eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznychOgłoszenie z dnia 2022-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006377177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Syreny 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-150

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: alebek@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpssyrena.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be89e8b9-0435-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373169

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00238542/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00265337/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.DAG.ZA. 260.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 162601,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych.
Przedmiot zamówienia ma na celu podniesienie efektywności energetycznej DPS-u przez różnicowanie zasilania elektrycznego z odnawialnych źródeł energii.
Lokalizacja przedmiotu zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej „Syrena”, 01-150 Warszawa, ul. Syreny 26.
Wymagana moc instalacji wykonanej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego musi się znajdować w przedziale od 47 do 50 kWp, przy montażu około 110 paneli (jest to tylko szacunkowa ilość paneli). Obecne miesięczne zużycie energii elektrycznej przez Zamawiającego ~20 000,00 kW, roczne ~250 000,00 kW.
Do zadań w ramach przedmiotu zamówienia należy m.in. audyt możliwości wykonania instalacji na płaskim dachu siedmiokondygnacyjnego budynku mieszkalnego o wysokości 25 m i powierzchni 675 m² z umieszczonymi kominami wentylacyjnymi i instalacją odgromową – sprawdzenie dopuszczalnego obciążenia dachu i jego wytrzymałości po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych, możliwości poprowadzenia przewodów do urządzeń pomiarowych znajdujących się w piwnicy, w rozdzielni elektrycznej, oraz umiejscowienia falownika.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 220000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 220000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 220000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eltrix Wielgus Robert

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01681038

7.3.3) Ulica: Jaworskiego 5A

7.3.4) Miejscowość: Raszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 05-090

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

montaż części instalacji- Green Park Tomasz Kurowski

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 220000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.