eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piasek › Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Kobiór w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2022-10-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Kobiór w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Panstwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - Nadleśnictwo Kobiór

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Kobiór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 141

1.5.2.) Miejscowość: Piasek

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-211

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: +4832 218 81 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kobior@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobior.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

josephine.proebiz.com/pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Kobiór w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19b0db4d-1740-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00176686/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Konserwacja dróg leśnych w roku 2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZG.270.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1848000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – remont cząstkowy z zastosowaniem kruszywa łamanego Obręb Kobiór
a) Remont cząstkowy – konserwacja nawierzchni dróg leśnych z zastosowaniem kruszywa łamanego wraz z wykonaniem sączków poprzecznych (SST 1) Do uzupełnienia wybojów i ubytków dróg należy zastosować kruszywo łamane – piaskowiec – ilość szacunkowa 3750 ton
b) Wymiana uszkodzonych przepustów pod drogami leśnymi i we wskazanych miejscach (SST 2) – ilość planowana – 108 m
c) Utrzymanie i kopanie rowów (SST 3) oraz prace godzinowe koparką

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 800000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – remont cząstkowy z zastosowaniem kruszywa łamanego Obręb Tychy i Pszczyna
a) Remont cząstkowy – konserwacja nawierzchni dróg leśnych z zastosowaniem kruszywa łamanego wraz z wykonaniem sączków poprzecznych (SST 1) Do uzupełnienia wybojów i ubytków dróg należy zastosować kruszywo łamane – piaskowiec – ilość szacunkowa 3440 ton
b) Wymiana uszkodzonych przepustów pod drogami leśnymi i we wskazanych miejscach (SST 2) – ilość planowana – 106 m
c) Utrzymanie i kopanie rowów (SST 3) oraz prace godzinowe koparką

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 700000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – uzupełnienie ubytków w nawierzchniach asfaltowych na drodze leśnej „Książęca”
Część 3 przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowych na drodze leśnej „Książęca”
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy użyciu emulsji 0,5kg/m2. Ilości szacowane:5751,5 m2, dopuszcza się nie wykonanie zamówienia do 40% zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 348000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 753731,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1666483,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 753731,7 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH DOMAX Arkadiusz Mika

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487

7.3.3) Ulica: Grabińska 8

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 753731,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 704974,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1481645,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 704974,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU DOMAX Arkadiusz Mika

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751383487

7.3.3) Ulica: Grabińska 8

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 704974,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 386041,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1006772,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 386041,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INFRAX sp z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6462954814

7.3.3) Ulica: Jedlińska 97

7.3.4) Miejscowość: Bojszowy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-220

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 386041,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.