eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego: BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LIPKACH WIELKICH - GMINA SANTOKOgłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego:

BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LIPKACH WIELKICH - GMINA SANTOK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gorzowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pankiewicza 5-7

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatgorzowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatgorzowski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.bip.powiatgorzowski.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego:

BUDOWA INTERNATU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LIPKACH WIELKICH - GMINA SANTOK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a895606-fc42-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022913/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lipkach Wielkich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238750/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRS.272.13.2022.TCz

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3577235,77 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie kompleksowe wykonanie budowy Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich – gmina Santok.
Obiekt znajdować się będzie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich przy ulicy Szosowej 109 i będzie stanowić zaplecze mieszkalno-socjalne dla dzieci, które będą uczęszczać do w/w SOSW w Lipkach Wielkich. Projektowany internat wraz z infrastrukturą będzie zlokalizowany na działce nr 206/27 (SOSW) oraz na fragmencie działki nr ewid. 206/9 należącej obecnie do gminy Santok.
Planowane zamierzenie inwestycyjne ma na celu rozwój i poprawę infrastruktury placówki poprzez budowę internatu składającego z 16 pokoi mieszkalnych (dla wychowanków oraz wychowawców) oraz pokój chorych.
Przedmiot zamówienia obejmuje również zagospodarowanie terenu przyległego (w tym budowę dojść, dojazdów, parkingów zewnętrznych, wiaty śmietnikowej, zagospodarowanie zieleni oraz budowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej) i zabezpieczenie placu budowy oraz najbliższego otoczenia dla potrzeb Wykonawcy oraz jego zagospodarowanie po zakończeniu robót, uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń na transport od zarządców dróg na czas wykonywania prac, utylizację odpadów i innych zgód i pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zbyt wysoka cena oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.