eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Dostawa zin., automat. analizatorów do oceny param. fizykochem. moczu i upostaciowanych elementów osadu moczu wraz z dostawą pasków testowych, mat. kontrolnych i eksploat. do wyk. badań na 12 m-cyOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa zin., automat. analizatorów do oceny param. fizykochem. moczu i upostaciowanych elementów osadu moczu wraz z dostawą pasków testowych, mat. kontrolnych i eksploat. do wyk. badań na 12 m-cy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001255363

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr Izabeli Romanowskiej 2

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-796

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 37-43-000

1.5.8.) Numer faksu: 37-43-301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@co.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.co.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa zin., automat. analizatorów do oceny param. fizykochem. moczu i upostaciowanych elementów osadu moczu wraz z dostawą pasków testowych, mat. kontrolnych i eksploat. do wyk. badań na 12 m-cy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af39db37-43d6-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00099333/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.66 Automatyczny analizator do oceny parametrów fizykochemicznych moczu i upostaciowionych elementó moczu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 716/P/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zintegrowanych, automatycznych analizatorów do oceny parametrów fizykochemicznych moczu i upostaciowanych elementów osadu moczu wraz z dostawą pasków testowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań na 12 miesięcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

33124131-2 - Paski odczynnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametr oceniany

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarantowany czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zamówienia częściowego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz w oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym przepisów sankcyjnych - załącznik nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklarację zgodności CE potwierdzające, że oferowane zintegrowane, automatyczne analizatory do wykonywania badań parametrów fizykochemicznych i upostaciowanych elementów osadu moczu spełnia wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych;
2. Oryginalne materiały producenta: prospekty lub dane techniczne lub instrukcje oferowanego urządzenia opisujące zaoferowane parametry techniczne (w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
3. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane paski testowe, materiały kontrolne i eksploatacyjne do wykonywania badań parametrów fizykochemicznych i upostaciowanych elementów osadu moczu spełniają wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych i posiadają aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracje zgodności CE.
4. Oświadczenie Wykonawcy, że jest autoryzowanym dystrybutorem oryginalnych pasków testowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do oferowanych zintegrowanych automatycznych analizatorów do wykonywania badań parametrów fizykochemicznych i upostaciowanych elementów osadu moczu
5. Autoryzacja producenta oferowanych do zakupu zintegrowanych, automatycznych analizatorów do wykonywania badań parametrów fizykochemicznych i upostaciowanych elementów osadu moczu do wykonywania przeglądów, czynności serwisowych i naprawczych (przedstawić autoryzację producenta i listę autoryzowanych serwisów na terenie kraju).
6. Oświadczenie Wykonawcy, że zapewni transport towarów zgodny z warunkami wymaganymi dla danego wyrobu, zgodnie z zaleceniami producenta wraz z udokumentowaniem warunków transportu (np. udostępnienie protokołu warunków transportu, użycie wskaźników temperatury).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklarację zgodności CE potwierdzające, że oferowane zintegrowane, automatyczne analizatory do wykonywania badań parametrów fizykochemicznych i upostaciowanych elementów osadu moczu spełnia wymagania określone w 2. 2. Oryginalne materiały producenta: prospekty lub dane techniczne lub instrukcje oferowanego urządzenia opisujące zaoferowane parametry techniczne (w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).
3. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane paski testowe, materiały kontrolne i eksploatacyjne do wykonywania badań parametrów fizykochemicznych i upostaciowanych elementów osadu moczu spełniają wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych i posiadają aktualny wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub deklaracje zgodności CE.
4. Oświadczenie Wykonawcy, że jest autoryzowanym dystrybutorem oryginalnych pasków testowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do oferowanych zintegrowanych automatycznych analizatorów do wykonywania badań parametrów fizykochemicznych i upostaciowanych elementów osadu moczu
5. Autoryzacja producenta oferowanych do zakupu zintegrowanych, automatycznych analizatorów do wykonywania badań parametrów fizykochemicznych i upostaciowanych elementów osadu moczu do wykonywania przeglądów, czynności serwisowych i naprawczych (przedstawić autoryzację producenta i listę autoryzowanych serwisów na terenie kraju).
6. Oświadczenie Wykonawcy, że zapewni transport towarów zgodny z warunkami wymaganymi dla danego wyrobu, zgodnie z zaleceniami producenta wraz z udokumentowaniem warunków transportu (np. udostępnienie protokołu warunków transportu, użycie wskaźników temperatury).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

warunki graniczne

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 13
1. Zmiana treści Umowy może nastąpić:
1) w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j ), lub
2) w zakresie:
a) zmiany wyrobu objętego przedmiotem Umowy na inny – w przypadku:
– wprowadzenia na rynek przez Wykonawcę lub producenta wyrobu zmodyfikowanego lub udoskonalonego;
– zaprzestania produkcji lub przejściowego braku wyrobu objętego przedmiotem Umowy na rynku – w takim przypadku dopuszcza się dostarczenie produktu zamiennego, o parametrach nie gorszych od wyrobu objętego przedmiotem Umowy, w cenie nie wyższej niż cena obowiązująca dla wyrobu objętego przedmiotem Umowy;
b) zmiany numeru katalogowego wyrobu objętego przedmiotem Umowy – w przypadku wycofania kodu/numeru katalogowego wyrobu objętego przedmiotem Umowy;
c) zmiany opakowania lub sposobu pakowania wyrobu objętego przedmiotem Umowy – w przypadku wprowadzenia takiej zmiany przez producenta.
2. Strony dopuszczają dokonanie zmian: numerów katalogowych, wielkości opakowań z zachowaniem cen jednostkowych oznaczenia badania bez konieczności wprowadzenia ww. zmian aneksem do umowy. Jednocześnie Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o każdej ww. zmianie wraz z przesłaniem deklaracji zgodności (CE) wyrobu. Zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.