eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › "BUDOWA I URUCHOMIENIE 1 MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DACHU BUDYNKU DOMU STUDENTA COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„BUDOWA I URUCHOMIENIE 1 MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DACHU BUDYNKU DOMU STUDENTA COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa

1.3.) Oddział zamawiającego: Collegium Witelona

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390624793

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sejmowa 5A

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76-723-21-50 do 51

1.5.8.) Numer faksu: 76-723-29-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: uczelnia@collegiumwitelona.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.collegiumwitelona.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - inny Zamawiający

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Jerzy Pieróg Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5251154281

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Nowogrodzka 42 lok.41

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 00-684

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.9.) Numer telefonu: /0-22/ 598-93-00

1.11.10.) Numer faksu: /0-22/ 598-93-33

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pierog.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.pierog.pl; https: //pierog.ezamawiajacy.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„BUDOWA I URUCHOMIENIE 1 MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DACHU BUDYNKU DOMU STUDENTA COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d3e52f7-43d0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pierog.ezamawiajcy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.pierog.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy https://pierog.ezamawiajacy.pl - zwanej dalej „Platformą” lub „Systemem”. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exceptionsite list) w Javie.
Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
3) Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać na stronie http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/
Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
4) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
4. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
7. System zapewnia autentyczność źródła danych i niezmienność danych po ich kompresji do pliku zawierającego skompresowane dane.
8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą tego rozwiązania teleinformatycznego pod nr infolinii +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych jest Jerzy Pieróg prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Jerzy PIERÓG & Partnerzy z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa, NIP 525-115-42-81,REGON 013109095 (Administrator).Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail: kancelaria@pierog.pl. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe obejmujące dane osobowe w zakresie: a) imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adresy–Wykonawców będących osobami fizycznymi, pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu, prokurentów b) imię, nazwisko, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, uprawnień, podstawy dysponowania osób wskazanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, c) inne dane
osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do przeprowadzenia Postępowania. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.)związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W ramach swojej działalności Administrator
zbiera i przetwarza Pana/Pani dane osobowe: a) w celu przygotowania i przeprowadzenia Postępowania oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora w celu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);c) w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego czynnościami dokonywanymi elektronicznie, w tym za pośrednictwem strony pierog.pl oraz pierog.ezamawiajacy.pl(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);d) w celu archiwizacji dokumentów, w szczególności umów
i dokumentów dot. rozliczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO);e) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);f) w celu prowadzenia korespondencji i kontaktu związanych z prowadzonym Postępowaniem(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c i f RODO).Obowiązki Wykonawców w związku z przekazaniem danych osobowych. W przypadku udostępnienia Administratorowi przez Wykonawcę danych
osobowych swojego personelu niezależnie od podstawy dysponowania, pełnomocników, członków organów, prokurentów, wspólników, kontrahentów, współpracowników, osób do kontaktu, Administrator zobowiązuje Wykonawców do poinformowania osób, których dane zostały przekazane o fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych kontaktowych Administratora oraz zasadach przetwarzania danych wskazanych w niniejszej Informacji. W związku z prowadzonym przez Administratora Postępowaniem w zakresie w jakim jest to niezbędne Pana/Pani dane osobowe mogą
zostać przekazane zewnętrznym podmiotom wskazanym w SWZ Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza EOG. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres 4lat od dnia zakończenia Postępowania. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub
zanonimizowane. Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa Pani/Panu przysługują następujące uprawnienia dostępu do treści swoich danych, sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia, informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i
podstawach przetwarzania, doograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: a) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; b) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp informuję, że :a)skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oudzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.260-07.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i uruchomienie 1 (jednej) mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW wraz z systemem monitoringu zlokalizowanego na dachu budynku Domu Studenta Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy przy ulicy Mickiewicza 10, 52-220 Legnica zgodnie z dokumentacją projektową budowlano-wykonawczą opracowaną przez pracownię MMProjekt Marcin Marczydło z siedzibą: 35-083 Rzeszów,
ul. Rymanowskiego 46/11.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ .
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na inwertery

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na konstrukcję wsporczą (materiał)

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na oprogramowanie monitorujące

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlano montażowe i pozostałe elementy elektrowni

4.3.6.) Waga: 5,00

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 8

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Procent wynagrodzenia wstrzymanego do zapłaty po dokonaniu odbioru końcowego, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i przyłączeniu elektrowni do sieci

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował i zakończył co najmniej 3 inwestycje obejmujące budowę mikroinstalacji o mocy do 50kW,
Uwaga!
Poprzez jedną inwestycję należy rozumieć budowę mikroinstalacji w ramach jednej umowy.
2) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (kierownik budowy) oraz posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej branży dla co najmniej dwóch mikro instalacji fotowoltaicznych;
3) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (kierownik budowy) oraz posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej branży dla co najmniej dwóch mikro instalacji fotowoltaicznych;
UWAGA:
W przypadku dysponowania osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumieniu o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwestie uprawnień należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2019 poz. 1017 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. 2020 poz. 220 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przed udzieleniem zamówienia publicznego Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzającym brak podstawy wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy tj. oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 SWZ.Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed udzieleniem zamówienia publicznego Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 pkt 1 tj. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wzór Wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Wykaz robót budowlanych należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Dowody należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) w zakresie potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 pkt 2-3 tj. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. Wykaz osób należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w
wysokości 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz – data przesłania dokumentu na System, zgodnie z Rozdziałem VI ust. 3 SWZ,
2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę i godzinę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 98 1090 2066 0000 0001 1167 7915.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy.
8. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz:
1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego,
2) musi wskazywać informacje pozwalające na identyfikację postępowania, którego dotyczy (np. nazwę i numer postępowania),
3) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.
9. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy dokonywać w formie określonej w ust. 3 oraz w sposób wskazany w ust. 5 pkt 1.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania w sposób szczegółowy zostały określone w Rozdziale V SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, poza zmianami nieistotnymi, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może ulec zmianie w sytuacjach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
3. Strony są uprawnione do zmiany umowy:
1) w zakresie stawki podatku VAT, wynikającej ze zmiany przepisów prawa, jeżeli zmiana będzie mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia,
2) w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji Umowy;
3) w przypadku przeszkód wynikających z wystąpienia siły wyższej, jeżeli zaistniałe zdarzenie miało wpływ na realizację zamówienia;
4. Strona umowy może wystąpić pisemnie z propozycją dokonania zmiany wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu Strona umowy, która występuje z propozycją dokonania zmiany, musi wykazać wpływ okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany umowy na konieczność jej wprowadzenia. Zmiana umowy jest dopuszczalna jedynie w zakresie, w jakim przesłanka zmiany umowy wpływa na aktualne postanowienia umowne. Strona, która otrzymała propozycję zmiany umowy odniesie się do wniosku, o którym mowa w ust. 3 w terminie 14 dni.
5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
2) danych teleadresowych;
3) danych rejestrowych;
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej jednej ze stron Umowy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 9 ust. 2 Umowy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, z zachowaniem poniższych zasad:
a) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy uprawniający Strony do żądania zmiany – 20%,
b) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia – 180 dni – w przypadku, o którym mowa w art. 439 ust 3 ustawy Pzp, w pozostałych przepadkach – nie wcześniej niż po pierwszych 12 miesiącach obowiązywania Umowy,
c) sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia – według wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacje Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
d) sposób określenia wpływu zmiany na koszt wykonania zamówienia oraz okresy, w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku wpływu powodującego wykonywanie umowy poniżej wycenionych na etapie oferty kosztów wykonania zamówienia, okresy – nie częściej niż raz na pół roku lub przy zakończeniu Umowy.
e) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia – nie więcej niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy.
7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ust. 5 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są usługi,
b) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy: www.pierog.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.