eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Przygotowanie koncepcji i realizacja kampanii marketingowych w Internecie we współpracy z Biurem Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mająca na celu promocję Uniwersytetu Medycznego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-10-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie koncepcji i realizacja kampanii marketingowych w Internecie we współpracy z Biurem Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mająca na celu promocję Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

1.3.) Oddział zamawiającego: UMed w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 473073308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-419

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.krawczyk@umed.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umed.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie koncepcji i realizacja kampanii marketingowych w Internecie we współpracy z Biurem Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mająca na celu promocję Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09a7f6f5-4099-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377978

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00237640/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Przygotowanie koncepcji i realizacja kampanii marketingowych w Internecie mająca na celu promocję Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 2023 i 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy i formularzy znajdujących się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi
przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. W celu zadania pytania,
zmiany lub wycofania oferty, przesłania dokumentów związanych z postępowaniem, Wykonawca powinien postępować zgodnie z
instrukcją „Instrukcje dla Wykonawców” dostępną na Platformie. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.: Stały dostęp
do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC, o następującej
konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w
najnowszej dostępnej wersji; Włączona obsługa JavaScript; Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki
w formacie pdf; 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8; 7) Oznaczenie czasu
odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem GUM. Zamawiający określa dopuszczalne formaty
przesyłanych danych, w formatach: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png,
svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób,
stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może doprowadzić do problemów w weryfikacji
plików. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający określa format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 1) Dokumenty w
formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; 2) Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż pdf, wtedy
będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego
dokumentu, oddzielny plik z podpisem. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej,
w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/108/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest: Przygotowanie koncepcji i realizacja kampanii marketingowych w Internecie we współpracy z Biurem Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mająca na celu promocję Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w postaci zwiększenia Ogólnego Budżetu, wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, o 20% w zakresie usług opisanych w załączniku nr 2 – Opisie Przedmiotu Zamówienia. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o zwiększeniu zakresu zamówienia.
Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak, te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szacunkowy wzrost ruchu na stronie/ we wskazanym kanale, dla każdej kampanii płatnej opisanej w opisie przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe działania reklamowe oparte na najnowszych trendach zaproponowane przez wykonawcę w ramach podanego budżetu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena usług prowadzenia SEO (zgodnie z OPZ) w okresie miesięcznym

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie łącznie:
- co najmniej dwie kampanie PPC w najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarce internetowej (według raportu Digital 2022, przygotowanego przez KEPIOS - www.kepios.com) o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto każda, kierowane na Polskę i promujące ofertę edukacyjną wszystkich typów szkół w Polsce;
- co najmniej jedną kampanię PPC w najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarce internetowej (według raportu Digital 2022, przygotowanego przez KEPIOS - www.kepios.com) o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto kierowaną na odbiorców zagranicznych i promującą ofertę edukacyjną wszystkich typów szkół w Polsce;
- co najmniej dwie kampanie w najpopularniejszych w Polsce portalach społecznościowych (według raportu Digital 2022, przygotowanego przez KEPIOS - www.kepios.com), o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda, kierowane na Polskę i promujące ofertę edukacyjną wszystkich typów szkół w Polsce;
- co najmniej jedną kampanię w najpopularniejszych w Polsce portalach społecznościowych (według raportu Digital 2022, przygotowanego przez KEPIOS - www.kepios.com), o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, kierowaną na odbiorców zagranicznych i promującą ofertę edukacyjną wszystkich typów szkół w Polsce;
- co najmniej jedną kampanię w najpopularniejszym międzynarodowym portalu społecznościowym specjalizującym się w kontaktach zawodowo-biznesowych (według raportu Digital 2022, przygotowanego przez KEPIOS - www.kepios.com) o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, kierowaną na Polskę i dotycząca usług edukacyjnych;
- co najmniej jedną kampanię wideo w najpopularniejszym w Polsce portalu video (według raportu Digital 2022, przygotowanego przez KEPIOS - www.kepios.com) o wartość nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto kierowaną na Polskę i promująca ofertę edukacyjną wszystkich typów szkół w Polsce;
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku przedstawiając dowody określające, czy usług zostały wykonane w sposób należyty.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj,. zespołem składającym się minimum z:
-1 osoby obsługującej Zamawiającego - account manager z doświadczeniem w prowadzeniu działań na rynkach krajowych w obszarze usług;
-1 osoby pełniącej funkcję analityka / wykonującej czynności analityka z doświadczeniem w prowadzeniu działań na rynkach krajowych w obszarze usług;
c) Posiada status Partnera- Google Partners lub inny certyfikat potwierdzający osiąganie najlepszych wyników prowadzenia kampanii reklamowych w najpopularniejszej wyszukiwarce internetowej w Polsce (według raportu Digital 2022, przygotowanego przez KEPIOS - www.kepios.com)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonych w ust. 5.3 pkt 4) SWZ zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
c) Certyfikatu Google Partners lub innego certyfikatu potwierdzającego osiąganie najlepszych wyników prowadzenia kampanii reklamowych w najpopularniejszej wyszukiwarce internetowej w Polsce (według raportu Digital 2022, przygotowanego przez KEPIOS - www.kepios.com

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań Zamawiający żąda od wykonawcy wraz z ofertą:
1) Podpisany opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Podpisany opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu,
należy dołączyć do oferty.
Jeżeli Pełnomocnictwo jest sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania dokonuje mocodawca (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym) lub notariusz (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Pełnomocnictwo w szczególności zawiera informacje dotyczące:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w tym zmianę zakresu wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacji wystąpienia:
a) działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmiany cen surowców i materiałów, itp.);
b) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Strony umowy okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
c) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia;
d) zmiany ustawowej stawki podatku VAT;
e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia;
f) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia;
g) pojawienia się nowych technologii, nowych narzędzi, które mogą zostać wykorzystane przy realizacji przedmiotu umowy;
h) zaprzestanie działalności przez jeden z serwisów lub wyszukiwarkę, wskazanych w § 1 ust. 1 lit. a – c niniejszej umowy;
i) pojawienia się po stronie Zamawiającego potrzeby prowadzenia kampanii w innej wyszukiwarce lub serwisie niż wskazane w § 1 ust. 1 lit. a – c niniejszej umowy.
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian w treści umowy, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
3. Zmiana umowy powinna nastąpić z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umed_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

5.13 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 5.13.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.