eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowychOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272165010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@clo.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-224d93ef-3fea-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017955/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Materiały medyczne jednorazowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://clo.com.pl/zamowienia_klasyczne/clo-zp-59-2022/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy,
b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@clo.com.pl,
c) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 lit. b adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CLO/ZP/59/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1:
1. Rurka do intubacji przełykowo-tchawiczej dwuświatłowa z podwójnym światłem umożliwiająca wprowadzenie rurki do tchawicy lub przełyku. Przeznaczona do użycia na przedszpitalnym etapie pomocy doraźnej. Linia RTG na całej długości ułatwiająca bezpieczne pozycjonowanie rurki. Rozmiar 37 dla pacjentów o wzroście 122-183 cm. Rozmiar 41 dla pacjentów o wzroście ≥152 cm. Ilość: 2 sztuki.
2. Jednorazowa rurka krtaniowa dwukanałowa wykonana z PVC:
- z portem do sondy żołądkowej;
- rurka wentylacyjna z łącznikiem standardowym 15 mm;
- znacznik poziomu zębów na rurce;
- dwa mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy;
- jeden przewód do pompowania obu mankietów;
- otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami;
- sterylna, bez lateksu;
- dostępne rozmiary: 2,5; 3; 4; 5 kodowane kolorami;
- zestaw zawiera: strzykawkę z wyskalowanymi objętościami do danego rozmiaru oraz rurkę krtaniową.
Ilość: 3 sztuki.
3. Maska krtaniowa jednorazowego użytku, mankiet z silikonu gwarantujący utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20 cm H2O w drogach oddechowych. Kanał oddechowy wyposażony w użebrowanie chroniące przed możliwością wklinowania nagłośni, dostępne rozmiary: 1,0 - 6,0 min. co 1,0. Ilość: 4 sztuki.
4. Rurki ustno-gardłowe z kolorowym kodem, dostępne rozmiary - 2, 3, 4, co najmniej czystości mikrobiologicznej. Ilość: 2.000 sztuk.
5. Rurki intubacyjne z mankietem baryłkowym, niskociśnieniowym wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego oringu wokół rurki, z oznaczeniem rozmiaru na rurce i łączniku, gładkie krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowane co 1 cm, sterylne; rozmiary 5-10 co 0,5. Ilość: 150 sztuk.
6. Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym, dostępne rozmiary od 6,5 do 10 co 0,5. Ilość: 40 sztuk.
7. Prowadnica do trudnej intubacji, wzmocniona na całej długości, wielorazowa. Ilość: 6 sztuk.
8. Prowadnica do intubacji średnica 3,7-4,0 mm, jednorazowa. Ilość: 20 sztuk.
9. Prowadnica do intubacji średnica 4,7- 5,0 mm, jednorazowa. Ilość: 20 sztuk.
10. Zestaw do konikotomii metodą jednostopniową dla dorosłych. Zawiera:
- igłę punkcyjną z nałożoną kaniulą o średnicy 4 mm z łącznikiem 15 mm do worka resuscytacyjnego i łącznikiem Luer;
- stoper kontroli głębokości wkłucia;
- strzykawkę do kontroli aspiracji gazów;
- tasiemkę do mocowania kaniuli
- oraz ultra cienki mankiet uszczelniający tchawicę, zapewniający wydajną wentylację z jednoczesną ochroną przed zachłyśnięciem.
Ilość: 1 sztuka.
11. Cewniki do odśluzowywania górnych dróg oddechowych z minimum dwoma otworami bocznym, bez regulacji ssania, dostępne w rozmiarach CH-10, CH-12, CH-14, CH-16, CH-18, długość 58 cm - 66 cm. Ilość: 13.000 sztuk.
12. Łącznik karbowany kątowy, martwa przestrzeń, podwójnie obrotowy z portem do odsysania i bronchoskopii. Ilość: 50 sztuk.
13. Łącznik karbowany kątowy, martwa przestrzeń. Ilość: 200 sztuk.
14. Wymiennik ciepła i wilgoci z portem tlenowym zatykanym koreczkiem, jednomembranowy, masa max. 9 g, sterylny. Ilość: 300 sztuk.
15. Dreny-linie do pomiaru kapnometrii do podłączenia do filtrów oddechowych. Długość minimum 250 cm. Jednorazowe, pakowane pojedynczo. Dostępne opcje złączy Luer M/M i Ż/M. Ilość: 50 sztuk.
16. Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej z wyeliminowaną przestrzenią martwą - pracujący w pozycji pionowej oraz poziomej (istotne między innymi podczas transportu). Zestaw może być podłączony pacjentowi natychmiast po wyjęciu z opakowania bez żadnych czynności wstępnych - bez wypełniania jakichkolwiek komór płynem. Zestaw składający się z minimum:
- komora kolekcyjna o pojemności 1.000 ml z podziałką co 10 ml oraz wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości;
- komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka;
- płynna mechaniczna regulacja siły ssania;
- wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujący o faktycznej sile ssania;
- sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze;
- wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego;
- automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej;
- podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim;
- kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc;
- posiadający bezigłowy port do pobierania próbek;
- wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu a także zaczep mocujący do ubrania pacjenta.
Ilość: 5 zestawów
17. Worek kolekcyjny na zdrenowaną wydzielinę o pojemności 1.000 ml, wyposażony w korek zamykający, kompatybilny z zestawem do drenażu w poz. nr 16. Ilość: 10 sztuk.
18. Zestaw do nakłucia jamy opłucnowej w składzie:
- worek do zbiórki płynów 1.750 ml - 2.000 ml skalowany co 100 ml;
- dwa dreny łączące;
- strzykawka o pojemności 60 ml;
- trzy igły: 14G, 16G, 18G;
- kranik trójdrożny lub zawór jednokierunkowy do wyboru.
Ilość: 10 zestawów.
19. Szczoteczka chirurgiczna jednorazowa z 4% chlorheksydyną. Przeznaczona do chirurgicznego mycia dłoni przed zabiegiem. Składająca się z dwóch stron: gąbka oraz szczoteczka. Pakowana pojedynczo. Ilość: 2.000 sztuk.
20. Zestaw do podawania diet dojelitowych metodą grawitacyjną z pustym workiem o objętości 1.500 ml - 1.750 ml, komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników typu ENFIT. Ilość: 400 sztuk.
Wszystkie produkty objęte Pakietem 1 muszą być wyrobami medycznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2:
1. Przyrząd do przetaczania z możliwością pomiaru OCŻ. Ilość: 50 sztuk.
2. Przyrząd do przetoczeń krwi z komorą kroplową o długości min. 9 cm, z odpowietrznikiem, zaciskiem rolkowym oraz drenem o długości mieszczącej się w przedziale 150 cm - 200 cm; opakowanie o kolorystyce /wymagane czerwone/ odróżniającej od przyrządów do przetoczeń płynów infuzyjnych. Ilość: 2.500 sztuk.
3. Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka" - zastawka zatrzymująca powietrze. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania - hydrofobowa zatyczka na końcu drenu oraz zastawka bezwrotna. Dł. minimalna 150 cm. Zestaw nie może zawierać DEHP. Ilość: 18.000 sztuk.
4. Grawitacyjny aparat do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem szybkości przepływu w zakresie minimum 5 do 250 ml/h z łącznikiem Luer Lock męskim bez łącznika żeńskiego. Ilość: 2.200 sztuk.
5. Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z obrotowym łacznikiem, luer lock, zatyczka luer na końcu drenu, kompatybilny z pompą objętościową VolumatAgilia. Ilość: 1.200 sztuk.
6. Zestaw do żywienia pozajelitowego z dwoma filtrami 15 um i 1,2 um kompatybilny z pompą objętościową VolumatAgilia. Ilość: 30 sztuk.
7. Kaniula dożylna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarach: 24G-18G. Duże skrzydełka z otworami w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności zdejmowania STAZY uciskowej podczas zakładania. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem (ekspozycją zawodową). Ilość: 7.000 sztuk.
8. Kaniula dotętnicza wykonana z PTFE z zaworem odcinającym 20G 1,1 mm x 45 mm, przepływ 49 ml/min. Ilość: 50 sztuk.
9. Cewnik do tętnicy udowej, z polietyroamidu blokowego (PEBA) zakładany metoda Seldingera, z zaciskiem szczelinowym w części proksymalnej, nasadka z oznaczeniem rozmiaru kaniuli, zabezpieczona koreczkiem luer lock, skrzydełka mocujące oraz czytelne kodowanie kolorem, w zestawie igła wprowadzająca oraz prowadnica. Dostępne rozmiary: 18G, 20G długość 8 cm, 12 cm, 16 cm. Ilość: 100 sztuk.
10. Cewnik do tętnicy udowej - jednoświatłowy zakładany metodą Seldingera. 4 Fr x 200 mm, prowadnica igłowa 17G x 70 mm, drut prowadzący 0,6 mm x 450 mm. Ilość: 50 sztuk.
11. Zestaw do nakłucia tętnicy metodą Seldingera składający się z: cewnika do monitorowania ciśnienia, kaniuli wprowadzającej wykonanej ze stali nierdzewnej oraz prowadnika wyposażonego w elastyczną końcówkę, serweta do zabezpieczania pola zabiegowego. Do wyboru rozmiary: 18G, 20G, każdy z rozmiarów dostępny w długościach 8 cm (+/- 1 cm), 18 cm (+/- 2 cm). Ilość: 60 sztuk.
12. Strzykawka sterylna 3 częściowa z zawartością 3-5 ml roztworu 0,9% NaCl. Korek dezynfekcyjny do dostępu naczyniowego zintegrowany i zapakowany ze strzykawką. Strzykawka przeźroczysta. Ilość: 1.000 sztuk.
13. Strzykawka sterylna 3 częściowa z zawartością 10 ml roztworu 0,9% NaCl. Korek dezynfekcyjny do dostępu naczyniowego zintegrowany i zapakowany ze strzykawką. Strzykawka przeźroczysta. Ilość: 2.000 sztuk.
14. Igła do znieczulenia podpajeczynówkowego dostępna w rozmiarach 22G, 25G, 29G długość 90 mm - 130 mm. Ilość: 100 sztuk.
15. Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego składający się z: igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy ze zintegrowanymi skrzydełkami 18G x 80 mm, 16G x 80 mm przezroczysty uchwyt, cewnik z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, łącznik do cewnika, filtr płaski 0,2 mikrometra, w małej obudowie dla wygody pacjenta, strzykawka niskooporowa LOR luer 10 ml, system mocowania filtra do skóry typu PIN PAD. Ilość: 4 sztuki.
16. Aplikator typu Mini Spike do przygotowywania i pobierania leków, zawierający filtr antybakteryjny 0,45 µm, posiadający nieruchomą osłonkę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, samozamykająca się zatyczka portu, z zastawką zabezpieczającą przed wyciekaniem w pozycji odwróconej. Ilość: 3.000 sztuk.
17. Cewnik do żyły głównej dwuświatłowy. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy, zawierający cewnik dł. 20 cm lub 30 cm 7F o średnicy kanałów 16/16G, igłę typu V (możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania przy użyciu EKG. Ilość: 10 sztuk.
18. Cewnik do żyły głównej trzyświatłowy. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy, zawierający cewnik dł. 20 cm lub 30 cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, igłę typu V (możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania przy użyciu EKG. Ilość: 30 sztuk.
19. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera trzykanałowy zawierający kateter, igła, prowadnik stalowy, rozszerzadło, skalpel, strzykawka 10 ml. Do wyboru rozmiary 7F, 8F długość 15 cm, 20 cm lub 30 cm. Ilość: 70 sztuk.
20. Zestawy do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera z cewnikiem 4-światłowym pokrytym powłoką antybakteryjną dla dorosłych w rozmiarach: 8,5 Fr/20 cm. W zestawie co najmniej: kateter, igła, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 5 ml, mocowanie cewnika. Ilość: 50 sztuk.
21. System do transferu leku: strzykawka - strzykawka. Ilość: 400 sztuk.
22. Koreczek typu Combi o podwójnej końcówce (żeńska-męska) do stosowania jako zatyczka do aparatów do iniekcji i strzykawek. Łączna ilość sztuk: 14.000. Opakowanie zbiorcze: 100 sztuk.
Dopuszcza się opakowanie z inną liczbą sztuk, pod warunkiem, że łączna liczba sztuk będzie zgodna z zapisami SWZ. W takim przypadku należy podać liczbę sztuk w opakowaniu oraz odpowiednio przeliczyć liczbę opakowań.
Ilość: 140 opakowań.
23. Zgłębnik do tamowania ostrych i przewlekłych krwotoków dostępny w dwóch wielkościach: A (duży, 90 mm) i C (mały, 80 mm); każda wielkość dostępna w dwóch odmianach: "L" i "P", różniących się kierunkiem ścięcia rurki, przeznaczonych do zakładania w lewej lub prawej komorze jamy nosowej w komplecie z tasiemką bawełnianą zawiązywaną podczas zabiegu z tyłu głowy, zabezpieczającą przed przemieszczeniem się zgłębnika do gardła lub wypadnięciem na zewnątrz. Wyrób jałowy. Ilość: 4 sztuki.
24. Koreczek do kaniul luer-lock, jałowy pakowany pojedynczo. Łączna ilość sztuk: 500. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk.
Dopuszcza się opakowanie z inną liczbą sztuk, pod warunkiem, że łączna liczba sztuk będzie zgodna z zapisami SWZ. W takim przypadku należy podać liczbę sztuk w opakowaniu oraz odpowiednio przeliczyć liczbę opakowań.
Ilość: 5 opakowań.
25. Zestaw do wkłucia centralnego, w zestawie co najmniej:
- cewnik 3 światła, (16/18/18Ga) 7 Fr, 16 cm lub 20 cm z powłoką antybakteryjną,
- serweta zewnętrzna,
- maska z osłoną na oczy,
- czepek,
- fartuch XL,
- pojemnik na płyn dezynfekujący,
- maczak w postaci gąbki na plastikowej/drewnianej szpatule 3 szt.,
- pełne obłożenie pacjenta 140 cm x 240 cm (+/- 5 cm) z okienkiem 10 cm (+/- 2 cm) z przylepcem,
- gaziki 10 cm x 10 cm 2 szt.,
- igła iniekcyjna: 25 Ga x 2.5 cm 1 szt.,
- igła iniekcyjna: 22 Ga x 3.81 cm 1 szt.,
- strzykawka 5 ml Luer-Lock,
- strzykawka 10 ml Luer-Lock,
- kranik 4-drożny High-Flow z łącznikami bezigłowymi,
- prowadnica nitinolowa, ze znacznikami długości, z jednej strony prosty miękki koniec, z drugiej J ze znacznikiem EKG 1 szt.,
- skrzydełka do zamocowania cewnika 1 szt.,
- bezpieczny skalpel: 11,
- rozszerzadło tkankowe 1 szt.,
- bezszwowe mocowanie cewnika,
- szycie: 2-0 jedwabna nić z zakrzywioną igłą,
- imadło 1 szt.,
- plaster 10 cm x 12 cm 2 szt.,
- pojemnik na ostre odpady.
Cały zestaw jałowy.
Ilość: 5 zestawów.
Wszystkie produkty objęte Pakietem 2 muszą być wyrobami medycznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3:
1. Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z biokompatybilnego PTFE, z 4 paskami kontrastującymi w RTG, z zaworem portu górnego z samodomykającym się koreczkiem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, posiadająca automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Logo producenta pozwalające na identyfikację producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowane EO. Bez zawartości ftalanów. Dostępne w rozmiarach minimum: 22G; 18G; 14G. Ilość: 1.000 szt
2. Tępa igła do pobierania leków. Bez filtra, sterylna. Igła przeznaczona do pobierania i rozpuszczania leków między innymi z fiolek z gumowym korkiem. Igła z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, rozmiar 18G (1,2 mm x 40 mm). Łączna liczba sztuk 60.000.Opakowanie zbiorcze 100 szt
Dopuszcza się opakowanie z mniejszą liczbą sztuk, pod warunkiem, że łączna liczba sztuk będzie zgodna z zapisami SWZ. W takim przypadku należy podać liczbę sztuk w opakowaniu oraz odpowiednio przeliczyć liczbę opakowań.
Ilość: 600 opak
3. Tępa igła do pobierania leków z filtrem. Sterylna igła przeznaczona do pobierania i rozpuszczania leków między innymi z szklanych ampułek. Igła z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, z filtrem 5 mikronów, rozmiar 18G (1,2 mm x 40 mm), kolor nasadki igieł inny niż igieł bez filtra z poz. 2.
Łączna liczba sztuk 10000. Opakowanie zbiorcze 100 szt. Dopuszcza się opakowanie z mniejszą liczbą sztuk, pod warunkiem, że łączna liczba sztuk będzie zgodna z zapisami SWZ. W takim przypadku należy podać liczbę sztuk w opakowaniu oraz odpowiednio przeliczyć liczbę opakowań.
Ilość: 100 opak.
4. Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu. Igły iniekcyjne: dostępne rozmiary 0,5-1,2. Każdy rozmiar dostępny w co najmniej dwóch długościach, z ochronną osłonką oraz elementem zatrzaskującym się na igle, chroniącym ją na całej długości. Element zatrzaskujący się na igle uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą ani z elementem zabezpieczającym. Akustyczne potwierdzenie zamknięcia się na stałe elementu zabezpieczającego na igle. Łączna liczba sztuk 12000. Opakowanie zbiorcze 100 szt. Dopuszcza się opakowanie z mniejszą liczbą sztuk, pod warunkiem, że łączna liczba sztuk będzie zgodna z zapisami SWZ. W takim przypadku należy podać liczbę sztuk w opakowaniu oraz odpowiednio przeliczyć liczbę opakowań.
Ilość: 120 opak.
5. Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych 30G 0,30 mm x 5 mm, sterylne, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem, kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów.
Łączna liczba sztuk 2500. Opak zbiorcze 100 szt. Dopuszcza się opakowanie z mniejszą liczbą sztuk, pod warunkiem, że łączna liczba sztuk będzie zgodna z zapisami SWZ. W takim przypadku należy podać liczbę sztuk w opakowaniu oraz odpowiednio przeliczyć liczbę opakowań.
Ilość: 25 opak.
6. Strzykawka trzyczęściowa do insuliny 1 ml, bezpieczna, z igłą w rozmiarze 29G x 12,5 mm – 13 mm, wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Łączna liczba szt 200. Opak zbiorcze 100 szt. Dopuszcza się opakowanie z mniejszą liczbą sztuk, pod warunkiem, że łączna liczba sztuk będzie zgodna z zapisami SWZ. W takim przypadku należy podać liczbę sztuk w opakowaniu oraz odpowiednio przeliczyć liczbę opakowań.
Ilość: 2 opak.
7. Strzykawka trzyczęściowa do insuliny 0,5 ml, bezpieczna, z igłą w rozmiarze 29G x 12,5 mm lub 30G x 8 mm, wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Łączna liczba szt 100. Opak zbiorcze 100 szt. Dopuszcza się opakowanie z mniejszą liczbą sztuk, pod warunkiem, że łączna liczba sztuk będzie zgodna z zapisami SWZ. W takim przypadku należy podać liczbę sztuk w opakowaniu oraz odpowiednio przeliczyć liczbę opakowań.
Ilość: 1 opak
8. Strzykawka trzyczęściowa do tuberkuliny 1 ml, bezpieczna, z igłą w rozmiarze 25G x 16 mm lub 27G x 12,5 mm, wykonana z polipropylenu, z mechanizmem umożliwiającym nieodwracalne schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała widoczna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, sterylna. Możliwość łatwego odłamania tłoka po zabezpieczeniu igły. Łączna liczba szt 200.
Opakowanie zbiorcze 100 sztuk. Dopuszcza się opakowanie z mniejszą liczbą sztuk, pod warunkiem, że łączna liczba sztuk będzie zgodna z zapisami SWZ. W takim przypadku należy podać liczbę sztuk w opakowaniu oraz odpowiednio przeliczyć liczbę opakowań.
Ilość: 2 opak.
9. Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości 3-5 ml, w strzykawce sterylnej z końcówką Luer-Lock, z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania, klasa IIb. Sterylizacja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej objętości roztworu (piktogram). Ilość: 6.000 szt.
10. Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości 8-10 ml, w strzykawce sterylnej z końcówką Luer-Lock, z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania, klasa IIb. Sterylizacja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej objętości roztworu (piktogram). Ilość: 6.000 szt.
11. Sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości 20-25 ml, w strzykawce sterylnej z końcówką Luer-Lock, z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, z wyraźnie zaznaczonym optycznie i wyczuwalnie miejscem otwierania, klasa IIb. Sterylizacja radiacyjna. Na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej objętości roztworu (piktogram). Ilość: 100 szt.
12. Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 100 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub min. 700 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm. Łącznik posiadający przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji, prosty tor przepływu, wnętrze pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną. Przestrzeń martwa zaworu bez przedłużki max. 0,04 ml, z przedłużką max. 0,15 ml. Wejście zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Ilość: 5.000 sztuk.
13. Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze np. pomarańczowym, sterylny, dodatkowy aplikator umożliwiający sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, skuteczność dezynfekcji w czasie 30 sekund. Sterylizacja radiacyjna. Łączna liczba sztuk 24000. Opakowanie 200 szt. Dopuszcza się opakowanie z inną liczbą sztuk, pod warunkiem, że łączna liczba sztuk będzie zgodna z zapisami SWZ. W takim przypadku należy podać liczbę sztuk w opakowaniu oraz odpowiednio przeliczyć liczbę opakowań.
Ilość: 120 opak.
14. Wielodostępowy system składający się z sześciu łączników, umożliwiający podłączenie od 6 do 7 drenów. System z drenem podłączeniowym. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie z każdej strony. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Długość całego systemu maksymalnie 18 cm, objętość wypełnienia 1,1 ml. Końcówka rampy przystosowana do końcówek LUER LOCK, z jednej strony końcówka rotacyjna z przestrzenią martwą maksymalnie 0,03 ml. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. Czas stosowania do 7 dni, lub minimum 100 aktywacji. Ilość: 100 sztuk.
15. Igły iniekcyjne ze stali nierdzewnej, odpowiednie do systemu Luer i Luer Lock. Dostępne w rozmiarach minimum 08 x 40/21G, 09 x 40/21G, 1,1 x 50/19G. Opak: 100 sztuk. Ilość: 4 opak.
16. Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, sterylne, grawer z nr ostrza na każdym ostrzu, ostrza pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonymi min. nr serii, datą ważności, dostępne co najmniej w rozmiarach 10, 11, 15, 20, 22, 23, 24. Łączna liczba szt: 12.000. Opak. zbiorcze: 100 szt.
Dopuszcza się opakowanie z mniejszą liczbą sztuk, pod warunkiem, że łączna liczba sztuk będzie zgodna z zapisami SWZ. W takim przypadku należy podać liczbę sztuk w opakowaniu oraz odpowiednio przeliczyć liczbę opakowań.
Ilość: 120 opak.
17. Jednorazowe sterylne osłony na uchwyty do lamp operacyjnych kompatybilne do lamp MediLED Symphony, pakowane pojedynczo. Ilość: 600 sztuk
18. Kranik z dwoma przeźroczystymi portami bezigłowymi i drenem przedłużeniowym. Zawory zapewniają przepływ min. 145 ml/min, posiadają przezroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej, silikonowej, jednoczęściowej membrany z gładką powierzchnią, wnętrze pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu. Przestrzeń martwa zaworu max. 0,02 ml. Cały system nie dłuższy niż 25 cm, objętość wypełnienia poniżej 1,9 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 200 aktywacji. Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych i izotopów. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Ilość: 100 szt.
Wszystkie produkty objęte Pakietem 3 muszą być wyrobami medycznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4:
1. Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na jej powierzchni oraz symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2). Opakowanie zapewniające zachowanie czystość mikrobiologiczną. Dostępne rozmiary łyżki typu Macintosh: 2, 3, 4. Pakowana pojedynczo. Ilość: 400 sztuk.
2. Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, dostępna w rozmiarach: dorosły 4 ,5, 6, 7. Złącze 22 mm, rozmiary kodowane kolorem pierścienia i/lub oznaczony numerycznie na części ustnej korpusu, produkt mikrobiologicznie czysty. Maska anestezjologiczna pozbawiona DEHP i lateksu. Pakowana pojedynczo. Ilość: 200 sztuk.
3. Maska anestezjologiczna, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, z miękkim mankietem z TPE, niewymagającym zewnętrznego uszczelniania, umożliwiającym szczelne dopasowanie do twarzy pacjenta. Dostępna w rozmiarach 3, 4, 5, 6, 7, rozmiar maski kodowany barwą mankietu i/lub oznaczony numerycznie na części ustnej korpusu. Korpus maski wykonany z polipropylenu, o anatomicznym kształcie zapewniającym dokładne dopasowanie do twarzy pacjenta, wykonany z przezroczystego materiału, zakończony kominem 22 F. Maska anestezjologiczna pozbawiona PCV, DEHP i lateksu. Pakowana pojedynczo. Ilość: 200 sztuk.
Wszystkie produkty objęte Pakietem 4 muszą być wyrobami medycznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5:
1. Zgłębnik żołądkowy silikonowy jednorazowego użytku dostępny w rozmiarach: CH 14, CH 16, CH 18 dł. min. 1.100 mm. Ilość: 300 sztuk.
2. 3-drożna sonda Sengstakena do tamponady żylaków przełyku długość minimum 100 cm, dostępne rozmiary CH 16, 18, 21. Ilość: 4 sztuki.
3. Cewnik Foleya wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny z balonem 5-10 ml z dołączoną strzykawką z 10 ml sterylnego 10% roztworu gliceryny. Długość 40-42 cm, dostępne rozmiary CH14, CH16, CH18, CH20, CH22, CH24. Ilość: 700 sztuk.
4. Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem balonowym typu Foley ze 100% silikonu, z prostym, krótkim zakończeniem z dwoma dużymi otworami przelewowymi, cewnik długości 40-44 cm, zestaw gotowy do użycia - cewnik osadzony wewnątrz rozrywalnej kaniuli punkcyjnej długości 12 cm i średnicy 5,4 mm - 5,6 mm z trójskrzydłowym uchwytem, kaniula osłonięta tuleją zabezpieczającą, barwne oznaczenie rozmiaru cewnika i kaniuli punkcyjnej, całość pakowana w jednym opakowaniu typu folia/papier dodatkowo z zatyczką do cewnika. Do wyboru rozmiar CH12, CH14. Ilość: 4 sztuki.
5. Worek sterylny do dobowej zbiórki moczu o poj. 2 l z białą tylną ścianką z nadrukowanym polem do opisu danych pacjenta, z wyraźną skalą pomiarową co 100 ml, z uniwersalnymi wieszakami, z komorą Pasteura z filtrem hydrofobowym z zastawką antyzwrotną i portem bezigłowym do pobierania próbek. Ilość: 10 sztuk.
6. Zestaw do godzinowej zbiórki moczu sterylny z 3 komorowym zbiornikiem o pojemności 500 ml ze skalą pomiarową: Komora nr 1 co 1 ml, komora nr 2 co 5 ml, Komora nr 3 co 10 ml. Wejście do 3-komorowego zbiornika pomiarowego, pod kątem 45 stopni, zabezpiecza załamanie się drenu. Dren o długości 170 cm wyposażony w port bezigłowy do pobierania próbek moczu z workiem o pojemności 2.000 ml z tylną białą ścianką z wyraźną skalą pomiarową co 100 ml, z zastawką antyzwrotną, odpowietrznikiem oraz czytelną etykietą danych pacjenta. Ilość: 5 sztuk.
7. Worek stomijny jednoczęściowy zamknięty, z możliwością obserwacji stomii. Płytka hydrokoloidowa, o kształcie kwiatowym ze składnikiem wspomagającym gojenie, z możliwością przycięcia 15-70 mm, worek posiada laminarny filtr LT węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną membranę przed zatykaniem się. Worek przezroczysty, pokryty wodoodporną flizeliną, od strony pacjenta o pojemności 500 ml. Ilość: 100 sztuk.
8. Przezroczysty worek urostomijny, wodoodporny, jednoczęściowy, przezroczysty, z kranikiem przekręcanym o 180 stopni pozwalającym na jego opróżnianie. Pojemność worka 230 ml. Płytka w pełni hydrokoloidowa o kwiatowym kształcie, do docięcia 12-55 mm. Ilość: 50 sztuk.
9. Zatyczka do cewnika sterylna. Ilość: 200 sztuk.
10. Kanka doodbytnicza dostępne rozmiary CH 16-30 dł. 28-30 cm. Ilość: 10 sztuk.
11. Dren brzuszny otrzewnowy, sterylny, transparentny, dł. 30-40 cm, pasek kontrastujący w RTG, dostępne rozmiary CH16-36. Ilość: 5 sztuk.
12. Dren do jamy brzusznej lateksowy sterylny typu Pezzer dostępne rozmiary CH30, CH32, CH34, CH36. Ilość: 5 sztuk.
13. Butelka Redona - sterylna o poj. 250 ml. Ilość: 200 sztuk.
14. Dren perf. do butelki REDONA dostępne rozmiary CH10, CH12, CH14, CH16, CH18. Długość nie mniejsza niż 70 cm. Kompatybilny z butelką z poz. 13. Ilość: 200 sztuk.
15. Dren z PCV na rolce 30 m - 35 m średnica wewnętrzna 7 mm/10 mm. Ilość: 3 sztuki.
16. Dren z trokarem typu trójgraniec wykonany z termoplastycznego PCV, z linią RTG, ze znacznikiem głębokości co 2 cm, dostępne rozm. CH28, CH32. Ilość: 10 sztuk.
17. Jednorazowa komora wilgotna na oko - rozmiar dla dorosłych. Ilość: 100 sztuk.
18. Nakłuwacz bezpieczny jednorazowy, używany do uzyskiwania próbek krwi (np. z opuszka palca). Mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia. Dostępny w rozmiarze 21G i co najmniej w 2 długościach. Ilość: 20.000 sztuk.
Wszystkie produkty objęte Pakietem 5 muszą być wyrobami medycznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6:
1. Rurka intubacyjna niskociśnieniowa z odsysaniem z nad mankietu zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z wbudowanym przewodem do odsysania, z otworem Murphy’ego, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki, sterylna, jednorazowa, rozmiary od 6,0 mm do 9,0 mm co 0,5 mm. Ilość: 100 sztuk.
2. Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu SoftSeal z balonikiem kontrolnym wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, sterylna. Rozmiary od 6,0 mm do 9,0 mm. Ilość: 2 sztuki.
3. Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu SoftSeal z balonikiem kontrolnym posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, sterylna. Rozmiary od 6,0 mm do 9,0 mm co 0,5 mm. Ilość: 1 sztuka.
4. Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360º, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu SoftSeal z balonikiem kontrolnym wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem), półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu, sterylna. Rozmiary od 6,0 mm do 9,0 mm co 0,5 mm. Ilość: 1 sztuka.
5. System do odsysania w układzie zamkniętym. Dwuświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych, o czasie stosowania do 72 godziny, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przeźroczysty łącznik ,,T", PORT mdi, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22 mm, do użytku dla jednego pacjenta. Rozmiary 12F/57 cm , 14/57 cm, 16F/57 cm. Ilość: 650 sztuk.
6. Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, balonik kontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary od 5,0 mm do 9,0 mm co 0,5 mm. Ilość: 400 sztuk.
7. Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Dostępne rozmiary rurki 0,7 mm do 9,0 mm co 0,5 mm. Ilość: 5 sztuk.
8. Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary 0,7 mm do 9,0 mm co 0,5 mm. Ilość: 1 sztuka.
Wszystkie produkty objęte Pakietem 6 muszą być wyrobami medycznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium 1 = najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej x 100 pkt.
Wynik:
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu potwierdzenia braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania (określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 20 SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka karnego,
e) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
f) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
g) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
h) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/y niewskazane w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale 20 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 4), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączając jednocześnie do oferty udzielone pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w Załączniku nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

A. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy. (nie dotyczy składania ofert)
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email przetargi@clo.com.pl. (nie dotyczy składania ofert)
4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 adres email. (nie dotyczy składania ofert)
5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
B. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
C. Podstawy wykluczenia, w tym podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) opisano w Rozdziale 20 SWZ.
D. Realizacja przedmiotu umowy następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości zamówienia zostanie zrealizowane.
Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.