eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › Wyk.rob.bud. i prac kon.dot.rem.elewacji i rob. pol.na wymianie pokrycia dach.bud.Przed.Pub. nr 2, w ram. realiz.zad. in. pn.:"Odnow.elewacji wraz z wym. pok.dach. w Przedszkolu Pub. nr 2" w Dzierżon.Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wyk.rob.bud. i prac kon.dot.rem.elewacji i rob. pol.na wymianie pokrycia dach.bud.Przed.Pub. nr 2, w ram. realiz.zad. in. pn.:„Odnow.elewacji wraz z wym. pok.dach. w Przedszkolu Pub. nr 2” w Dzierżon.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Dzierżoniów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: +487464508802

1.5.8.) Numer faksu: +487464508882

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.dzierzoniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/, https://bip.um.dzierzoniow.pl/, https://dzierzoniow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyk.rob.bud. i prac kon.dot.rem.elewacji i rob. pol.na wymianie pokrycia dach.bud.Przed.Pub. nr 2, w ram. realiz.zad. in. pn.:„Odnow.elewacji wraz z wym. pok.dach. w Przedszkolu Pub. nr 2” w Dzierżon.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1af63c96-42fc-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013496/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/,

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej eZamawiajacy, tj.: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na
Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Zamawiający określił dopuszczalne formaty przesyłanych danych w SWZ tj. plików o wielkości do 2 GB. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .rtf .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane na Platformie w zakładce „Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych” pod adresem internetowym https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/. Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej. Oferta wraz z załącznikami musi zostać w ogólnie przyjętych formatach danych i złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym albo podpisem zaufanym pod
rygorem nieważności. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi
być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Danych jest Gmina Miejska Dzierżoniów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 645 0800; Inspektor Ochrony Danych -
Kontakt: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, ul. Rynek 1, pok. 22 tel. 74 645 0808, e-mail: inspektorodo@um.dzierzoniow.pl; Będziemy przetwarzać
Twoje dane w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia i realizacji umowy, Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie: 1. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 2. Ustawy z dnia11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy 3. Ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych. W przypadku wyboru najkorzystniejszej
oferty również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy; Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt lub przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze źródeł zewnętrznych wynikający z odrębnych przepisów prawa;Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; Odbiorcy Twoich danych - Twoje dane osobowe w postaci nazwy/imienia i
nazwiska oraz adresu prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać udostępnione:- w Biuletynie Zamówień Publicznych / w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,- na Platformie Zakupowej eZamawiający, -w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
w Dzierżoniowie,- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu,-organom upoważnionym na mocy przepisów prawa,- wykonawcom świadczącym
usługi na rzecz Zamawiającego, min. firma Market Planet Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.-dostawca platformy zakupowej do obsługi zamówień publicznych.Ponadto po zawarciu umowy w/w dane mogą zostać udostępnione każdej osobie, która wystąpi z wnioskiem o ich udostępnienie w trybie dostępu do informacji publicznej (jeśli nie będą zachodziły przesłanki wyłączające); Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - Przysługują Ci, w sytuacjach określonych prawem, następujące prawa
związane z przetwarzaniem danych osobowych:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Ci:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI-1.271.62.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich dotyczących remontu elewacji i robót polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku Przedszkola Publicznego nr 2, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2” w Dzierżoniowie.
1) Zakres przedmiotu zamówienia, dotyczy wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich związanych z:
a) remontem elewacji budynku wraz z wymianą obróbek blacharskich, w tym rynien i rur spustowych oraz wykonaniem pionowej instalacji odgromowej. Zamawiający rezygnuje z wykonania robót dotyczących uzupełnienia terenu z podbudowy z tłucznia i kostki betonowej po zdemontowanym tarasie a wskazanych w przedmiarze w poz. od 27 do 30.
b) remontem/wymianą pokrycia dachowego z blachy i papy na nowe pokrycie z blachy płaskiej i papy termozgrzewalnej wraz z wymianą instalacji odgromowej na dachu, w oparciu o posiadane przez Zamawiającego dokumentacje projektowe dla których zostały wydane: - decyzja pozwolenia na budowę nr 1301/2019 z dnia 16.12.2019r. i decyzje DWKZ nr 1283/2019 z dnia 02.10.2019r. i 1597/2021 z dnia 16.12.2021r. zezwalające na prowadzenie prac przy zabytku,
- decyzja pozwolenia na budowę nr 497/2022 z dnia 13.09.2022r. i decyzja DWKZ nr 1014/2022 z dnia 08.08.2022r. zezwalająca na prowadzenie prac przy zabytku. Roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania przedszkola. Roboty uciążliwe i emitujące zbyt duży hałas należy wykonywać po uprzednim ustaleniu sposobu i czasu ich wykonania z dyrektorem
Przedszkola. Roboty mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.30.
Dopuszcza się zmianę godzin pracy po uprzednim ich ustaleniu z dyrektorem Przedszkola.
W przypadku konieczności wykonywania robót w sobotę ich wykonanie należy uzgodnić z dyrektorem Przedszkola.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został określony w:1. Projekcie budowlanym - "Remont elewacji Przedszkola nr 2 w Dzierżoniowie" – autor MBM Firma Konsultingowa – Projektowo-Badawczo-Budowlana Sp. z o.o.
2. Projekcie wykonawczym - Remont elewacji Przedszkola nr 2 w Dzierżoniowie" – autor MBM Firma Konsultingowa – Projektowo-Badawczo-Budowlana Sp. z o.o.
3. Programie prac konserwatorskich – autor Piotr Mikołajczak.
4. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Remont elewacji Przedszkola nr 2 w Dzierżoniowie" – autor MBM Firma Konsultingowa – Projektowo- Badawczo-Budowlana Sp. z o.o.
5. Przedmiarze robót, z wyłączeniem poz. od nr 27 do nr 30 - Remont elewacji Przedszkola nr 2 w Dzierżoniowie" – autor MBM Firma Konsultingowa – Projektowo-Badawczo- Budowlana Sp. z o.o., stanowiącym materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy.
6. Projekcie architektoniczno-budowlanym – remont dachu – autor Piotr Czech PLEAFY.
7. Projekcie technicznym – Remont dachu - autor Piotr Czech PLEAFY.
8. Projekcie wykonawczym – Remont dachu - autor Piotr Czech PLEAFY.9. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Remont dachu - autor Piotr Czech PLEAFY.
10. Ekspertyzie budowlanej – Remont dachu - autor Piotr Czech PLEAFY.11. Przedmiarze robót – Remont dachu - autor Piotr Czech PLEAFY, stanowiącym materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy.
3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót wskazanych w w/w dokumentacjach projektowych, w tym projektach budowlanych i wykonawczych, które są określone w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektów są równoważne i opisują przedmiot zamówienia.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych towarzyszących związanych z remontem elewacji i dachu. W przypadku ingerencji w obiekty przyległe należy uwzględnić ich naprawę, uzupełnienie itp.
5) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, należytą starannością, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, dokumentacją wymienioną w ust. 3 niniejszego paragrafu z uwzględnieniem
likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1.1.nie podlegają wykluczeniu,
1.1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca:
1.2.4.1. wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury i obejmujących swoim zakresem między innymi prace tynkarskie i renowację detali architektonicznych o wartości nie mniejszej niż 290 000 zł brutto każda.
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dachów pokrytych blachą płaską o powierzchni nie mniejszej niż 260 m2 każdy.1.2.4.2. skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby, umożliwiające realizację zamówienia
na odpowiednim poziomie jakości tj.:
- w zakresie nadzoru nad realizacją robót budowlanych osoby posiadające uprawienia do kierowania robotami budowlanymi:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które
wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA
(strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.). Uwaga! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
• warunek określony w pkt. 1.2.4.1. musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie) lub łącznie przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie w zakresie, w jakim będą wykonywać zamówienie.
• warunek określony w pkt. 1.2.4.2. zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek albo Wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami.
W odniesieniu do wyżej wymienionych warunków Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.1.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ), w którym wskażą które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do
spełnienia ww. warunku.
1.5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczania, warunek określony w pkt. 1.2.4.1. musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób 1.6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot
udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
1.7. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (wzór stanowi
załącznik nr 2 do SWZ). Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia, następującego podmiotowego środka dowodowego: Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt. 1.2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego - załącznik nr 8 do SWZ; (dokument ten składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiot udostępniający zasoby).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin
składnia ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami w
ramach konsorcjum, powyższy wykaz dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
b)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Ofertowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ. 2. Aktualne na dzień złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (stanowi załącznik nr 2 do
SWZ) w zakresie wskazanym w SWZ – każdy osobno spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) i podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. To samo dotyczy oświadczenia Wykonawcy o tym, że zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 ,5 ustawy Pzp.
3. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy / należy złożyć dokument potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru, W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana jest oferta (tj. w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
par 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 4. Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 4 do SWZ (o ile dotyczy). 6. W przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do wykazania w załączniku nr 3 do SWZ informacji o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ich firm, o ile są już znane. 7. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca
powinien w momencie ich przekazania wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem; c) Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika; d) Wykonawcy składają jedną ofertę, do której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ; e) Wykonawca winien przedłożyć dokumenty i
oświadczenia wymienione w rozdziale IV SWZ dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno w zakresie tam wskazanym; f) Oświadczenia i dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich; g) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
h) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wtedy powinni dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 5 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy, j) przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z Wykonawcą. Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie rodzaju, zakresu i warunków zmian zawarte są w § 19 wzoru umowy (stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://dzierzoniow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.Zamawiający wykluczy wykonawcę w
przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). Pełna nazwa zamówienia:Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich dotyczących remontu elewacji i robót polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku Przedszkola Publicznego nr 2, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2” w Dzierżoniowie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.