eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › (76-22) Dostawa oprogramowania typu NAC wraz z wdrożeniem, oprogramowania typu SIEM wraz z wdrożeniem, rozbudowa oprogramowania Veeam Backup wraz z wdrożeniemOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
(76-22) Dostawa oprogramowania typu NAC wraz z wdrożeniem, oprogramowania typu SIEM wraz z wdrożeniem, rozbudowa oprogramowania Veeam Backup wraz z wdrożeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001126074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Curie Skłodowskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-094

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.grocholska@jurasza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.umk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

(76-22) Dostawa oprogramowania typu NAC wraz z wdrożeniem, oprogramowania typu SIEM wraz z wdrożeniem, rozbudowa oprogramowania Veeam Backup wraz z wdrożeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cfee8a3-40d1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00105631/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Oprogramowanie typu NAC wraz z wdrożeniem; Oprogramowanie typu SIEM; Rozbudowa oprogramowania Veeam Backup

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jurasza.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: Platforma do obsługi postępowań przetargowych, dostępna pod adresem: https://jurasza.logintrade.net/ 2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy p.z.p., z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych . 4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 3, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego. 5. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym . 6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę Przetargową Zamawiającego, dostępną pod adresem: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html 7. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, zostały opisane w INSTRUKCJI KORZYSTANIA Z PLATFORMY PRZETARGOWEJ w załączniku nr 3 do SWZ. Szczegółowe instrukcje obsługi Platformy dla Wykonawców dostępne są na stronie: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 8. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: 1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy. a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:  Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,  Google Chrome 31  Mozilla Firefox 26  Opera 18 2) Pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci internet; b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; c) włączona obsługa JavaScript; d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; e) zainstalowany Acrobat Reader; f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy 9. Przeglądanie postępowań, pobieranie dokumentów, składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składanie ofert nie wymaga rejestracji, ani logowania na Platformie. 10. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zaleca rejestrację oraz logowanie co najmniej przy składaniu oferty, wyjaśnień, dokumentów lub oświadczeń w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego, kierowane w toku badania i oceny ofert. 11. Rejestracja i logowanie są bezpłatne. Rejestrując się albo logując, Wykonawcy akceptują warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i jej załącznikach lub w dokumentach i oświadczeniach złożonych w postępowaniu. Przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO” wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, którego treść zawarta jest w Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: je.nowak@jurasza.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NLZ.2022.271.76

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 354226,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie typu NAC wraz z wdrożeniem

4.2.5.) Wartość części: 188226,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: waga kryterium 60% b) Kryterium jakości (JRD) – waga kryterium 40%
Zasady oceny ofert w kryterium Cena (C) – waga 60%:
Cena oferowana min. brutto*
C = (------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
Cena brutto oferty badanej
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zasady oceny ofert w kryterium jakości (JRD) – waga 40%
Liczba pkt. oferty badanej uzyskanych
za parametry pożądane w danym kryterium
JRD = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
max liczbę punktów uzyskanych z parametrów
pożądanych w danym kryterium, tj. 10

Parametry podlegające ocenie dla kryterium jakości*:
Parametry pożądane Punktacja
Czas dostawy i wdrożenia [Cz.W]: maksymalnie 42 dni kalendarzowe od podpisania umowy do 27 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 18.11.2022 r. – 40 punktów

od 28 do 34 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 18.11.2022 r. – 30 punktów

-od 35 do 42 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 18.11.2022 r. – 0 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy i wdrożenia [Cz.W]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie typu SIEM wraz z wdrożeniem

4.2.5.) Wartość części: 71000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: waga kryterium 60% b) Kryterium jakości (JRD) – waga kryterium 40%
Zasady oceny ofert w kryterium Cena (C) – waga 60%:
Cena oferowana min. brutto*
C = (------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
Cena brutto oferty badanej
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zasady oceny ofert w kryterium jakości (JRD) – waga 40%
Liczba pkt. oferty badanej uzyskanych
za parametry pożądane w danym kryterium
JRD = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
max liczbę punktów uzyskanych z parametrów
pożądanych w danym kryterium, tj. 10

Parametry podlegające ocenie dla kryterium jakości*:
Parametry pożądane Punktacja
Czas dostawy i wdrożenia [Cz.W]: maksymalnie 42 dni kalendarzowe od podpisania umowy do 27 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 18.11.2022 r. – 40 punktów

od 28 do 34 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 18.11.2022 r. – 30 punktów

-od 35 do 42 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 18.11.2022 r. – 0 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy i wdrożenia [Cz.W]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa oprogramowania Veeam Backup wraz z wdrożeniem

4.2.5.) Wartość części: 95000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48732000-8 - Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: waga kryterium 60% b) Kryterium jakości (JRD) – waga kryterium 40%
Zasady oceny ofert w kryterium Cena (C) – waga 60%:
Cena oferowana min. brutto*
C = (------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
Cena brutto oferty badanej
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zasady oceny ofert w kryterium jakości (JRD) – waga 40%
Liczba pkt. oferty badanej uzyskanych
za parametry pożądane w danym kryterium
JRD = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
max liczbę punktów uzyskanych z parametrów
pożądanych w danym kryterium, tj. 10

Parametry podlegające ocenie dla kryterium jakości*:
Parametry pożądane Punktacja
Czas dostawy i wdrożenia [Cz.W]: maksymalnie 42 dni kalendarzowe od podpisania umowy do 27 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 18.11.2022 r. – 40 punktów

od 28 do 34 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 18.11.2022 r. – 30 punktów

-od 35 do 42 dni od daty podpisania umowy, ale nie później niż do dnia 18.11.2022 r. – 0 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy i wdrożenia [Cz.W]

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla części nr 1:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem systemu NAC do zarządzania i kontroli dostępu do sieci o wartości nie mniejszej niż 175.000,00 zł brutto.
Dla części nr 2:
• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy systemów klasy SIEM o wartości co najmniej 40 000 złotych brutto każda.
• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą kadry technicznej, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz będzie posiadała poniższe kwalifikacje zawodowe, tj.: osoba posiadająca certyfikat CISSP wydany przez ISC2 lub inny dokument potwierdzający wiedzę i umiejętności z zakresu systemów zabezpieczeń wydany przez inną równoważną jednostkę oceniającą zgodność oraz jest audytorem modelu SIM3.
• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w celu zapewnienia realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości posiada następujące certyfikaty potwierdzające wdrożenie określonych norm:
 akredytowany certyfikat ISO 27001 w zakresie wdrażania produktów bezpieczeństwa;
 akredytowany certyfikat ISO 22301 w zakresie wdrażania produktów bezpieczeństwa;
 certyfikat ISO 27701 w zakresie wdrażania produktów bezpieczeństwa.
Dla części nr 3:
• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy wraz z wdrożeniem oprogramowania Veeam na kwotę łącznie minimum 180 000,00 zł brutto.
• Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą kadry technicznej, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz będzie posiadała poniższe kwalifikacje zawodowe, tj.: osoba posiadająca certyfikat Veeam Certified Engineer (VMCE) lub inny dokument potwierdzający poziom wiedzy technicznej wymaganej do prawidłowego, najbardziej efektywnego wdrożenia i skonfigurowania oprogramowania Veeam wydany przez inną równoważną jednostkę oceniającą zgodność.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczy części nr 1, 2, 3- wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
2) Dotyczy części nr 2, 3: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
3) Dotyczy części nr 2:
• akredytowany certyfikat ISO 27001 w zakresie wdrażania produktów bezpieczeństwa;
• akredytowany certyfikat ISO 22301 w zakresie wdrażania produktów bezpieczeństwa;
• certyfikat ISO 27701 w zakresie wdrażania produktów bezpieczeństwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które dostawy Wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ). 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, zgodnie z ust. 3, w następujących przypadkach i w następujący sposób: a) po wykazaniu przez Wykonawcę zajścia szczególnych okoliczności dotyczących towaru (np. wstrzymanie lub zakończenie produkcji, niedostępności rynkowej), umowa może zostać zmieniona według decyzji Zamawiającego, poprzez zamianę towaru, którego dotyczą szczególne okoliczności, jego odpowiednikami o parametrach nie gorszych niż ten towar, w cenach rynkowych nie wyższych jednak niż ustalone w wyniku postępowania przetargowego po zakończeniu którego została zawarta niniejsza umowa, b) w przypadku, gdy:  nie zostały przez Zamawiającego złożone zamówienia dotyczące przedmiotu umowy do pełnej wartości umowy w okresie, na który została zawarta umowa,  ceny przewidziane w umowie nie odbiegają na niekorzyść Zamawiającego od cen możliwych do uzyskania w ramach kolejnego zamówienia publicznego, Zamawiający przewiduje zmianę okresu obowiązywania umowy (§ 10 ust. 1) w ten sposób, że okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony, z tym zastrzeżeniem, iż nie więcej niż o 1/4 pierwotnie określonego okresu obowiązywania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w INSTRUKCJI KORZYSTANIA Z PLATFORMY PRZETARGOWEJ określonej w załączniku nr 3 do SWZ. Szczegółowe instrukcje obsługi Platformy dla Wykonawców dostępne są na stronie: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania typu NAC wraz z wdrożeniem, oprogramowania typu SIEM wraz z wdrożeniem, rozbudowa oprogramowania Veeam Backup wraz z wdrożeniem. Inwestycja realizowana jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.