eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czempiń › Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na pokoje mieszkalne oraz dostosowanie budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnychOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na pokoje mieszkalne oraz dostosowanie budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296779

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 25

1.5.2.) Miejscowość: Czempiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: publiczne@dps.jarogniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.jarogniewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na pokoje mieszkalne oraz dostosowanie budynków dla potrzeb osób niepełnosprawnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a438d005-40b8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047624/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane w budynku Nefesz

1.1.2 Roboty budowlane w części piętra budynku Nefesz

1.1.3 Roboty budowlane w budynku oficyny północnej

1.1.4 Montaż stolarki ppoż w budynkach DPS

1.1.5 Roboty budowlane - instalacje elektryczne słaboprądowe w budynkach DPS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl, http://bip4.wokiss.pl/dps-jarogniewice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adres strony internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
b. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy,
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt,. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
c. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje wykonawcy przekazują po przez miniPortal lub drogą elektroniczną:
publiczne@dps.jarogniewice.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanym dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, tel. 61 28 27 011, mail: pomoc@dps.jarogniewice.pl.
2) Oferentowi przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych i ich zmiany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W powyższym
celu Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym iodo@dps.jarogniewice.pl lub pod
numerem telefonu 61 28 27 011.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5) Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji;
6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp;
7) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8) przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1. lit. c RODO.
10) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
11) W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac: budowlanych, elektrycznych silno i słaboprądowych, montażu stolarki PPOŻ., instalatorskich wodnokanalizacyjnych i C.O. związanych adaptacją pomieszczeń na pokoje mieszkalne oraz dostosowaniem budynków dla osób niepełnosprawnych i podniesieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków w
Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach - Centrum wsparcia osób starszych z niepełnosprawnością metodą Montesorii
- poszerzenie oferty rehabilitacji dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach poprzez adaptację pomieszczeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
• art. 108 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) ustawy Pzp
• art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy Pzp tj.:
- z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.111 ustawy Pzp.
• Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
• Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.
• Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt V ppkt.2
2. Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy Pzp ustala warunki udziału w postępowaniu które dotyczą:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 PLN.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca winien wykazać, że:
a. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającą np. na:
• wykonaniu robót budowlanych dotyczących remontu lub adaptacji pomieszczeń,
• wykonaniu prac instalacyjnych elektrycznych wysoko lub słaboprądowych,
• wykonanie prac instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych,
• wykonaniu innych robót budowlanych wskazanych w przedmiarach, o wartości minimum 50.000,00 zł brutto wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.
b. dysponuje minimum jedną osobą do wykonania zamówienia, która posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej (Kierownik budowy) zgodnie z przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie kierowała robotami. Wymaga się aby w/w osoby z uprawnieniami uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadały min. 2 letnie doświadczenie w w/w specjalności.
c. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
d. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, np. w przypadku wykazania przez Zamawiającego, że zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. wykaz robót budowlanych (minimum jedna) odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 50.000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 2 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SWZ;
c. dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 PLN.
d. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu osób wykonujących prace na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o pracę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr 5 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
b) zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby;
c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, pełnomocnictwa;
d) kosztorys ofertowy, który będzie miał charakter pomocniczy i informacyjny dla Zamawiającego.
Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do przetargu Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach nr konta 27 8666 0004 0108 2758 2000 0003
Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie z dopiskiem „Adaptacja pomieszczeń”. Wykonawca może wnieść wadium również w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 r., poz.310).
2. W treści poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien umieścić nazwę i numer postępowania, którego dotyczy wadium.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający uznaje za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.58 ustawy PZP), zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swoją treścią wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art.98 ust.2 pkt.3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
b. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
c. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą
d. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenia, o których mowa w pkt.VI. ppkt.1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
e. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
f. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wniesienie odwołania przysługuje na:
• niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu;
• zaniechanie czynności w postępowaniu, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
2. Odwołania wnosi się w terminach przewidzianych w art.515 ustawy PZP.
3. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, która wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie
– sądu zamówień publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.