eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługa konwojów środków pieniężnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w KatowicachOgłoszenie z dnia 2022-10-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługa konwojów środków pieniężnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000789482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zofii Nałkowskiej 10A

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-425

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: maria.mikolajczyk@mosir.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mosir.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługa konwojów środków pieniężnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cc13ae7-42de-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049481/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz usługa konwojów środków pieniężnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl, (dalej jako "Platforma Zakupowa").
2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeśli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", w takim przypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- Włączona obsługa JavaScript;
- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ.
8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa MOSiR Katowice tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016), dalej „RODO”, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi,
Administratorem danych osobowych wykonawcy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Katowicach, NIP: 634-10-00-323, adres: ul. Z. Nałkowskiej 10a, 40-425 Katowice, tel. 32 253 87 33, sekretariat@mosir.katowice.pl,dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@mosir.katowice.pl, dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „usługa ochrony fizycznej osób i mienia – część A oraz usługa konwojów środków pieniężnych – część B w MOSiR Katowice”;
odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej,
dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
Pełna treść Klauzuli informacyjnej z art.13 RODO zawarta jest w SWZ rozdz. XXII pkt. 9.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/U/05/09/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowicach.
2. Usługa ochrony mienia będzie wykonywana na niżej wymienionych obiektach na terenie miasta Katowice:
1) Kemping 215 przy ulicy Trzech Stawów 23 codziennie w godzinach 22:00-6:00 przez jednego pracownika ochrony.
2) Lodowisko Jantor ul. Nałkowskiej 11 codziennie w godzinach 22:00-6:00 przez jednego pracownika ochrony na zmianie.
3) Lodowisko Jantor II ul. Nałkowskiej 10A codziennie w godzinach 22:00-6:00 przez jednego pracownika ochrony.
4) Ośrodek Sportowy Podlesianka ul. Sołtysia 25 codziennie w godzinach 22:00-6:00 przez jednego pracownika ochrony.
5) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole ul. Wczasowa 8 wraz ze znajdującym się obok Skate Parkiem codziennie w godzinach 22:00-6:00 przez jednego pracownika ochrony.
6) Ośrodek Sportowy Kolejarz ul. Alfreda 1 codziennie w godzinach 22:00-6:00 przez jednego pracownika ochrony.
7) Stadion Miejski ul. Bukowa 1A codziennie w godzinach 6:00-14:00 przez jednego pracownika ochrony oraz w godzinach 14:00-22:00 i 22:00-6:00 przez dwóch pracowników ochrony na zmianie.
8) Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16 codziennie w godzinach 22:00-6:00 przez jednego pracownika ochrony.
9) Ośrodek Sportowy Asnyka ul. Asnyka codziennie w godzinach 22:00-6:00 przez jednego pracownika ochrony.
10) Lodowisko Murcki ul. Bielska 1A codziennie w godzinach 22:00-6:00 przez jednego pracownika ochrony.
11) Ośrodek Tenisowy ul. Szopienicka 70 w soboty, niedziele i święta w godzinach 22:00-6:00 przez jednego pracownika ochrony.
12) Lodowisko sezonowe I zlokalizowane na terenie miasta Katowice w miesiącach: XII.2022 r. oraz I-III.2023r. codziennie w godzinach 22:00-6:00 przez jednego pracownika ochrony.
13) Ośrodek Sportowy Gliwicka ul. Gliwicka 214 sezonowo w okresie VII-VIII.2023
14) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna ul. Nasypowa 65 sezonowo w okresie VI-IX.2023.
15) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla ul. Żeliwna 26D sezonowo w okresie VI-VIII.2023.
3. Wykonawca do realizacji usługi ochrony skieruje 50 (pięćdziesiąt) osób pełniących funkcje pracownika ochrony, posiadających uprawnienia pracownika ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22.08.1997 roku o ochronie osób i mienia, a także zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U.2020.1320 ze zm) oraz 12 (dwanaście) osób pełniących funkcje pracownika ochrony, posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia, a także zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
4. Wykonawca do realizacji usługi skieruje dwie (2) osoby pełniące funkcję koordynatora ochrony, posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia, a także minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku koordynatora ochrony.
5. Usługa ochrony będzie realizowana przez pracowników ochrony posiadających w momencie przystąpienia do pracy, umiejętności obsługi systemów monitoringu, PPoż, oświetlenia oraz inne umiejętności niezbędne na danym stanowisku pracy na obiekcie Zamawiającego.
6. Zaangażowane osoby mogą przystąpić do pracy po zapoznaniu się z warunkami obiektu i odbyciu instruktażu w zakresie obsługi systemów: przeciwpożarowych, monitoringu, oświetlenia oraz innych w obecności kierownika obiektu.
7. Ochrona mienia powinna być również wykonywana w razie konieczności, przez co najmniej dwuosobowy zmotoryzowany patrol interwencyjny wyposażony w łączność telefoniczną z czasem dojazdu na każdy z obiektów Zamawiającego nieprzekraczającym 10 minut przez całą dobę. Patrol interwencyjny musi na wezwanie podjąć interwencję. Koszt patrolu interwencyjnego uwzględniony jest w cenie za roboczogodzinę pracownika ochrony.
8. W przypadku następujących obiektów:
1) Wodny plac zabaw ul. Pułaskiego,
2) Wodny plac zabaw w rejonie ulic Biedronek/Radockiego,
3) Wodny plac zabaw ul. Ułańska,
4) Ośrodek Sportowy Słowian ul. 1 Maja 99
5) Hala Sportowa Józefowska ul. Józefowska 40
6) Boisko Sportowe Rapid ul. Jana Nepomucena Stęślickiego 6
7) Boiska Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego 96C wraz z budynkiem
8) Ośrodek Sportowy Hetman ul. Siwka 6
Zamawiający będzie sprawował kontrolę zainstalowanych systemów monitoringu i w razie uzasadnionego przypadku, będzie wzywał patrol interwencyjny Wykonawcy.
9. W związku z sezonowym otwarciem obiektów planowana jest dodatkowa ochrona wg poniższej informacji:
1) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna ul. Nasypowa 65 ochrona w okresie VI-IX.2023
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 przez kwalifikowanego pracownika ochrony, w soboty i niedziele w godz. 9.30-17.30 przez kwalifikowanego pracownika ochrony oraz w godzinach 10.30-18.30 przez kwalifikowanego pracownika ochrony,
2) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla ul. Żeliwna 26D ochrona w okresie VI-VIII.2023 codziennie w godz. 9.00-17.00 przez kwalifikowanego pracownika ochrony i w godz. 10.00-18.00 przez kwalifikowanego pracownika ochrony,
3) Ośrodek Sportowy Gliwicka ul. Gliwicka 214 ochrona w okresie VII-VII.2023 codziennie w godz. 10.00-18.00 przez kwalifikowanego pracownika ochrony,
4) Lodowisko Murcki ulica Bielska 1A ochrona w okresie IV-VIII w godz. 14.00-22.00 oraz w okresie VI-VIII w godzinach 6.00-14.00.
5) ochrona w dniu 24.12.2022 roku w godzinach 14.00-22.00 na następujących obiektach:
a) Ośrodek Sportowy Gliwicka ulica Gliwicka 214
b) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna ulica Nasypowa 65
c) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla ulica Żeliwna 26d
d) Ośrodek Sportowy Hetman ulica Siwka 6.
Dodatkowa ochrona będzie wykonywana w zależności od potrzeb Zamawiającego, w ramach ogólnej liczby godzin ochrony. Po uzyskaniu pisemnego zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uruchomienia ochrony dodatkowej. Rozliczenie nastąpi w oparciu o zawartą umowę.
10. Zamawiający zastrzega, że zmianie może ulec godzinowy czas trwania ochrony na obiektach w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz, że w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego, w szczególności objęcie nowego obiektu nastąpi podjęcie ochrony tego obiektu, rezygnacja z ochrony w całości/i lub częściowo, przy czym ogólna liczba godzin ochrony stanowi maksymalną ich liczbę.
11. Obsadę służby ochrony w każdym przypadku stanowią pracownicy ochrony fizycznej zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, posiadający legitymacje pracownika ochrony fizycznej i/lub kwalifikowanego pracownika ochrony, niekarani, posiadający jednolite umundurowanie z logo wykonawcy i wyposażeni w środki łączności oraz spełniający wszystkie stosowne wymogi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-01 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu następujących kryteriów:
W zakresie części A:
1) Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następujących kryteriach:
Łączna cena brutto oferty - 60%
Doświadczenie koordynatora ochrony - 40%
2) Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert:
a) Cena - dla oceny poszczególnych ofert w kryterium cena ofertowa zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny oferty badanej z najniższą spośród cen przedstawionych przez wykonawców. Jako cenę przyjmuje się wartość brutto podaną w formularzu ofertowym.
Punkty w kryterium cenowym będą liczone według wzoru:
 C pkt = cena najtańszej oferty x 60 pkt/cena badanej oferty
 C pkt - suma punktów za kryterium „cena”. Maksymalna liczna punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 60. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Doświadczenie koordynatora
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium oceny ofert, jeśli do realizacji zamówienia skieruje dwie (2) osoby pełniące funkcję koordynatora ochrony, z których każda posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia, a także minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku koordynatora ochrony.
Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie złożonej przez wykonawcę w pkt 2 ppkt 8 formularza oferty (zał. nr 2A do swz) informacji dotyczącej kwalifikacji oraz doświadczenia skierowanych do realizacji zamówienia osób na stanowisko koordynatora ochrony.
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
Doświadczenie koordynatora ochrony:
2 lata = 0 pkt, 3-6 lat = 5 pkt, 7-10 lat = 10 pkt, 11 lat i więcej = 20 pkt.
W przypadku, kiedy Wykonawca wskaże doświadczenie w niepełnych latach (np. ilość lat i miesięcy – zamawiający przyzna punkty odpowiednio dla pełnej ilości lat, zaokrąglając w dół.)
Każdy z dwóch koordynatorów może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Łącznie, zatem Wykonawca może otrzymać 40 pkt w tym kryterium.
Oferta Wykonawcy, który nie zadeklaruje skierowania do realizacji zamówienia osób posiadających ww kwalifikacje oraz doświadczenie, a także w przypadku wskazania tylko jednego koordynatora ochrony będzie podlegała odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie koordynatora ochrony

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca zapewni konwojowany transport wartości pieniężnych w dniach oraz godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 2016.793), Ustawą z dnia 22.08.1997 roku
o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2021.1995).
2. Usługa konwoju wartości pieniężnych będzie wykonywana przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, niekaranych. Konwojenci powinni posiadać legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, jednolite umundurowanie z logo Wykonawcy oraz powinni być wyposażeni w środki łączności oraz spełniający wszystkie stosowne wymogi.
3. Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pojazdem do konwoju gotówki. Pojazd winien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 2016.793).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi konwojowanego transportu wartości pieniężnych w dniach i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego, o czym każdorazowo Zamawiający powiadomi Wykonawcę dzień przed planowanym konwojem.
5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną nieograniczoną odpowiedzialność za konwojowane pieniądze od chwili pobrania ich z obiektów opisanych poniżej do złożenia w wrzutni lub w banku.
6. Konwojenci przydzieleni do ochrony transportu powinni być wyposażeni w wewnętrzne i zewnętrzne środki łączności. Konwojowana będzie kasjerka lub inny pracownik Zamawiającego przewożący wartości pieniężne w ilości nieprzekraczającej 0,2 jednostki obliczeniowej wg wyżej wymienionych przepisów.
7. Szczegóły dotyczące konwojowania jak: godziny rozpoczęcia transportów, ilości transportów w okresie kalendarzowym (tygodniu/miesiącu), wskazanie dni tygodnia itp. zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.
8. Sugerowane godziny rozpoczęcia konwojów: 8:30-10:30.
9. Konwoje będą wykonywane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku. Wykonawca po uzyskaniu informacji o konwoju określi drogi/ulice, jakimi będzie się poruszał wykonując w danym dniu konwój.
10. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia samochodu na żądanie Zamawiającego w czasie i miejscu uzgodnionym przez umawiające się strony. Wszelkiego rodzaju informacje związane z transportem mają charakter poufny.
11. Ochrona transportu pieniędzy odbywać się będzie przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony samochodem przystosowanym do konwoju gotówki z następujących miejsc/punktów na terenie miasta Katowice:
1) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Bugla ul. Żeliwna 26D
2) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Rolna ul. Nasypowa 65
3) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole ul. Wczasowa 8
4) Kemping 215 przy ul. Trzech Stawów 23
5) Boisko Sportowe Rapid ul. Steślickiego 6
6) Ośrodek Sportowy Słowian ul. 1 Maja 99
7) Ośrodek Sportowy Szopienice ul. 11 Listopada 16
8) Ośrodek Sportowy Kolejarz ul. Alfreda 1
9) Ośrodek Sportowy Hetman ul. Siwka 6
10) Ośrodek Tenisowy ul. Szopienicka 70
11) Ośrodek Sportowy Podlesianka ul. Sołtysia 25.
Konwoje każdorazowo rozpoczynać się będą w siedzibie MOSiR Katowice tj. ulica Zofii Nałkowskiej 10A.
Po odbiorze gotówki w punktów, konwój uda się do banku na terenie miasta Katowice i wróci do siedziby MOSiR lub konwój uda się do wrzutni na terenie lodowiska Jantor przy ul. Z. Nałkowskiej 11.
Adres placówki banku zostanie podany wybranemu Wykonawcy.
12. Zamawiający w opisanym zakresie planuje łącznie 30 konwojów w trakcie trwania umowy i odbiór gotówki z miejsc/punktów opisanych w pkt 11 wg następującego podziału:
1) Dziewięć konwojów z miejsc opisanych ppkt 2-11, raz w miesiącu w okresie XII.2022,
I-VI.2023, X-XI.2023
2) Cztery konwoje z miejsc opisanych w ppkt.1-11 w okresie VII, VIII, IXx2,
3) Sześć konwojów z miejsc opisanych w ppkt. 1-4 i 10 w okresie VIx2, VIIx3, VIII,
4) Jedenaście konwojów z miejsc opisanych w ppkt. 1,2,3,4,10 w okresie VI-VIII.
13. Ustalenie terminów oraz punktów odbioru gotówki dokonywane będzie każdorazowo dzień przed planowanym konwojem przez Głównego Księgowego, jego zastępcę lub innego upoważnionego pracownika Zamawiającego. Adres placówki banku zostanie podany Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości konwojów lub wprowadzenia dodatkowego konwoju w ramach opisanych powyżej punktów odbioru. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za faktycznie wykonane konwoje.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-01 do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zamówienia zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następujących kryteriach:
Łączna cena brutto oferty - 60%
Dysponowanie samochodem przystosowanym do konwoju gotówki - 40%
2) Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert:
a) Cena - dla oceny poszczególnych ofert w kryterium cena ofertowa zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny oferty badanej z najniższą spośród cen przedstawionych przez wykonawców. Jako cenę przyjmuje się wartość brutto podaną w formularzu ofertowym.
Punkty w kryterium cenowym będą liczone według wzoru:
 C pkt = cena najtańszej oferty x 60 pkt/cena badanej oferty
 C pkt - suma punktów za kryterium „cena”. Maksymalna liczna punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 60. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Dysponowanie samochodem przystosowanym do konwoju gotówki.
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium oceny ofert za dysponowanie więcej niż jednym pojazdem przystosowanym do konwoju gotówki. Pojazd powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
(Dz. U. z 2016 poz. 793).
Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie złożonej przez wykonawcę w pkt 2 ppkt 8 formularza oferty (zał. nr 2B do swz) informacji dotyczącej posiadanych przez Wykonawcę pojazdów.
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
1 pojazd = 0 pkt, 2 pojazdy i więcej = 40 pkt.
Oferta Wykonawcy, który nie zadeklaruje posiadania pojazdu będzie podlegała odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska najwyższą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych kryteriów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą oceną w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli w sposób opisany powyżej nie można dokonać wyboru oferty, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie samochodem przystosowanym do konwoju gotówki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej, oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy zobowiązani będą spełnić warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
W zakresie części A oraz części B: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22.08.1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2021.1995).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
W zakresie części A:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę ochrony fizycznej obejmującą co najmniej 10 (dziesięć) różnych obiektów w różnych lokalizacjach (przez jedną lokalizację rozumie się jeden adres pocztowy) w ramach jednej umowy przez okres minimum 6 (sześciu) miesięcy.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 62 osobami, które skieruje do realizacji umowy. Zamawiający wymaga, aby 50 osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadało uprawnienia pracownika ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22.08.1997 roku o ochronie osób i mienia, a także były zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U.2020.1320 ze zm) oraz aby 12 osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadało uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 22.08.1997 roku o ochronie osób i mienia, a także były zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
W zakresie części B:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę konwojów gotówki, realizowaną na podstawie umowy trwającej przez okres minimum 6 (sześciu) miesięcy.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 4 osobami, które skieruje do realizacji umowy. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadały uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22.08.1997 roku o ochronie osób i mienia, a także były zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.
W przypadku złożenia oferty zarówno na część A jak i B, Zamawiający dopuszcza, aby wskazane usługi ochrony fizycznej oraz konwój gotówki realizowane były w ramach jednej umowy.
W przypadku, gdy wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia, jako członek konsorcjum, winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która odpowiada zakresowi określonemu przez zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Aktualna koncesja:
W zakresie części A oraz w zakresie części B:
aktualna koncesja wydana przez przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22.08.1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2021.1995).
2) Wykaz usług wykonanych:
W zakresie części A oraz w zakresie części B:
Wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi są wykonane należycie lub są wykonywane należycie. Wzór usług stanowi załącznik nr 4A oraz 4B do SWZ – należy złożyć właściwy załącznik w zależności od tego, na którą część postępowania składana jest oferta.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykaz powinien zawierać: imię i nazwisko, informacje na temat posiadanych uprawnień, numer uprawnień oraz wskazanie podstawy dysponowania. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5A oraz 5B do SWZ – należy złożyć właściwy załącznik w zależności od tego, na którą część postępowania składana jest oferta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) Formularz oferty dotyczący części zamówienia, na którą jest składana oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2A do SWZ w zakresie części A zamówienia tj. usługa ochrony fizycznej osób i mienia i w załączniku 2B do SWZ w zakresie części B zamówienia tj. usługa konwojów środków pieniężnych.
2) Oświadczenie wykonawcy i (jeśli dotyczy) oświadczenie podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawca o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z wykonawców.
3) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do SWZ.
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, (jeśli dotyczy). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (jeśli dotyczy). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, (jeśli dotyczy).Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
7) Pełnomocnictwo obejmujące swoim zakresem umocowanie do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
8) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9) Informacje dotyczące wykonawcy – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełniania wymogów RODO i podwykonawców oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Oświadczenie to składane jest na druku oferty zał. nr 2A i zał. nr 2B do swz.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej samej formie, jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa. Dopuszcza się również złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, musi spełniać, co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zrealizuje on usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4) Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w części A zamówienia w przypadku:
a) podjęcia ochrony nowego obiektu usytuowanego na terenie miasta Katowice w przypadku objęcia przez Zamawiającego tego obiektu.
b) zmiany wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie. Zmiana, o której mowa może nastąpić jedenastokrotnie w całym okresie trwania umowy.
c) zmiany danych dotyczących Wykonawcy.
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w części B zamówienia w przypadku:
a) zmiany wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie. Zmiana, o której mowa może nastąpić czterokrotnie w całym okresie trwania umowy.
b) zmiany samochodów, o których mowa w § 1 ust. 7 umowy lub wprowadzenia nowych, pod warunkiem, że spełniają one wymagania i warunki określone w swz.
c) zmiany danych dotyczących Wykonawcy.
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Niezależnie od podstaw wykluczenia, o których mowa powyżej, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wykluczeniu z udziału w postępowaniu podlega:
1) wykonawca oraz uczestnik konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawca oraz uczestnik konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na wyżej wskazanej podstawie, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt a) Pzp w związku z art. 7 ust. 3 ustawy.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
4. W celu potwierdzania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuję się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 110 ze zm) art. 68 ust. 3 Wykonawca winien zapewnić łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zamówienia w wysokości co najmniej 10%.
6. Podwykonawstwo: opisane w SWZ
7. Udostępnienie zasobów-opisane w SWZ
8. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa- opisane w SWZ
9. Pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów postępowania w tym SWZ wraz z załącznikami można uzyskać pod adresem: https://mosir-katowice.ezamawiajacy.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.