eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › Sukcesywna dostawa oleju napędowego wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 5000 litrów.Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju napędowego wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 5000 litrów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061562710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 2

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-050

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk.piaski@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukpiaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 5000 litrów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4dde3180-4308-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375021

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00266073/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego wraz z użyczeniem zbiornika o pojemności 5000 litrów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu (poprzez miniPortal Wykonawca wybiera ikonę Formularz do komunikacji, gdzie zostaje przekierowany na ePuap). Klucz niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny w miniPortalu. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej j opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika systemu” dotyczącej miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. SZCZEGÓŁY W SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości 150 000 litrów do zbiornika o pojemności 5000 litrów znajdującego się przy siedzibie Zamawiającego w miejscowości ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski.
2. Zamawiający wymaga od wykonawcy:
1) Dostarczenia oleju napędowego w ilości 150 000 l wraz z zainstalowaniem zbiornika o pojemności 5000 l.
2) Terminy i ilości dostaw oleju napędowego będą każdorazowo określane przez zamawiającego telefonicznie lub mailem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Przewiduje się jednostkowe tankowania oleju w ilości od 2000 do 5000 litrów. Dostawa powinna nastąpić nie później niż do godziny 1400. Zamawiający określa terminy przyjęć dostaw w sposób następujący: dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 700 do 14 00). Ilość dostarczonego paliwa będzie ustalana przy przyjęciu temperatury referencyjnej paliwa 150 C na podstawie wydruku z drukarki autocysterny. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający wymaga od wykonawcy każdorazowego przedłożenia wymaganego świadectwa jakości dostarczonego oleju.
3) Dostarczane paliwo musi spełniać wymogi normy PN - EN 590: 2013-12E „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1680). Szacunkowa ilość paliwa może ulec zmianie. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń wykonawcy.
4) Dostawy i zainstalowania zbiornika na olej napędowy o którym mowa w ustępie 1 w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp.
z o.o. ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski. Zbiornik zostanie oddany Zamawiającemu do używania na czas trwania umowy i zainstalowany na jeden dzień przed terminem pierwszej dostawy.
5) Aby zbiornik na olej napędowy posiadał :
a) Certyfikat CE
b) Pozytywną opinię przeciwpożarową
c) Pozytywną opinię Inspektora Ochrony Środowiska
d) Pozytywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego
e) Dwupłaszczową konstrukcję
6) Wyposażenie zbiornika :
a) Dystrybutor o wydajności min. 30 l/min
b) Przepływomierz cyfrowy z licznikiem ilośći ON pobranego i zatankowanego
c) Funkcję kalibracji
d) Czujnik aktualnego poziomu ON
e) Czujnik przecieku między płaszczami zbiornika
f) Automatyczne urządzenie nalewające z elastycznym przewodem o długości min. 6 mb
g) Wyjście wlewowe do napełnienia zbiornika
h) Odpowietrznik
i) Przyłącze uziemienie

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44611410-3 - Zbiorniki do przechowywania oleju

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: upust

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym –ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne /tj. Dz.U z 2017 r., poz. 220 / ważną przez cały okres realizacji zamówienia.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa następujący warunek:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z swz

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z swz

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany w umowie mogą nastąpić tylko za zgodą Wykonawcy i Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy na warunkach jak poniżej:
a) zmiana cen za paliwo w przypadku zmiany cen paliw przez producenta
b) zmiana stawki podatku VAT

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne z tytułu zakupu paliwa przez Zamawiającego w okresie objętym umową tj. do dnia w którym umowa przestaje obowiązywać.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Formularza dostępnego na ePUAP, (Dane odbiorcy: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., adres skrzynki ePUAP: /ZUKPiaski/SkrytkaESP) uprzednio zaszyfrowaną za pomocą miniPortal - w nieprzekraczalnym terminie 11.10.2022 do godz. 12:00.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.