eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zamrażarki niskotemperaturowej -86 st. C - 1 szt., w ramach realizacji projektu "CDT-CARD" dla UJ CM w KrakowieOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zamrażarki niskotemperaturowej -86 st. C – 1 szt., w ramach realizacji projektu „CDT-CARD” dla UJ CM w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: św. Anny 12

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-008

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12 433 27 30

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00376510

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00361484/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
5) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem zamrażarki niskotemperaturowej -86 st. C – 1 sztuka, w ramach realizacji projektu pt. „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem” dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium - Medicum w Krakowie.
1.1 Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum.
1.2 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik A do Formularza oferty, tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, stanowiący integralną część SWZ oraz zapisy pkt. 5) SWZ, które przedstawiają również zakres i wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać Formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i funkcjonalny zawierający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ, a wraz z ofertą musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
5.1 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 1344), potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim i nie wymaga tłumaczenia na język polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumaczenia na język polski. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia,
5.2 karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski,
5.3 oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub osoby posiadające autoryzację producenta lub równoważne uprawnienia, a oświadczenia lub dokumenty muszą zostać wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, z zastrzeżeniem że Wykonawca samodzielnie nie może tych dokumentów sobie wystawić będąc autoryzowanym przedstawicielem producenta (przykładowo może to być list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie dotyczące niniejszego postępowania, zrzut ze strony producenta z informacją o autoryzowanych serwisach , jeśli producent takie informacje upublicznia, itp.).
6. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, jeżeli Wykonawca ich nie złożył lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Zamawiający odstępuje od wezwania, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.
9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39711120-6
- Zamrażarki.
10. Podwykonawstwo.
10.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
10.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10.3 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie części zamówienia podwykonawcom, do oferty musi być załączony ich wykaz (nazwy, firmy) z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znane na etapie składania ofert.
10.4 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
11. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
11.1 Zakup i dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, niepowystawowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 roku.
11.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, instalację, uruchomienie i kalibrację przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (wszystkie elementy niezbędne do instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca), serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych oraz przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (min. 2 godziny zegarowe) dla 2 pracowników Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia.
11.3 W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały związane z dostawą, sprzedażą, transportem, opakowaniem, wyładunkiem, wniesieniem, ustawieniem, instalacją, uruchomieniem
i kalibracją, przedmiotu zamówienia oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego i świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego.
11.4 Dostawę sprzętu do: Katedra Farmakobiologii UJ CM, Pracownia Badań Receptorowych,
ul. Medyczna 9, 30-668 Kraków.
11.5 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy lub innych czynnościach objętych niniejszą umową z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych (za dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
11.6 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika.
11.7 Wykonawca zapewni przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (min. 2 godziny zegarowe) dla 2 pracowników Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia.
11.8 Udzielenie minimum 60 miesięcznej gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
11.9 Świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta lub autoryzowany serwis producenta w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia.
11.10 Czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (przesłanego np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia. W razie niemożności usunięcia wady/usterki w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu.
11.11 Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 14 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia wady (przesłanego np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia.
11.12 W przypadku gdy termin naprawy się wydłuży Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w 15-tym dniu roboczym zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż zamawiany na koszt Wykonawcy.
11.13 W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawą, wysyłką, uruchomieniem i kalibracją sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca.
11.14 Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SWZ i załącznikach do SWZ.

Po zmianie:
5) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem zamrażarki niskotemperaturowej -86 st. C – 1 sztuka, w ramach realizacji projektu pt. „Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem” dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium - Medicum w Krakowie.
1.1 Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POIR.04.02.00-00-D023/20 zawartej pomiędzy Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym a Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum.
1.2 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane przedmiotu zamówienia, zawiera Załącznik A do Formularza oferty, tj. Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, stanowiący integralną część SWZ oraz zapisy pkt. 5) SWZ, które przedstawiają również zakres i wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców.
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać Formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego opis techniczny i funkcjonalny zawierający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane oraz dodatkowo punktowane, odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik A do Formularza oferty, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych produktów, ich elementów i wyposażenia oraz ich parametrów z wymaganiami SWZ.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ, a wraz z ofertą musi złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
5.1 certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia
30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 1344), potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim i nie wymaga tłumaczenia na język polski, przy czym, podkreślić należy, iż w przypadku złożenia ww. dokumentów w innym języku niż polski i angielski wymaga się złożenia wraz z ofertą tłumaczenia na język polski. Wykonawca musi wykazać w treści oferty równoważność przedstawionych dokumentów. Brak wymaganego potwierdzenia równoważności lub brak wykazania równoważności w ofercie Wykonawcy stanowić będzie o niezgodności treści oferty z warunkami zamówienia,
5.2 karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski,
5.3 oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że serwis gwarancyjny będzie świadczony przez producenta lub autoryzowany serwis producenta lub osoby posiadające autoryzację producenta lub równoważne uprawnienia, a oświadczenia lub dokumenty muszą zostać wystawione przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, z zastrzeżeniem że Wykonawca samodzielnie nie może tych dokumentów sobie wystawić będąc autoryzowanym przedstawicielem producenta (przykładowo może to być list autoryzacyjny, stosowny certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie dotyczące niniejszego postępowania, zrzut ze strony producenta z informacją o autoryzowanych serwisach , jeśli producent takie informacje upublicznia, itp.).
6. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, jeżeli Wykonawca ich nie złożył lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Zamawiający odstępuje od wezwania, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.
9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39711120-6
- Zamrażarki.
10. Podwykonawstwo.
10.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
10.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10.3 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie części zamówienia podwykonawcom, do oferty musi być załączony ich wykaz (nazwy, firmy) z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znane na etapie składania ofert.
10.4 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
11. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
11.1 Zakup i dostawę sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, niepowystawowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2022 roku.
11.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie, ustawienie, instalację, uruchomienie i kalibrację przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (wszystkie elementy niezbędne do instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca), serwis gwarancyjny jak i świadczenie usług gwarancyjnych oraz przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (min. 2 godziny zegarowe) dla 2 pracowników Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia.
11.3 W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały związane z dostawą, sprzedażą, transportem, opakowaniem, wyładunkiem, wniesieniem, ustawieniem, instalacją, uruchomieniem
i kalibracją, przedmiotu zamówienia oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego i świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego.
11.4 Dostawę sprzętu do: Katedra Farmakobiologii UJ CM, Pracownia Badań Receptorowych,
ul. Medyczna 9, 30-668 Kraków.
11.5 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy lub innych czynnościach objętych niniejszą umową z wyprzedzeniem minimum 2 (dwóch) dni roboczych (za dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
11.6 Dostawa zostanie zrealizowana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Użytkownika.
11.7 Wykonawca zapewni przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia (min. 2 godziny zegarowe) dla 2 pracowników Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia.
11.8 Udzielenie minimum 60 miesięcznej gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
11.9 Świadczenie serwisu gwarancyjnego realizowanego przez producenta lub autoryzowany serwis producenta w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia.
11.10 Czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu pisemnego zgłoszenia (przesłanego np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia. W razie niemożności usunięcia wady/usterki w tym terminie, zdiagnozowanie usterki przez pracownika serwisu.
11.11 Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 21 dni roboczych od chwili pisemnego zgłoszenia wady (przesłanego np. mailem) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przyjmowanie zgłoszeń w tych terminach i godzinach oraz każdorazowo potwierdzić przyjęcie zgłoszenia.
11.12 "skreślony"
11.13 W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z naprawą, wysyłką, uruchomieniem i kalibracją sprzętu ponosi Wykonawca.
11.14 Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SWZ i załącznikach do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-05 10:00

Po zmianie:
2022-10-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-05 11:00

Po zmianie:
2022-10-10 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-03

Po zmianie:
2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.