eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Lubelski › Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie LubelskimOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OSTRÓW LUBELSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020167

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-110

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8520003

1.5.8.) Numer faksu: 81 8520642

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ostrowlubelski@lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f039cb7-1a15-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375236

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036982/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303896/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PUI-271.1.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania: Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim.
2 Zakres inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku, w którym mieścić się będzie
przedszkole, żłobek oraz sale lekcyjne dla szkoły podstawowej. Budynek będzie
miał II kondygnacje. Łączna ilość oddziałów żłobka: 2 Łączna ilość oddziałów
przedszkola: 6. Budynek połączony będzie z istniejącą szkołą podstawową. W
budynku znajdować się będzie również kuchnia do przygotowania posiłków oraz
stołówka i miejsca parkingowe dla rodziców. W ramach zadania zostaną również
ocieplone ściany fundamentowe szkoły oraz wykonane mniejsze roboty
budowlane w szkole podstawowej.
Projektowany budynek przedszkola:
Kubatura brutto części nadziemnej/podziemnej: 33500,00 m3/1650 m3
Powierzchnia całkowita części nadziemnej/ podziemnej: 1565,00 m2/295,00 m2.
3. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje:
1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalnoużytkowym
– dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej:
a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego -
w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na
płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
b) projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia opracowane
zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w
formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
c) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
- w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na
płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego –
w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na
płycie CD/DVD (2 egzemplarze).
2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń
Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;
3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z
Prawa budowlanego),
4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji
Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1a do
SWZ;
5) wykonanie obsługi geodezyjnej;
6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45314310-7 - Układanie kabli

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14850000 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.