eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Lubelski › Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie LubelskimOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OSTRÓW LUBELSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020167

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-110

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 8520003

1.5.8.) Numer faksu: 81 8520642

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ostrowlubelski@lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f039cb7-1a15-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303896

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036982/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://miniportal.uzp.gov.pl,
ostrowlubelski@lubelskie.pl, inwestycje@ostrowlubelski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
w zakresie merytorycznym: Pan Radosław Iwanek, tel. 81 8520043, email: inwestycje@ostrowlubelski.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET
Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub
Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być
ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu
TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w
formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części
sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego
wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje
Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP
w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek
internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Pozostała treść znajduje się w Rozdziale nr 11 SWZ: INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim, prowadzonym w trybie
podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. 5) obowiązek podania przez Wykonawcę
danych osobowych bezpośrednio go
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez
Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są
wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUI-271.1.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach
zadania: Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ostrowie Lubelskim.
2 Zakres inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku, w którym mieścić się będzie
przedszkole, żłobek oraz sale lekcyjne dla szkoły podstawowej. Budynek będzie
miał II kondygnacje. Łączna ilość oddziałów żłobka: 2 Łączna ilość oddziałów
przedszkola: 6. Budynek połączony będzie z istniejącą szkołą podstawową. W
budynku znajdować się będzie również kuchnia do przygotowania posiłków oraz
stołówka i miejsca parkingowe dla rodziców. W ramach zadania zostaną również
ocieplone ściany fundamentowe szkoły oraz wykonane mniejsze roboty
budowlane w szkole podstawowej.
Projektowany budynek przedszkola:
Kubatura brutto części nadziemnej/podziemnej: 33500,00 m3/1650 m3
Powierzchnia całkowita części nadziemnej/ podziemnej: 1565,00 m2/295,00 m2.
3. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje:
1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalnoużytkowym
– dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej:
a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego -
w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na
płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
b) projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia opracowane
zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w
formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
c) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
- w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na
płycie CD/DVD (2 egzemplarze);
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego –
w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na
płycie CD/DVD (2 egzemplarze).
2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń
Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;
3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z
Prawa budowlanego),
4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji
Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1a do
SWZ;
5) wykonanie obsługi geodezyjnej;
6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45314310-7 - Układanie kabli

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podano w Rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa w zakresie:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej jedną robotę budowlaną, która:
a) polegała na budowie lub przebudowie budynku, a w jej zakres wchodziło wykonanie lub wymiana instalacji: CO, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej,
b) miała wartość minimum 2 000 000,00 zł. brutto (dwa miliony
złotych).
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia
i skierują do jego realizacji:
W zakresie projektowania:
a) minimum jedną osobą (projektant w branży konstrukcyjnobudowlanej)
posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do projektowania w zakresie objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,
b) minimum jedną osobą (projektant w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych których zakres uprawnia go do projektowania w zakresie objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania równoważne do wyżej wskazanych,
c) minimum jedną osobą (projektant w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych których zakres uprawnia go do projektowania w zakresie objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do projektowania
równoważne do wyżej wskazanych,
W zakresie wykonywania robót:
d) min. jedną osobą (Kierownik budowy w branży konstrukcyjnobudowlanej)
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
e) min. jedną osobą (Kierownik robót w branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
f) min. jedną osobą (Kierownik robót w branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres
i wartość robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek
udziału w postępowaniu.
2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane
przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na
dzień publikacji ogłoszenia.
3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla
osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów
wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
(nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z
przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie
ich nadania.
4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w
pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem
państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117),, która nabyła
kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie,
równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019
r. poz. 1117).
5) Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby do projektowania
lub kierowania robotami w wielu branżach pod warunkiem
posiadania stosownych uprawnień.
6) Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8) Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.
1. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia
wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do
warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z
Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Lubartowie Oddział w Ostrowie Lubelskim
Nr rachunku: 11 8707 1032 0400 0811 2004 0003
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy PUI-271.1.3.2022”
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna
zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia
………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w
gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach
zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów
załącznika nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w kwocie 500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych).
2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności.
3. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nie później niż w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do której
Wykonawca dołączy dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 9.
4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
5. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone zgodnie z
postanowieniami § 5. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu całości zamówienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty zaliczki.
8. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
1) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancji bankowych;
3) gwarancji ubezpieczeniowych;
4) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości;
9. Zabezpieczenie musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu.
10. Dokument gwarancji/poręczenia wymaga akceptacji Zamawiającego przed jego podpisaniem przez gwaranta/poręczyciela.
11. Dokument gwarancji/poręczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadać tłumaczenie przysięgłe na język polski
12. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają prawu polskiemu, spory będą rozstrzygane przez polski sąd.
13. Zamawiający nie dokona wypłaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umową lub przepisami ustawy Praw zamówień publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.
14. Dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki musi zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty na rzecz zamawiającego kwoty zaliczki na żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczył przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umową.
15. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, że umowa została wykonana należycie.
16. W przypadku zmiany umowy polegającej na przedłużeniu terminu wykonania świadczenia wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest – przed podpisaniem aneksu
- wnieść nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzględniający nowy termin wykonania świadczenia i dokonania odbioru wykonanych robót.
17. Brak wykonania zobowiązania wskazanego w ust. 1

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1,
może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą
należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1,
może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych;
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1,
może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na
usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego
wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu
realizacji;
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1,
może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie
robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych
organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1;
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1,
może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i
powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich
wystąpieniem,
6) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1,
może nastąpić w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych,

cd. w sekcji "pozostałe informacje".

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. 7.4) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania:
7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na
termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub
sposób jej wykonywania,
8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających
ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł
finansowania inwestycji objętej niniejszą umową,
9) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu
wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do
zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie
składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych
przepisów;
10) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu
wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności
wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej.
11) zmiana wysokości wynagrodzenia wypłaconego w poszczególnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne będzie
dostosowanie tych wysokości od warunków wynikających z promesy BGK w celu zapewnienia zgodności z umowy z treścią tej promesy.
12) zmiana umowy poprzez zastąpienie zaliczki płatnością częściową po
wykonaniu robót o wartości odpowiadającej kwocie przewidywanej zaliczki jeśli wykonawca złoży wniosek o rezygnację z zaliczki.
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących
okolicznościach:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy
czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie,

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu pozostała treść znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ - Umowa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.