eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sadowie › "Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Sadowie"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Sadowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sadowie

1.3.) Oddział zamawiającego: 27-580 Sadowie 86

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830410014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sadowie

1.5.2.) Miejscowość: Sadowie

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-580

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@sadowie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sadowie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Sadowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf95013e-43dd-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377111

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059851/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Sadowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji
elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz
Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu
wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail wskazanym w rozdziale I – „Zamawiającego” i „Prowadzącego postępowanie”
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. II. Opis sposobu przygotowania oferty.
11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
12. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux.
13. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (odbywa się automatycznie).
14. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Szczegółowe informacje w rozdziale IX i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sadowie, Sadowie 86,
27-580 Sadowie;
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Katarzyna Jakubiec, kontakt: tel.: 533737100,
e-mail: inspektor@cbi24.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG.271.03.ZP.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1:
1) Remont drogi gminnej Nr 372002 T Jacentów przez wieś o dł. 1165 od km 0+630 do km 1+795, dz. 26
Zakres robót:
- wykonanie robót ziemnych związanych z profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz poboczy,
- odtworzenie warstw konstrukcyjnych przy użyciu nowych materiałów (ubytki nawierzchni wraz z warstwami podbudowy) poprzez wzmocnienie wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
- plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego,
- zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii z kruszywa oraz poprzez przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego.

2) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ruszków o dł. 670 mb od km 0+000 do km 0+670
Zakres robót:
- wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem zawyżonych poboczy oraz z usunięciem wierzchniej warstwy darniny wraz z profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów oraz poboczy,
- wzmocnienie wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
- plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego,
- zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii z bitumu i z kruszywa,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. bariery stalowe energochłonne.

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rżuchów o dł. 820 mb od km 0+000 do km 0+820
Zakres robót:
- wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego,
- wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem pod wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz z odcinkowym wykonaniem nasypu uzupełniającego pod wykonanie warstw konstrukcyjnych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz poboczy,
- wykonanie kompleksowej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
- zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii z bitumu oraz z kruszywa,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


4) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Małoszyce o dł. 150 mb
Zakres robót:
- wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem zawyżonych poboczy oraz z usunięciem wierzchniej warstwy darniny wraz z profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów oraz poboczy,
- wzmocnienie wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
- plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


5) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bogusławice o dł. 80 mb. dz. ewid. 5/2
Zakres robót:
- wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem zawyżonych poboczy oraz z usunięciem wierzchniej warstwy darniny wraz z profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów oraz poboczy,
- wzmocnienie wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
- plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego,
- zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii z kruszywa,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających:
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- Fundamentowanie dróg
- Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- Roboty wykończeniowe

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2:
1) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola o dł. 480 mb, dz. ewid. 304
Zakres robót:
- wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem pod wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz z odcinkowym ścięciem przyległych skarp,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz poboczy,
- wykonanie kompleksowej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem,
- plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego,
- zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii z kruszywa,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2) Remont drogi gminnej Nr 372043T Michałów- Truskolasy o dł. 570 mb od km 0+000 do km 0+570
Zakres robót:
Wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem istniejących zawyżonych poboczy, wykonaniem opaski ziemnej za krawędzią pobocza, oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej skropieniem, ułożenie warstwy wyrównawczej, wzmocnienie geosiatką, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych, wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym, w ramach prac wykończeniowych już na całym odcinku drogi przewidziano plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego oraz zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach.

3) Przebudowa drogi w m,. Michałów o dł. 625 mb od km 0+000 do km 0+625
Zakres robót:
- wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem pod wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach, z usunięciem wierzchniej warstwy darniny, z profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków oraz z odcinkowym ścięciem przyległych skarp,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz poboczy,
- wykonanie kompleksowej nawierzchni jezdni na poszerzeniach i zjazdach poprzez wykonanie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wzmocnienie wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni (po wykonaniu poszerzeń) poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem,
- plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego,
- zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii z bitumu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

4) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niemienice o dł. 350 mb, od km 0+000 do km 0+350
Zakres robót:
- wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem pod wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach i pełnej szerokości, z usunięciem wierzchniej warstwy darniny, z profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz poboczy,
- wykonanie kompleksowej nawierzchni jezdni na poszerzeniach i pełnej szerokości poprzez wykonanie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wzmocnienie wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni (po wykonaniu poszerzeń) poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
- plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego,
- zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii z kruszywa,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

5) Remont drogi gminnej Nr 372038T Niemienice – Zochcin o dł. 1100mb od km 0+000 do km 1+100
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 372038T Niemienice – Zochcin o dł. 1100 mb od km 0+000 do km 1+100 (na działkach o nr ewid.: 508/2 – położenie: Województwo: świętokrzyskie; Powiat: Opatów; Jednostka ewidencyjna: 260606_2 SADOWIE; Obręb: 0009 NIEMIENICE; 419/2, 430/6, 344/2, 357 –
położenie: Województwo: świętokrzyskie; Powiat: Opatów; Jednostka ewidencyjna: 260606_2 SADOWIE; Obręb: 0019 ZOCHCIN) w zakresie: wykonanie robót ziemnych związanych z odcinkowym usunięciem wierzchniej warstwy darniny i profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków, odcinkowym korytowaniem pod odtworzenie warstw konstrukcyjnych, odcinkowe wzmocnienie wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni (po uprzednim jej oskardowaniu) poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, , odcinkowe odtworzenie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego i podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, a następnie wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych, wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym, w ramach prac wykończeniowych przewidziano plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) poza krawędzią pobocza oraz zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii bitumicznej i z kruszywa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających:
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- Fundamentowanie dróg
- Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- Roboty wykończeniowe

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3:
1) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łężyce o dł. 375 mb, dz. ewid. 89, 94
Zakres robót:
- wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem pod wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach i pełnej szerokości, z usunięciem wierzchniej warstwy darniny, z profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz poboczy,
- wykonanie kompleksowej nawierzchni jezdni na poszerzeniach i pełnej szerokości poprzez wykonanie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wzmocnienie wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni (po wykonaniu poszerzeń) poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
- plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego,
- zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii z bitumu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łężyce o dł. 300 mb, dz. ewid. 166
Zakres robót:
- wykonanie robót ziemnych związanych z odcinkowym usunięciem wierzchniej warstwy darniny wraz z profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków oraz z odcinkowym korytowaniem pod wykonanie warstw konstrukcyjnych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz poboczy,
- odcinkowe wzmocnienie wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
- odcinkowe wykonanie kompleksowej nawierzchni jezdni na pełnej szerokości poprzez wykonanie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
- plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego,
- zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii z kruszywa,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łężyce o dł. 160 mb od km 0+000 do km 0+160
Zakres robót:
- wykonanie robót ziemnych związanych z korytowaniem pod wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniach i pełnej szerokości, z usunięciem wierzchniej warstwy darniny, z profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków oraz z odcinkowym ścięciem przyległych skarp,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz poboczy,
- wykonanie kompleksowej nawierzchni jezdni na poszerzeniach i pełnej szerokości poprzez wykonanie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- wzmocnienie wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni (po wykonaniu poszerzeń) poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
- plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego,
- zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii z kruszywa,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


4) Remont drogi gminnej Nr 372011T Biskupice – Bukowiany o dł. 565 mb od km 0+000 do km 0+565
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 372011T Biskupice – Bukowiany o dł. 565 mb od km 0+000 do km 0+565 (na działkach o nr ewid.: 69, 137 – położenie: Województwo: świętokrzyskie; Powiat: Opatów; Jednostka ewidencyjna: 260606_2 SADOWIE; Obręb: 0001 BISKUPICE) w zakresie: wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem istniejących zawyżonych poboczy, wykonaniem opaski ziemnej za krawędzią pobocza, oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej skropieniem, ułożenie warstwy wyrównawczej, wzmocnienie geosiatką, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych, wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym, w ramach prac wykończeniowych już na całym odcinku drogi przewidziano plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego oraz zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach i skrzyżowaniach w technologii bitumicznej i z kruszywa. Przewidziano również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - barier ochronnych stalowych SP-09/4 w obrębie istniejącego przepustu.

5) Remont drogi gminnej Nr 372011T Biskupice – Bukowiany o dł. 595 mb od km 0+000 do km 0+595
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej Nr 372011T Biskupice – Bukowiany o dł. 595 mb od km 1+908 do km 2+503 (na działce o nr ewid.: 50 – położenie: Województwo: świętokrzyskie; Powiat: Opatów; Jednostka ewidencyjna: 260606_2 SADOWIE; Obręb: 0003 BUKOWIANY) w zakresie: wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem istniejących zawyżonych poboczy, odcinkowym ścięciem przyległych skarp, wykonaniem opaski ziemnej za krawędzią pobocza, oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej skropieniem, ułożenie warstwy wyrównawczej, wzmocnienie geosiatką, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych, wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym, w ramach prac wykończeniowych już na całym odcinku drogi przewidziano plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego oraz zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii bitumicznej i z kruszywa. Przewidziano również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


6) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sadowie – Szczucice o dł. 950 mb od km 0+000 do 0+950
Zakres robót:
- wykonanie robót ziemnych z usunięciem wierzchniej warstwy darniny wraz z profilowaniem w celu wyprowadzenia spadków,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów oraz poboczy,
- wzmocnienie wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni jezdni poprzez uzupełnienie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem skropień międzywarstwowych,
- wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem łamanym,
- plantowanie (wykonanie opaski ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego,
- zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach w technologii z bitumu i z kruszywa,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień powtarzających:
1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
2) Zamówienia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych
z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w ust. 6 pkt 1 będą prace z zakresu:

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- Fundamentowanie dróg
- Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- Roboty wykończeniowe

Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa,
a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 1 nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.
3) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzenie negocjacji.
4) Zamówienia, o których mowa w pkt 1 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia lub podobnym będącym w posiadaniu Zamawiającego.
5) Zamówienie o którym mowa w pkt 1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 2.
6) Do wyceny zakresu robót będą stosowane czynniki cenotwórcze z wyceny przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania, a ceny materiałów i robocizny będą odpowiadały średnim cenom z ostatniego kwartału przed udzieleniem zamówienia dla rynku województwa realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o udokumentowane cenniki branżowe np.; SEKOCENBUD lub udokumentowane ceny z trzech hurtowni branżowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2) niepodlegania wykluczeniu

2. Oświadczenia o których mowa w ust. 1 należy złożyć zgodnie z odpowiednim wzorem stanowiącym załączniki do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych podmiotów. Oświadczenia wraz z ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
1) wykonanych robót.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
Część 1:
jedną robotę budowlaną (zrealizowaną w ramach jednej umowy/ kontraktu) związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem drogi/dróg. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 1 000 000,00 brutto.

Część 2:
jedną robotę budowlaną (zrealizowaną w ramach jednej umowy/ kontraktu) związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem drogi/dróg. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 1 000 000,00 brutto.

Część 3:
jedną robotę budowlaną (zrealizowaną w ramach jednej umowy/ kontraktu) związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem drogi/dróg. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 1 000 000,00 brutto.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną robotą na części, na które składa ofertę, jeżeli wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadań, na które Wykonawca składa ofertę (np. wartość roboty dla części 1 i 2 to minimum 2 000 000,00 zł)

UWAGA!
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
Część 1-3:
Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Tą samą osobą można wykazać się do wszystkich części.

Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywaniem robót budowlanych) na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż:
Część 1: 1 500 000,00 zł
Część 2: 1 500 000,00 zł
Część 3: 1 400 000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wartości te podlegają sumowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót.
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.
3) Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wadium w wysokości:
Część 1: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
Część 2: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
Część 3: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
2. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ - w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.
2) Pozostałe warunku udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje zaliczkowanie zamówienia minimum 5% wartości brutto przedmiotu umowy.
2. Warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiającego jest złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę. Zamawiający wyrazi zgodę na wypłatę zaliczki. Zamawiający dokona wypłaty zaliczki w terminie do 7 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu :https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.