eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Zakup elementów stanowiska laboratoryjnego do celów badawczych paliw kompozytowych na bazie węgla kamiennegoOgłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup elementów stanowiska laboratoryjnego do celów badawczych paliw kompozytowych na bazie węgla kamiennego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386888354

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leopolda 31

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-189

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@emag.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://emag.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badania naukowe i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup elementów stanowiska laboratoryjnego do celów badawczych paliw kompozytowych na bazie węgla kamiennego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61514698-090b-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

W ramach projektu „Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FH/ 03/ 07/ 22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Integralne komponenty podzespołów stanowiska

4.5.3.) Główny kod CPV: 38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.5.5.) Wartość części: 97216,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

B. Elementy do technologicznego pomiaru wielkości fizycznych

4.5.3.) Główny kod CPV: 38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.5.5.) Wartość części: 97216,67 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

C. Zestaw sit kompatybilnych z wstrząsarką Multiserw-Morek o średnicy sit 200mm

4.5.3.) Główny kod CPV: 38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

4.5.5.) Wartość części: 97216,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100122,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 100122,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100122,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marek Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marek Walczak „TECHLA”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241543998

7.3.3) Ulica: ul. Śląska 110

7.3.4) Miejscowość: Chrzanów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-500

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 100122,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-09-23

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13776,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13776,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13776,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marek Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marek Walczak „TECHLA”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241543998

7.3.3) Ulica: ul. Śląska 110

7.3.4) Miejscowość: Chrzanów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-500

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 81400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-09-23

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1599,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1599,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1599,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marek Walczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marek Walczak „TECHLA”

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241543998

7.3.3) Ulica: ul. Śląska 110

7.3.4) Miejscowość: Chrzanów

7.3.5) Kod pocztowy: 32-500

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1599 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-09-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.