eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierza Wielka › "DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. ANDRZEJA BIERNACKIEGO W WIELGUSIE"Ogłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. ANDRZEJA BIERNACKIEGO W WIELGUSIE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290619996

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 12

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierza Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-500

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413522145

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zoszk@kazimierzawielka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zeaskazimierzawielka.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290619996

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 12

1.11.4.) Miejscowość: Kazimierza Wielka

1.11.5.) Kod pocztowy: 28-500

1.11.6.) Województwo: świętokrzyskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.11.9.) Numer telefonu: 413522145

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zoszk@kazimierzawielka.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://zeaskazimierzawielka.bip.gov.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. ANDRZEJA BIERNACKIEGO W WIELGUSIE”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd1d6bfb-43ca-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038085/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. ANDRZEJA BIERNACKIEGO W WIELGUSIE”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień ,środków dowodowych, dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postepowania), lub numerem postępowania ZEAS.26.7.2022.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email: zoszk@kazimierzawielka.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zoszk@kazimierzawielka.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U z 2020 poz.1452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (DZ.U z 2020r poz.2415).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZEAS.26.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w łącznej ilości 50 000 litrów z przeznaczeniem na potrzeby Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie w okresie 8 miesięcy od daty podpisania umowy, o parametrach nie gorszych niż:
Właściwość Jednostka miar Parametry minimalne:
Wartość opałowa, min.
MJ/kg 42,6
Temperatura płynięcia, max.
°C -20
Temperatura zapłonu, min.
°C 56
Gęstość w temperaturze 15°C, max.
kg/m³ 860
Lepkość kinetyczna w 20°C, max.
mm²/s 6,00
Zawartość siarki, max. % (m/m) 0,10
Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania normy PN-C-96024:2020-12
3.2. Dostawa oleju opałowego odbywać się będzie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (odbiorca), w terminie (czasie) jaki wykonawca(dostawca) zaproponuje w ofercie cenowej (formularzu ofertowym), jednak nie dłużej niż 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt przyjęcia zgłoszenia na numer telefonu lub e-mail wskazany przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą składane w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30. W przypadku gdy zamówienie będzie składane w piątek, wykonawca musi zrealizować w najbliższy poniedziałek do godz.15:30. Jeżeli termin upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy to dostawca dostarczy olej w dniu roboczym następującym po tym dniu. Dostawy realizowane będą własnym transportem Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 zgodnie z zamówieniem od Zamawiającego.
3.3.Olej opałowy musi posiadać świadectwo jakości i parametry nie gorsze niż określone w pkt.3.1
3.4 Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek. Do każdej dostawy oleju opałowego należy dołączać aktualne świadectwo jakości dostarczonego paliwa.
3.5 Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie (partiami) na koszt wykonawcy specjalistycznym transportem, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Jednorazowo zamawiana będzie (dostawa cząstkowa) 8 000 litrów.
3.6. W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego.
3.7.Podstawą do wystawienia faktury będzie dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze 15°C wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15°C przy autocysternie.
3.8. Wielkość zbiorników: 12 000 litrów.
3.9. Wymagany rozładunek przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji wpisanych w formularzu ofertowym przez wykonawców. Oferty oceniane będą w skali 100 punktowej (1%=1 pkt). Ocenie podlegać będą oferty nie podlegające odrzuceniu. Za
najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
-aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwem ciekłym objętym zamówieniem

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
-aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwem ciekłym objętym zamówieniem

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy. (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art.117 ust 4 ustawy pzp składają wraz z ofertą oświadczenie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy -wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ i wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę elektronicznie za pośrednictwem Formularza do złożenia: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie prowadzi Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Publicznych Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej, któremu Zamawiający - Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie
powierzył przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.