eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa badania ortopedycznego, miniaturowego ramienia pomiarowego do oceny wybranych parametrów podczas całkowitej aloplastyki stawu biodrowegoOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa badania ortopedycznego, miniaturowego ramienia pomiarowego do oceny wybranych parametrów podczas całkowitej aloplastyki stawu biodrowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Mechaniczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefanowskiego 1/15

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp.w1@info.p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mechaniczny.p.lodz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa badania ortopedycznego, miniaturowego ramienia pomiarowego do oceny wybranych parametrów podczas całkowitej aloplastyki stawu biodrowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a77b67c7-43b4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026216/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa prowadzenia eksperymentów medycznych ramion jednorazowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

usługa realizowana w ramach projektu „Opracowanie nowego produktu - ortopedycznego miniaturowego ramienia pomiarowego do pomiarów śródoperacyjnych i przygotowanie jego produkcji” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 nr POIR.01.01.01-00-0290/21

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zp.p.lodz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne warunki korzystania z
Platformy:1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Politechniki Łódzkiej
https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub
https://oneplace.marketplanet.pl.2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”.3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do
2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie
złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o
możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w w/w
potwierdzeniu.4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.5) Zamawiający zgodnie z § 4
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320 z późn. zm.) –
zwanego dalej „Rozporządzeniem dot. Komunikacji elektronicznej” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu
elektronicznego jako: a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;b) dopuszcza się podpisanie
dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie
zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.6) Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 w/w
Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej tj.:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;b) Komputer
klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d) Włączona obsługa JavaScript;e)
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.7) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 w/w
Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB:
pdf , excel, doc, docx. Zip, jpg;8) Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa
informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany,
widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;9) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę
stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem
czasu;10) Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać oferty;11) Datą złożenia
dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania,
uzupełnienia etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. System powiadamia Wykonawcę na adres
email podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do
Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku, str. 1), dalej „RODO”, administratorem danych
osobowych jest Politechnika Łódzka z siedzibą w 90-924 Łódź, przy ul. Żeromskiego 116. 2. W sprawach ochrony danych
osobowych można się skontaktować z wyznaczonym przez Rektora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
rbi@adm.p.lodz.pl, telefon: (42) 631-20-39.3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 80 ustawy Pzp.5. Dane będą
przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Politechniki Łódzkiej.6. Obowiązek podania
danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.7. Dane osobowe nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO.8. Przysługuje: a) na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;c) na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po uznaniu, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.9. Nie przysługuje:a) na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;b) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;c) na podstawie
art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec
Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych
osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje: a) na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; b) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych; c) na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: W1/ZP-23/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa badania ortopedycznego, miniaturowego ramienia pomiarowego do oceny
wybranych parametrów podczas całkowitej aloplastyki stawu biodrowego” realizowana w ramach projektu „Opracowanie
nowego produktu - ortopedycznego miniaturowego ramienia pomiarowego do pomiarów śródoperacyjnych i przygotowanie
jego produkcji” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020 nr POIR.01.01.01-00-0290/21.
Zamówienie obejmuje wykonywanie pomiarów za pomocą ramienia pomiarowego w ramach rutynowo prowadzonej operacji
endoprotezoplastyki stawu biodrowego u chorych leczonych z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego z
dostępu tylno-bocznego lub przednio-bocznego, w ułożeniu na plecach lub na boku wraz z działaniami towarzyszącymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji:
1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 441 ust.1 Pzp możliwość skorzystania z prawa opcji tzn. dodatkowych usług:
W ramach etapu (fazy) I w maksymalnej liczbie do 50% pierwotnej liczby badań
W ramach etapu (fazy) II w maksymalnej liczbie do 50% pierwotnej liczby badań
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy w okresie
trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy i dodatkowo zakup dodatkowej ilości produktu będzie leżał w
interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb.
3. W celu uruchomienia prawa opcji Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania
z prawa opcji w określonym zakresie.
4. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w
ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy
nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu
5. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji, z
zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówień opcjonalnych składanych do 30 dni przed terminem zakończenia danego etapu, Wykonawca będzie obowiązany do ich realizacji, zaś w stosunku do zamówień złożonych w terminach późniejszych, ich
skuteczność będzie uzależniona od zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (w tym również
elektroniczna forma komunikacji np. e-mail mailowa) pod rygorem nieważności, w terminie 3 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy.
6. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie
objętym wykorzystanym prawem opcji na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.
7. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami odpowiadającymi im
znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
KRYTERIUM – OPIS WAGA
1. cena brutto oferty ( C) 60%
2. Liczba przeprowadzonych operacji aloplastyki stawu biodrowego w roku 2021 przez oferenta-ośrodek (O) 35%
3. Liczba kompletów zdjęć RTG przedoperacyjnych i pooperacyjnych sprzed podpisania umowy, jakie po animizacji oferent
udostępni zamawiającemu (Z) 5%
Razem 100%
Przy ocenie ofert wartość wagowa w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1pkt).
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska największą̨ wartość́ punktową według wzoru:
P = C + O + Z
Szczegóły w Dziale XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba przeprowadzonych operacji aloplastyki stawu biodrowego w roku 2021 przez oferenta-ośrodek (O)

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba kompletów zdjęć RTG przedoperacyjnych i pooperacyjnych sprzed podpisania umowy, jakie po animizacji oferent udostępni zamawiającemu (Z)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów do realizacji przedmiotu zamówienia.
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli:
- w przypadku badacza (prowadzący eksperyment lekarz) widnieje w Centralnym Rejestrze Lekarzy,
- w przypadku ośrodka (oznacza w szczególności podmiot leczniczy, indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską, w którym zostanie przeprowadzone Badanie) widnieje w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
W przypadku w/w podmiotów mających siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dopuszczenie do działalności leczniczej przez odpowiedni, uprawniony organ w kraju Wykonawcy.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wyznacza następujące warunki w powyższym zakresie:
1. Przeprowadzenia min. 50 operacji aloplastyki stawu biodrowego w roku 2021 przez ośrodek, w którym realizowane będą badania
2. Dysponowanie w okresie realizacji zamówienia osobą, posiadającą niezbędne kwalifikacje do realizacji eksperymentów medycznych oraz badań klinicznych zgodnie z zakresem niniejszego zamówienia.

Na potwierdzenie w/w warunków należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SWZ (Potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022r., poz. 835), stanowiące
Załącznik nr 2.1 do SWZ. Zamawiający będzie dokonywać weryfikacji Wykonawców na podstawie ww. oświadczenia. Brak
złożenia oświadczenia wraz z ofertą skutkować będzie odrzuceniem oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenie zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują
w formularzu oferty, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4. Jeżeli została wybrana oferta
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez Strony.
2. W szczególności Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:
I. Zmiana terminu umowy – w przypadku:
a) zmiany harmonogramu realizacji Umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą (IZ), jeżeli umowa z IZ została zmieniona po udzieleniu zamówienia, lub przedłużenia terminu realizacji drugiej fazy badania w przypadku zmiany Protokołu badania,
b) niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego na okoliczności niemożliwe do przewidzenia i niezależne od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej określonej w § 15 umowy lub trudnościami w rekrutacji uczestników badania,
c) niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy,
d) zmiany obowiązującego prawa w zakresie zasad prowadzenia eksperymentów medycznych lub w innym zakresie, w jakim modyfikacji ulegną obowiązki związane z prowadzeniem badań.
e) zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji, gdy nie były one możliwe do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy, a ponadto ich dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
 nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy,
 wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji przedmiotu umowy zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
II. zmiana terminu płatności o maksymalnie 60 dni - w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych
III. zmiany w Protokole badań w zakresie terminów realizacji poszczególnych etapów, liczby pacjentów i danych przekazywanych w karcie obserwacji klinicznej.
IV. zmianę wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ustalane będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).
V. zmianę wynagrodzenia umownego Wykonawcy w przypadku trudności w rekrutacji uczestników badania w ośrodku Wykonawcy - zmniejszenie liczby uczestników badania realizowanego przez Wykonawcę,
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć poprzez platformę: https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.