otrzyma 40 pkt, natomiast pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana następująca liczba punktów wg wzoru:
Liczba tytułów online zaoferowana w badanej ofercie
Liczba tytułów online zaoferowana w badanej ofercie
O = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
Najwyższa zaoferowana liczba tytułów online w nieodrzuconej ofercie

UWAGA:
- Oferując dostęp on-line Wykonawca zobowiązany jest zaoferować dostęp do tych samych tytułów w roku 2023 i 2024, pod rygorem odrzucenia oferty z postępowania.
- W zadaniu 1 i 2 w pozycjach oznaczonych "x" w kolumnie 11 Wykonawca nie ma możliwości wyboru w zakresie zaoferowania dostępu on-line. We wskazanych pozycjach Wykonawca winien obligatoryjnie zaoferować i wycenić tytuły on-line, tytuły te nie będą podlegały badaniu i ocenie w zakresie kryterium oceny ofert.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w uPzp oraz uzyska najwyższą liczbę punktów wg wzoru: S = C + O.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dostęp online do zamawianych tytułów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papierowej wersji krajowych gazet i czasopism naukowych w prenumeracie za lata 2023-2024 dla Uniwersytetu w Białymstoku oraz elektronicznego dostępu do gazet i czasopism naukowych. Alfabetyczny wykaz gazet i czasopism, które będą podlegały prenumeracie i dostawie znajduje się w „Szczegółowym formularzu cenowym” (zał. nr 2 do SWZ). Zamówienie dotyczy tytułów posiadających w numeracji nadanej przez wydawcę odpowiednio rok 2023 i 2024.

4.2.5.) Wartość części: 102176,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 22200000-2 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22212000-9 - Czasopisma

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru oferty:
- cena ofertowa brutto (C) – 60 pkt
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

Cmin
C = ———— x 60 pkt.,
Cx gdzie: C = liczba punktów za kryterium „cena”;
Cmin = najniższa cena wynikająca z ofert
niepodlegających odrzuceniu;
Cx = cena oferty badanej.

- dostęp online do zamawianych tytułów – 40% (O)
Wykonawca, który zaoferuje najwyższą liczbę tytułów online otrzyma 40 pkt, natomiast pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana następująca liczba punktów wg wzoru:
Liczba tytułów online zaoferowana w badanej ofercie
Liczba tytułów online zaoferowana w badanej ofercie
O = -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
Najwyższa zaoferowana liczba tytułów online w nieodrzuconej ofercie

UWAGA:
- Oferując dostęp on-line Wykonawca zobowiązany jest zaoferować dostęp do tych samych tytułów w roku 2023 i 2024, pod rygorem odrzucenia oferty z postępowania.
- W zadaniu 1 i 2 w pozycjach oznaczonych "x" w kolumnie 11 Wykonawca nie ma możliwości wyboru w zakresie zaoferowania dostępu on-line. We wskazanych pozycjach Wykonawca winien obligatoryjnie zaoferować i wycenić tytuły on-line, tytuły te nie będą podlegały badaniu i ocenie w zakresie kryterium oceny ofert.
2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w uPzp oraz uzyska najwyższą liczbę punktów wg wzoru: S = C + O.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dostęp online do zamawianych tytułów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt a) zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
d) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 uPzp.
e) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
f) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
g) W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy winno być sporządzone tak jak zapisano w rozdziale XV SWZ i załączone do oferty.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX SWZ, składa każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej na wezwanie Zamawiającego.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą wskazanym i upoważnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym integralną część SWZ (załącznik nr 4 do SWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji jednostkowych cen ofertowych czasopism na następujących warunkach:
a) w przypadku zmiany cen czasopism na rok wydawniczy 2024 dokonanych przez ich wydawcę, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) w przypadku połączenia się kilku odrębnych tytułów czasopism przedstawionych w ofercie w jeden tytuł
i związaną z tym nową ceną wymaganą przez wydawcę,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 składając w tym celu wniosek wraz
z opisem propozycji zmian oraz ich uzasadnienie. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na powyższe może nastąpić jedynie o kwotę odzwierciedlającą wysokość zmiany ceny przez wydawcę. Zamawiający uznając istnienie uzasadnionych przyczyn może uwzględnić wniosek Wykonawcy informując go w formie pisemnej o podjętej decyzji.
Zmiany te będą wymagały pisemnego aneksu do umowy.
Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4) ppkt b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma znajdująca pod adresem https://uwb.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.