eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łaskarzew › Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście ŁaskarzewOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łaskarzew

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Łaskarzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Łaskarzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-450

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 256845250

1.5.8.) Numer faksu: 256845097

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miastolaskarzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastolaskarzew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adbe9e95-40c1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00050199/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastolaskarzew.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastolaskarzew.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu w tym
składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie P.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Państwa danych jest Miasto Łaskarzew, 08-450 Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, tel. 25 68 45 250, e-mail: urzad@miastolaskarzew.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Oznaczenie sprawy: ZP.271.19.2022, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6
ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 i 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o
którym mowa w punkcie 2.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew”, które polega na budowie i przebudowie czterech dróg gminnych w Łaskarzewie. Zamówienie będzie realizowane w ramach 4 (czterech) odrębnych zadań bez podziału na części.
Zadanie 1 - „Budowa drogi gminnej ul. Przychód w Łaskarzewie w km 0+000,00 – 0+713,00” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. Nawierzchnia jezdni wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wraz z podbudową i odprowadzeniem wód opadowych. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr 3665, 3664/4 oraz częściowo na działce nr 3005 - skrzyżowanie z drogą powiatową – ul. Przychód z ul. Kościuszki.
Zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłkowskiego w Łaskarzewie w km 0+000,00 – 0+329,50.
Przebudowa ulicy Jabłkowskiego z nawierzchni gruntowej na drogę utwardzoną z kostki betonowej o szerokości 6,00m. Zostaną wykonane obustronne pobocza szerokości 0,75m. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach Nr: Dz. Nr 3893 oraz 4092 - droga ul. Jabłkowskiego, 3988 – skrzyżowanie drogi ul. Jabłkowskiego z 550-lecia, 4005 – skrzyżowanie drogi ul. Jabłkowskiego z Brzozową, 3898 – skrzyżowanie drogi ul. Jabłkowskiego ze Zwycięstwa, 3970, 3856 - skrzyżowanie drogi ul. Jabłkowskiego z 15 sierpnia.
Zadanie 3 - Przebudowa drogi gminnej ul. Garncarska w Łaskarzewie w km 0+000,00 – 0+156,7,00.
Przebudowa ulicy Garncarskiej z nawierzchni gruntowej na drogę utwardzoną z kostki betonowej o szerokości 6,00m. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach Nr: Dz. Nr 883, 4483/8. – droga ul. Garncarska, 4483/9 – skrzyżowanie dróg ul. Garncarskiej z Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 4287, 4483/3 - skrzyżowanie dróg ul. Garncarskiej z Źródlaną.
Zadanie 4 - Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Łaskarzewie w km 0+000,00 – 0+041,00
Przebudowa ulicy Kilińskiego z nawierzchni gruntowej na drogę utwardzoną z kostki betonowej o szerokości 6,00m. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach Nr: Dz. Nr 493 – droga ul. Kilińskiego, 1145 – skrzyżowanie dróg ul. Kilińskiego z Wolską .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo, jako suma punktów w określonych w SWZ kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym
zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym
zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony w zakresie ubezpieczenie OC dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 700.000,00 zł dla każdego zdarzenia ubezpieczeniowego.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zdolność techniczna
Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż
w okresie ostatnich ięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
wykonał:
• co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie w ramach jednej umowy drogi/dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości każdej z tych robót min. 700 000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100 brutto).
• co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie w ramach jednej umowy dróg/drogi o nawierzchni z kostki betonowej o wartości każdej z tych robót min. 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 brutto).
b) Zdolność zawodowa:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:
Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający:
• Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik robót drogowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w ust. 6 pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 P.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 P.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa Logintrade:https://miastolaskarzew.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inwestycja będzie realizowana w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dotyczy Zadania nr 2, Zadania nr 3, Zadania nr 4.
Inwestycja ponadto jest współfinasowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022 w części dotyczącej wykonania zadania nr 2.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.