eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › "Wykonanie i naprawa szlaków zrywkowych w Leśnictwie Sołonka w 2022 r".Ogłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Wykonanie i naprawa szlaków zrywkowych w Leśnictwie Sołonka w 2022 r".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO STRZYŻÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Strzyżów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690026812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mostowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/witamy

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzyzow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Wykonanie i naprawa szlaków zrywkowych w Leśnictwie Sołonka w 2022 r".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2af6a37f-0f15-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373187

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00240115/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 "Wykonanie i naprawa szlaków zrywkowych w Leśnictwie Sołonka w 2022 r".

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284191/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.1.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 218412,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa przedmiotu zamówienia:
"Wykonanie i naprawa szlaków zrywkowych w Leśnictwie Sołonka w 2022 r".
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został dodatkowo opisany w przedmiarach
robót (przedmiary stanowią załączniki nr 11 do SWZ).
Przedmiotem robót budowlanych jest "Wykonanie i naprawa szlaków zrywkowych w
Leśnictwie Sołonka w 2022 r". Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu
Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów.
Inwestorem zadania jest: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY
PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO STRZYŻÓW
OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH.
Ze względów logistycznych nie ma możliwości podzielenia zamówienia na części.
1. Wykonanie szlaku zrywkowego w oddziale 131c. Zamawiający, zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania kwotę 120600,00 złotych netto.
1. Karczowanie pni po ściętych drzewach.
2. Wykonanie rowów odprowadzających wodę przy szlaku zrywkowym.
3. Wykonanie przepustu (przejazd przez jar) z rury karbowanej z tworzywa sztucznego. Pozycja
obejmuje zakup, transport rury, wykonanie ławy z kruszywa oraz ułożenie rury i przykrycie
gruntem.
4. Poprawienie profilu podłużnego szlaku. Pozycja obejmuje: Usunięcie humusu poza szlak, na
odkład z rozplantowaniem. Odspojenie gruntu w miejscach przewyższeń, planowanej mijanki
oraz planowanego korytowania na fragmencie szlaku o obniżonej nośności, przemieszczenie
odspojonego gruntu w najniżej położone fragmenty szlaku zrywkowego na odległość do
100m, uformowanie nasypu i zagęszczenie walcem.
5. Wzmocnienie nawierzchni szlaku. Pozycja obejmuje: wykonanie koryta w gruncie rodzimym z
przepieszczeniem urobku w wykonywane zasypy, zakup, dowiezienie i rozplantowanie
kruszywa o frakcji 31,5-63 mm z nadaniem właściwego pochylenia poprzecznego wraz z
zagęszczeniem mechanicznym.
2. Naprawy szlaków zrywkowych. Zamawiający, zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie tego zadania kwotę 54130,00 złotych netto.
1. Karczowanie pni po ściętych drzewach.
2. Wykonanie rowów odprowadzających wodę przy szlaku zrywkowym.
3. Poprawienie istniejącego/profilowanie nowego szlaku zrywkowego.
4. Zakup, transport i ułożenie na szlaku zrywkowym zbrojonych płyt betonowych.
5. Wykonanie sączków z powierzonego drewna okrągłego.
6. Wykonanie wodospustów z powierzonego drewna okrągłego.
7. Wykonanie wyjazdu z brodu na potoku leśnym, obejmująca konieczność odspojenia gruntu
na odległość do 50 mb.
8. Wykonanie przepustu z rury karbowanej z tworzywa sztucznego. Pozycja obejmuje zakup,
transport rury, wykonanie ławy z kruszywa oraz ułożenie rury i przykrycie gruntem.
Zamawiający, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączna kwotę 174730,00 złotych netto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 207870,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 393353,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 207870,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: S-TRANS Piotr Świerczek, 38-471 Wojaszówka, Pietrusza Wola 10

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 684 210 28 79

7.3.3) Ulica: Pietrusza Wola 10

7.3.4) Miejscowość: Wojaszówka

7.3.5) Kod pocztowy: 38-471

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 207870,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.